Dykasterie

ANS News

Rok
Zdjęcie
Tytuł i Treści
2023
Argentyna – Zmiana ?ycia m?odych ludzi dzi?ki kszta?ceniu zawodowemu
Dane | 06-06-2023 łowo kluczowe | Formazione Professionale
2023
Peru – Nowe narz?dzia edukacyjne dla najbardziej potrzebuj?cych uczniów
Dane | 01-06-2023 łowo kluczowe | Formazione Professionale
2023
Czechy – Kontynentalna Konferencja IUS Europy
Dane | 19-05-2023 łowo kluczowe | IUS
2023
Hiszpania – Tworzenie bezpiecznego ?rodowiska w rodzinie i w szkole
Dane | 17-05-2023 łowo kluczowe | Famiglia, Ragazzi
2023
Argentyna – Radosny dzie? dla m?odych animatorów MGS z miasta Cipolletti
Dane | 13-05-2023 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2023
2023
2023
2023
SG – Oratorium-O?rodek M?odzie?owy: pierwsze i typowe dzie?o Ksi?dza Bosko. Bie??ca refleksja
Dane | 08-05-2023 łowo kluczowe | Oratorio, Pastorale Giovanile
2023
Polska – Pielgrzymka Ministrantów Inspektorii Wroc?awskiej
Dane | 05-05-2023 łowo kluczowe | Ministranti
2023
Uganda – Radca generalny ds. misji w Palabek: “do?wiadczenie, które dotyka serca”
Dane | 05-05-2023 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2023
Afryka – Chleb nadziei i odrodzenia w Mekanissie i CALM
Dane | 05-05-2023 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale
2023
Hiszpania – “Aromat rodziny”, znak rozpoznawczy salezja?skiego serca
Dane | 03-05-2023 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale, Giovani a Rischio Sociale
2023
W?ochy – Wychowanie katolickie w Magisterium Ko?cio?a powszechnego. Synteza wprowadzaj?ca
Dane | 03-05-2023 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Educazione
2023
Brazylia – 250 m?odych z salezja?skich placówek z inspektorii Manaus bierze udzia? w „Wielkanocy M?odych”
Dane | 03-05-2023 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano, MGS Movimento Giovanile Salesiano
2023
Peru – Cenne towarzyszenie m?odym ludziom z Magdalena del Mar
Dane | 02-05-2023 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale
2023
Hiszpania – Seminarium dotycz?ce kszta?cenia zawodowego w szko?ach SDB i CMW
Dane | 28-04-2023 łowo kluczowe | Formazione Professionale
2023
Zambia – Rozbudowa i rozwój ?redniej szko?y technicznej “Don Bosco”
Dane | 27-04-2023 łowo kluczowe | Educazione
2023
2023
Hiszpania – Rola ?wieckich we wspó?czesnym Ko?ciele
Dane | 26-04-2023 łowo kluczowe | Famiglia
2023
W?ochy – Seminarium internetowe na temat wspólnego ?ycia salezjanów z m?odzie??
Dane | 26-04-2023 łowo kluczowe | Vocazioni, Giovani
2023
2023
2023
W?ochy – 500 ludzi m?odych uczestniczy w “MGS Day” w Turynie-Valdocco
Dane | 20-04-2023 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2023
Ekwador – Walka z bied?: salezjanie podnosz? kompetencje zawodowe ponad 200 m?odych ludzi
Dane | 19-04-2023 łowo kluczowe | Ragazze, Formazione Professionale, Giovani a Rischio Sociale
2023
Hiszpania – W XXI wieku ponad 9 milionów dzieci nadal ?yje jako niewolnicy: ?wiatowy Dzie? Walki z Niewolnictwem Dzieci
Dane | 16-04-2023 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale, Bambini di Strada
2023
Ameryka – Pierwsze spotkanie Sieci Salezja?skich O?rodków Kszta?cenia Zawodowego Ameryki w roku 2023
Dane | 14-04-2023 łowo kluczowe | Formazione Professionale, Pastorale Giovanile
2023
2023
2023
Boliwia – Salezja?ski Wolontariat Misyjny w “Hogar Mano Amiga”
Dane | 10-04-2023 łowo kluczowe | Volontariato
2023
SG – Budowanie przysz?o?ci mediów z migrantami i uchod?cami
Dane | 10-04-2023 łowo kluczowe | Rifugiati, Rifugiati
2023
Panama – Wys?anie grupy m?odych misjonarzy z MGS do Darién
Dane | 10-04-2023 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2023
Bóg da? Ksi?dzu Bosko wielkie serce
Dane | 07-04-2023 łowo kluczowe | Carceri, Giovani a Rischio Sociale
2023
Uganda – ?y? i pracowa? w obozie dla uchod?ców: obecno?? salezjanów w Palabek
Dane | 06-04-2023 łowo kluczowe | Rifugiati, Rifugiati
2023
2023
Papua-Nowa Gwinea – “Misja mo?liwa do wykonania”: by? twórcami zmian
Dane | 03-04-2023 łowo kluczowe | PGS, Volontariato
2023
Peru – Idziemy dalej: Wizyta d’Insieme 2023
Dane | 31-03-2023 łowo kluczowe | Vocazioni
2023
SG – Inspektorie ko?cz? refleksj? po?wi?con? Oratorium-O?rodkowi M?odzie?owemu w Zgromadzeniu
Dane | 27-03-2023 łowo kluczowe | Oratorio, Pastorale Giovanile
2023
2023
Ghana – Wsparcie reintegracji rodzinnej m?odych ludzi poprzez pomoc psychologiczn?
