Kierownictwa duchowego z salezjańskiej perspektywy

  lettre Scarica il file zip       brossure  Scarica il file zip       videoScarica il file zip       photo

Najdroższy Księże Inspektorze!
Najdroższy Delegacie ds Duszpasterstwa Młodzieżowego!

Przede wszystkim gorące pozdrowienia ode mnie i całej ekipy Dykasterii ds Duszpasterstwa Młodzieżowego.

W sześcioleciu 2008-2014, Dykasteria ds Duszpasterstwa Młodzieżowego zorganizowała serię 4 seminariów na temat kierownictwa duchowego, w których uczestniczyli niektórzy eksperci w tym temacie (od 2010 do 2013; Towarzyszenie duchowe, Itinerarium pedagogiczno-duchowe w stylu salezjańskim w służbie młodym).

Po pozytywnych doświadczeniach tych spotkań, wielu salezjanów poprosiło, aby móc wziąć udział w tym procesie, dotyczącym tak ważnego aspektu naszego duszpasterstwa. Z tego powodu Dykasteria ds Duszpasterstwa Młodzieżowego oferuje nowe wydarzenie w służbie salezjańskiej działalności wychowawczo-duszpasterskiej.

Odbiorcami tego nowego przedsięwzięcia maja być salezjanie i świeccy zaangażowani w indywidualne towarzyszenie młodym oraz inne osoby mające konkretne doświadczenie w wychowaniu do życia modlitwą wewnątrz Salezjańskiego Duszpasterstwa Młodzieżowego.

W liście jaki Wam przesyłamy znajdziecie cele tego seminarium, proponowane treści oraz metody pracy.

Seminarium odbędzie się w Salesianum w Rzymie w terminie 16 - 20 listopada 2016 (rozpocznie się 16 listopada o godz. 20.00 a zakończy obiadem w niedzielę 20). Koszt seminarium to 200 Euro.
Ponieważ seminarium pomyślane jest dla osób, które już mają doświadczenie w indywidualnym towarzyszeniu młodym, uprzejmie prosimy, aby zaproponować osobę z waszej inspektorii, która mogłaby w nim uczestniczyć. Bylibyśmy wdzięczni, jeśli dane tych osób dotarłyby do nas przed 1 października 2016.

Na koniec pragniemy dodać, że podczas seminarium będą również warsztaty, podczas których zostaną zaprezentowane niektóre doświadczenia związane z towarzyszeniem w życiu modlitwy. Jeśli w waszej inspektorii istnieją takie doświadczenia, to prosimy o możliwość podzielenia się nimi z uczestnikami seminarium (patrz moduł 3).

Będzie nam miło jeśli otrzymamy wasze odpowiedzi i propozycje.

W Chrystusie
Fabio


 

Seminarium robocze nt.

Kierownictwa duchowego z salezjańskiej perspektywy:

Towarzyszenie życiu modliTwą

Dy k a s t e r i a D u s z pa s t e r s t w a M ł o Dz i e żo w e g o ( r z y m )

WPROWADZENIE
Życie duchowe czerpie ze Słowa, by rozeznawać; jego celebracją jest liturgia i sakramenty, a karmi się modlitwą. Dlatego w drodze rozwoju w wierze towarzyszenie duchowe musi troszczyć się o wymiar modlitewny osoby. Naszym pragnieniem jest pomóc wszystkim młodym otworzyć się na pytanie pochodzące od Boga, uczyć się dostrzegać Jego plan, rozpoznawać jego Głos przebijający się przez różne zdarzenia. Salezjańska modlitwa młodzieży jest żywą rzeczywistością, która pomaga patrzeć na swoją osobistą historię w optyce Pana, oczami Boga; widzieć ją tak, jak widzi ją Bóg, wyobrażać ją sobie tak, jak wyobraża ją sobie Bóg.
W formacji młodzieży trzeba znaleźć miejsce na wychowanie do modlitwy. Mimo że modlitwa liturgiczna i wspólnotowa jest ważna, trzeba na nowo potwierdzić znaczenie osobistej modlitwy – „stanu autentyczności” – jak powiedział Paweł VI.
Wychowywanie do modlitwy to coś więcej niż wykładanie doktryny. Salezjański kierownik duchowy, mimo że jest narzędziem działania Boga, zanim zacznie pomagać w modlitwie, sam musi mieć jej doświadczenie. Przede wszystkim musi otrzymać na modlitwie światło Boga, by wspierać wewnętrzne działanie Mistrza. Młodzież sama będzie mogła dostrzec i docenić dar Boga poprzez tych, którzy potrafią uznać absolutny prymat działania Boga w formacji osób.
Po 4 wcześniejszych seminariach, zorganizowanych przez Dykasterię Duszpasterstwa Młodzieżowego od 2010 do 2013 («Towarzyszenie duchowe. Droga pedagogiczna i duchowa w salezjańskim kluczu na służbie młodzieży”), proponujemy nową przestrzeń, która ma służyć salezjańskiemu działaniu wychowawczo-duszpasterskiemu.
ODBIORCY
Salezjanie i świeccy zaangażowani w osobiste towarzyszenie młodzieży
i osoby, które maja konkretne doświadczenie w wychowaniu do życia modlitwą w Salezjańskim Duszpasterstwie Młodzieżowym.
CELE
1 Odkrywanie wychowawczego znaczenia i roli modlitwy w źródłach duchowości salezjańskiej.
2 Dyskusja na temat praktyki towarzyszenia w modlitwie z dziećmi i młodzieżą w różnym wieku.
3 Zastanowienie się nad różnymi metodami i sposobami modlitwy, aby w salezjańskim stylu i z praktycznym nastawieniem znaleźć najbardziej adekwatny do danej osoby.

