CG29

LOGO CG29

Na logo KG29 składają się różne elementy graficzne, które wzięte razem, wyrażają temat KG29: “ZAFASCYNOWANI JEZUSEM CHRYSTUSEM, POSŁANI DO MŁODZIEŻY”.

W logo można wyodrębnić kilka elementów o szczególnym znaczeniu: 

KRZYŻ (wpisany w G i połączony z 2): “Poprzez profesję zakonną - czytamy w brandbooku (podstawowej księdze znaku) tego logo - ofiarowujemy się Bogu, aby kroczyć śladami Chrystusa i współpracować z Nim w budowaniu Królestwa. Misja apostolska, wspólnota braterska i praktyka rad ewangelicznych są nieodłącznymi elementami naszej konsekracji, przeżywanymi w miłości do Boga i braci. KOLOR nawiązuje do palety kolorów salezjańskiego logo sdb.org, podkreślając salezjańską konsekrację. SERCE (stylizowane w górnej części litery G i w 2): "Być w Kościele znakami i nosicielami Bożej miłości do ludzi młodych, zwłaszcza najuboższych”.

MŁODZI (w kolorze niebieskim, u podstawy litery G): “Nasze życie jako uczniów Pana jest łaską Ojca, który konsekruje nas darem swojego Ducha i posyła, abyśmy byli apostołami ludzi młodych”. SALEZJANIE I ŚWIECCY: nawiązują do 2. Grupy tematycznej: “Salezjanie, Rodzina Salezjańska i Świeccy razem dla Młodzieży”.

KSIĄDZ BOSKO i SALEZJANIE (Księdza Bosko można rozpoznać po tradycyjnym nakryciu głowyz przodu litery G; Salezjanie są przedstawieni w ciepłych kolorach, od czerwonego do żółtego, gdzie zbiegają się litery C i G): nawiązują do 1. Grupy tematecznej: “Animacja i troska o prawdziwe życie każdego salezjanina” oraz 3. Grupy tematycznej: “Odważna weryfikacja i reorganizacja zarządu Zgromadzenia na wszystkich poziomach”.

ODNIESIENIA KALIGRAFICZNE: Wybór palety kolorów dla liter C i G oraz napisu Kapituła Generalna ma na celu wyrażenie ciągłości z KG28 (2020), co podkreśla niebieska paleta kolorów. CZERWONY, który charakteryzuje liczbę 29, wskazuje na główny kolor tożsamości SALEZJANÓW KSIĘDZA BOSKO; widzimy tu nawiązanie do logo salezjanów SDB.ORG.