Dane | 21-03-2023 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale
2023
ZROZUMIA?AM, CO CZU? KSI?DZ BOSKO
Dane | 17-03-2023 łowo kluczowe | Carceri
2023
2023
Korea Po?udniowa – Dni skupienia dla m?odych z MGS, którzy b?d? uczestniczy? w ?DM Lizbona 2023
Dane | 15-03-2023 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2023
Hiszpania – Spotkanie Konfederacji „Don Bosco” i MGS w Barcelonie
Dane | 15-03-2023 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2023
Wielka Brytania – Spotkanie m?odzie?y katolickiej “Flame 2023”: m?ody cz?owieku, wsta?!”
Dane | 13-03-2023 łowo kluczowe | Giovani, Pastorale Giovanile
2023
Filipiny – Spotkanie “Don Bosco Tech ASEAN”
Dane | 13-03-2023 łowo kluczowe | Formazione Professionale
2023
Portugalia – M?odzi animatorzy MGS w formacji
Dane | 13-03-2023 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2023
SG – “Una pastorale giovanile che educa all’amore”, ksi??ka w sze?ciu j?zykach
Dane | 09-03-2023 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2023
Watykan – Coraz bli?ej og?oszenia ks. Carlo Crespiego czcigodnym s?ug? Bo?ym
Dane | 08-03-2023 łowo kluczowe | Formazione Professionale
2023
Belgia – Drugie seminarium SAAM w Brukseli: “Droga w kierunku internacjonalizacji ”
Dane | 07-03-2023 łowo kluczowe | Formazione Professionale
2023
2023
2023
SG – Zako?czy? si? kurs formacji na temat “zdrowia cyfrowego”
Dane | 27-02-2023 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2023
SG – Ekologiczno-duchowy Wielki Post 2023
Dane | 20-02-2023 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2023
Indie – “Po??czmy si? ponownie”: doroczne sympozjum krajowe zorganizowane przez salezja?skie o?rodki kszta?cenia zawodowego
Dane | 06-02-2023 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale, Formazione Professionale
2023
W?ochy – Z Sycylii do Senegalu, most edukacji i solidarno?ci w imi? Ksi?dza Bosko
Dane | 06-02-2023 łowo kluczowe | Oratorio, Accoglienza minori
2023
Egipt – Wizyta animacji radcy generalnego ds. duszpasterstwa m?odzie?y
Dane | 06-02-2023 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2023
W?ochy – Ksi?dz Bosko znów odwiedza m?odych wi??niów
Dane | 03-02-2023 łowo kluczowe | Carceri
2023
Ksi?dz Bosko i postawienie na m?odych
Dane | 31-01-2023 łowo kluczowe | Giovani
2023
Nasi M?ODZI jako ZACZYN we wspó?czesnej rodzinie ludzkiej
Dane | 31-01-2023 łowo kluczowe | Giovani
2023
Portugalia – Krajowy Zjazd Salezja?skiego Ruchu M?odzie?owego
Dane | 27-01-2023 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2023
SG – Komunikacja w Rodzinie Salezja?skiej
Dane | 25-01-2023 łowo kluczowe | Famiglia
2023
Hiszpania – Prze?o?ony Generalny: “Nie mamy prawa traci? nadziei”
Dane | 23-01-2023 łowo kluczowe | Educazione
2023
Benin – Dzieci potrzebuj?ce z Kandi otrzymuj? ?ywno?? i ubrania dzi?ki salezja?skiej solidarno?ci
Dane | 16-01-2023 łowo kluczowe | Bambini di Strada, Giovani a Rischio Sociale
2023
W?ochy – “Meeting” m?odych cz?onków MGS Sicilia
Dane | 16-01-2023 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2023
Ekwador – Álex, m?ody marzyciel w?ród licznych nieletnich z “Granja Don Bosco” w Ambato
Dane | 13-01-2023 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale
2023
2023
Rwanda – Salezjanie daj? nadziej? samotnym matkom i m?odzie?y zagro?onej z Butare
Dane | 12-01-2023 łowo kluczowe | Ragazze, Giovani a Rischio Sociale
2023
Pakistan – Salezja?ska misja w Lahaur
Dane | 10-01-2023 łowo kluczowe | Ragazze, Educazione
2023
Populacja osób pi?miennych i analfabetów na ?wiecie
Dane | 09-01-2023 łowo kluczowe | Educazione, Giovani
2023
Kenia – Szkolenie instruktorów kszta?cenia zawodowego w zakresie pedagogiki Ksi?dza Bosko na miar? XXI wieku
Dane | 05-01-2023 łowo kluczowe | Educazione, Formazione Professionale
2023
TEN M?ODY CZ?OWIEK POWIEDZIA? MI: “MOJ? PASJ? JEST CHRYSTUS”
Dane | 03-01-2023 łowo kluczowe | Giovani
2022
Papua-Nowa Gwinea – Obchody Bo?ego Narodzenia z m?odzie??
