ANS

Econimia

Rok
Zdjęcie
Tytuł i Treści
2023
SG – Dobieg? ko?ca kurs dla nowych ekonomów inspektorialnych 2023
Dane | 19-05-2023 łowo kluczowe | Economia
2022
2022
SG – “SDB Change Congress”: zmiana jako mo?liwo?? ulepszenia
Dane | 14-09-2022 łowo kluczowe | Economia
2022
SG – Salezjanie wspó?pracownicy promuj? “Ekonomi? Franciszka”
Dane | 19-05-2022 łowo kluczowe | Economia
2021
SG – Pan Muller, salezjanin, przedstawia “SDB Change Congress”
Dane | 02-11-2021 łowo kluczowe | Economia
2021
Indie – Spotkanie ekonomów regionu Azja Po?udniowa 2021
Dane | 25-02-2021 łowo kluczowe | Economia
2020
Watykan – “Economy of Francesco”. M?odzi protagoni?ci zmian
Dane | 29-10-2020 łowo kluczowe | Economia
2020
SG – Rozmowa z ekonomem generalnym Zgromadzenia
Dane | 02-10-2020 łowo kluczowe | Economia
2020
Salwador – Krajowe spotkanie kandydatów na salezjanów wspó?pracowników
Dane | 04-06-2020 łowo kluczowe | Economia, Economia, Economia
2020
SG – Walny zjazd i spotkania grup roboczych “Don Bosco Network”
Dane | 29-05-2020 łowo kluczowe | Economia
2020
SG – List ekonoma generalnego do ekonomów inspektorialnych
Dane | 14-04-2020 łowo kluczowe | Economia
2020
SG – List ekonoma generalnego dotycz?cy walki z COVID-19
Dane | 24-03-2020 łowo kluczowe | Economia
2020
Kenia – Dzie? ?rodowiska Afryka?skiego 2020
Dane | 12-03-2020 łowo kluczowe | Economia, Economia
2019
SG – “Energy Forever”. Salezja?skie instytucje wydaj? ko?cowe o?wiadczenie
Dane | 10-12-2019 łowo kluczowe | Economia, Economia
2019
2019
SG – Salezja?skie Prokury Misyjne spogl?daj? w przysz?o??
Dane | 11-02-2019 łowo kluczowe | Economia
2019
SG – ?wiatowa Konferencja Salezja?skich Prokur Misyjnych
Dane | 10-01-2019 łowo kluczowe | Economia
2018
Indie – 8. Kongres Salezjanów Koadiutorów regionu Azja Po?udniowa
Dane | 31-12-2018 łowo kluczowe | Economia
2018
2018
Kenia – “PDO” Zgromadzenia w kierunku przysz?o?ci
Dane | 04-05-2018 łowo kluczowe | Economia
2018
Kenia – Mi?dzynarodowe spotkanie PDO: ?wiat i salezja?skie wyzwania
Dane | 27-04-2018 łowo kluczowe | Economia
2018
Kenia – Mi?dzynarodowe spotkanie PDO
Dane | 26-04-2018 łowo kluczowe | Economia
2018
SG – Technologia w s?u?bie pos?annictwu
Dane | 17-04-2018 łowo kluczowe | Economia
2017