Treści
MODUł 1 Modlitwa w salezjańskiej duchowości
1
1 Modlitwa u ks. Bosko: jak rozumie modlitwę? Jak wychowuje do modlitwy? Źródła modlitwy.
MODUł 2 Modlitwa i towarzyszenie duchowe
2
1 Pilna potrzeba modlitwy kierownika duchowego.
1 Wychowanie do osobistej modlitwy młodzieży w towarzyszeniu duchowym: jak dostrzegać przeszkody, jak wychowywać do potrzeby modlitwy i jak dostrzegać niebezpieczeństwa na drodze modlitwy.
1 Powołanie i modlitwa w towarzyszeniu duchowym: historia każdego powołania jest historią modlitwy.
MODUł 3 Modlitwa
3
1 Osobista modlitwa: dziennik duchowy; modlitwa w szczególnym czasie; modlitwa
symbolami, ikonami, muzyką, tańcem.
1 Modlitwa Słowem: modlitwa psalmami i Lectio Divina.
1 Eucharystia, modlitwa Kościoła.
1 Wprowadzanie dzieci do modlitwy: przeszkody, zasoby, priorytety.
1 Różne formy i przejawy modlitwy w grupie: doświadczenia szkoły modlitwy i social
networks.
1 Inne.
MODUł 4 Czas modlitwy i rozmowy
4
1 Modlitwa w oparciu o Mt 6 (Lectio Divina)
METODY PRACY
Podczas seminarium zostaną wygłoszone odczyty i będą odbywały się warsztaty praktyczne, umożliwiające nauczenie się sposobów wychowania do modlitwy.
Metoda relacji i feedbacku (moduł 1 i 2): w ramach modułu zostaną zrealizowane działania formacyjne w oparciu o konkretny temat oraz dyskusje i analiza w gronie uczestników, z udziałem prowadzącego. Chodzi zatem o metodę zakładającą aktywne uczestnictwo.
Metoda warsztatu doświadczeń lub symulacji (moduł 3): chodzi o spotkanie z udziałem ograniczonej liczby uczestników oraz jednego lub dwojga prowadzących, posiadających konkretne doświadczenie modlitwy. Ta metoda pozwala uniknąć akademickiego wykładu, gdyż celem warsztatu jest praktyczne zgłębienie wybranego zagadnienia. Metoda modlitwy (moduł 4): grupa zostanie zaproszona do udziału w Lectio Divina, będącej okazją do modlitewnego słuchania w grupie i drogą Słowa Bożego.
Praca osobista i grupy robocze (w oparciu o pytania): głównym celem tego rodzaju pracy jest uwypuklenie wyzwań i możliwości, jakie wynikają z poruszanych zagadnień dla towarzyszenia w modlitwie w salezjańskich kontekstach.
DATA I MIEJSCE
Rzym, 16 -20 listopada 2016 (rozpoczęcie w środę o godzinie 20:00; zakończenie obiadem w niedzielę, 20.).
Dykasteria ds
Duszpasterstwa Młodzieżowego