Dane | 30-12-2022 łowo kluczowe | PGS
2022
Azja Wschodnia-Oceania – MGS prowadzi adwentowy dzie? skupieni online dla regionu Azja Wschodnia-Oceania
Dane | 20-12-2022 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2022
Indie – Promocja kobiet w domu salezja?skim “Surakshita”
Dane | 07-12-2022 łowo kluczowe | Formazione Professionale
2022
8 grudnia 1841: pocz?tek Oratorium!
Dane | 07-12-2022 łowo kluczowe | Oratorio
2022
Chorwacja – Walny Zjazd Salezja?skiego Ruchu M?odzie?owego Europy i Bliskiego Wschodu
Dane | 02-12-2022 łowo kluczowe | MGS Europa, MGS Movimento Giovanile Salesiano
2022
2022
SG – Ekologiczny i Duchowy Kalendarz Adwentowy
Dane | 25-11-2022 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2022
W?ochy - Dwie?cie m?odych osób uczestniczy?o w „MGS Day” na Valdocco
Dane | 25-11-2022 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2022
W?ochy - Dwie?cie m?odych osób uczestniczy?o w „MGS Day” na Valdocco
Dane | 25-11-2022 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2022
USA – Radosne spotkanie Prze?o?onego Generalnego z m?odzie??
Dane | 24-11-2022 łowo kluczowe | Giovani
2022
W?ochy – 12. spotkanie realizatorów salezja?skich europrojektów 2022
Dane | 23-11-2022 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2022
2022
2022
Hiszpania – Wspó?praca w ramach projektu “Inkubatory, które ratuj? ?ycie”
Dane | 18-11-2022 łowo kluczowe | Formazione Professionale
2022
Argentyna – “Becchi”: do?wiadczenie formacyjne m?odych animatorów
Dane | 18-11-2022 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2022
Ghana – Przywróci? dzieci?stwo dzieciom ulicy i zapewni? im lepsz? przysz?o??
Dane | 17-11-2022 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale
2022
Chile – “Fundación Don Bosco” otwiera nowy o?rodek rodzinny w miejscowo?ci Padre Hurtado
Dane | 17-11-2022 łowo kluczowe | Famiglia, Giovani a Rischio Sociale
2022
Tajlandia – Setki uczniów zgromadzonych na Obozie MGS, zorganizowanym przez tajlandzki Sektor duszpasterstwa m?odzie?y
Dane | 17-11-2022 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, MGS Movimento Giovanile Salesiano
2022
Madagaskar – Carlos, ch?opiec, który zdo?a? si? uratowa? i który dzi?ki salezjanom odnalaz? tak?e swoj? drog? zawodow?
Dane | 16-11-2022 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale, Formazione Professionale
2022
Kenia – Inauguracja “Air Conditioning Centre of Excellence” przy “Don Bosco Boys”
Dane | 15-11-2022 łowo kluczowe | Formazione Professionale
2022
Ameryka – System prewencyjny w harmonii z Globalnym paktem edukacyjnym
Dane | 15-11-2022 łowo kluczowe | Educazione
2022
W?ochy – Pod dwóch latach powraca Spotkanie Terytorialne MGS w formie stacjonarnej
Dane | 15-11-2022 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2022
USA – ?wiatowy Dzie? Ubogich: salezja?skie programy spo?eczne nios? nadziej? na przysz?o??
Dane | 14-11-2022 łowo kluczowe | Formazione Professionale
2022
Niemcy – “Bieg mojego ?ycia”: Luke Kelly i “Bosco Boys” z Kenii
Dane | 11-11-2022 łowo kluczowe | Bambini di Strada
2022
Francja – Jedenasta edycja spotkania “Weekend z Ks. Bosko, m?odzi i rodziny”
Dane | 09-11-2022 łowo kluczowe | Famiglia, Giovani
2022
Tajwan – Salezja?ski Ruch M?odzie?owy zainspirowany postaci? ?w. Artemidesa Zattiego
Dane | 03-11-2022 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2022
Urugwaj – “Casa Valdocco” ?wi?tuje pierwszy rok swojego istnienia
Dane | 28-10-2022 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale
2022
SG – Salezja?ski Wolontariat Misyjny: trwa konkurs na projekt nowego krzy?a!
Dane | 27-10-2022 łowo kluczowe | Volontariato, Pastorale Giovanile
2022
2022
Francja – Dobroczy?cy salezja?skiej Fundacji “Pastré” pomagaj? m?odzie?y z Ukrainy i Marsylii
Dane | 25-10-2022 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale, Rifugiati
2022
Indie – “SYMBIOS 2022”: my sami, ?wiat i Bóg
Dane | 25-10-2022 łowo kluczowe | Giovani
2022
2022
Indie – Nowy budynek “Don Bosco Academy” w Nerul
Dane | 22-10-2022 łowo kluczowe | Giovani
2022
2022
2022
S?owenia – Spotkanie Salezja?skiego Ruchu M?odzie?owego
Dane | 21-10-2022 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2022
Kenia – Warsztaty oceny okresowej globalnego programu DBTA
Dane | 19-10-2022 łowo kluczowe | Formazione Professionale
2022
Watykan – Salezjanie na Mi?dzynarodowym Kongresie Sportowym “Sport for all”
Dane | 13-10-2022 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2022
Egipt – Radca generalny ds. misji spotyka si? z uchod?cami z Sudanu
Dane | 04-10-2022 łowo kluczowe | Rifugiati
2022
2022
2022
Polska – 400 ludzi m?odych i salezjanów uczestniczy w Boskim Festiwalu Lite 2022
Dane | 23-09-2022 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2022
Ameryka – Salezja?skie o?rodki kszta?cenia zawodowego planuj? przysz?o??
Dane | 21-09-2022 łowo kluczowe | Formazione Professionale
2022
Wenezuela – Spotkanie animatorów MGS: budowa? lepsz? przysz?o?? z odwag? Ksi?dza Bosko
Dane | 21-09-2022 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2022
SG – Krzy? salezja?skiego wolontariusza w skali ca?ego Zgromadzenia: Komitet Doradczy SWM rzuca wyzwanie
Dane | 20-09-2022 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Volontariato
2022
Nepal – Salezja?ski Ruch M?odzie?owy gromadzi ludzi m?odych z ró?nych o?rodków w kraju
Dane | 19-09-2022 łowo kluczowe | Giovani, MGS Movimento Giovanile Salesiano
2022
Papua-Nowa Gwinea – Ws?uchaj si? w g?os Stworzenia
Dane | 15-09-2022 łowo kluczowe | PGS
2022
Kolumbia – Krajowe Spotkanie Salezja?skiego Ruchu M?odzie?owego: „Chod?my, czas zab?ysn??!”
Dane | 14-09-2022 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2022
Salwador – Pierwsze spotkanie animatorów Salezja?skiego Ruchu M?odzie?owego
Dane | 09-09-2022 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2022
Polska – 25 lat Salezja?skiego Wolontariatu Misyjnego “M?odzi ?wiatu”
Dane | 07-09-2022 łowo kluczowe | Volontariato
2022
SG – Oficjalne stanowisko Zgromadzenia Salezja?skiego w sprawie ekologii integralnej
Dane | 07-09-2022 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2022
Hiszpania – “Otwieramy drogi”: has?o nowej kampanii duszpasterskiej salezjanów
Dane | 02-09-2022 łowo kluczowe | Pastorale, Pastorale Giovanile
2022
Filipiny – "REBUILD: nothingSYMpossible": rozpocz?cie dzia?alno?ci MGS w roku 2022-2023
Dane | 24-08-2022 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2022
Egipt - M?odzi ludzie bior? udzia? w spotkaniu Salezja?skiego Ruchu M?odzie?owego
Dane | 23-08-2022 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2022
Argentyna – Salezja?ski Ruch M?odzie?owy Argentyny Pó?nocnej uczestniczy w Spotkaniu inspektorialnym
Dane | 19-08-2022 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2022
Brazylia – Dzielenie si?, duchowo?? i rado?? w czasie “Amorevolezza 2022”
Dane | 15-08-2022 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2022
USA – Szkolnictwo wy?sze w ?wiecie, który si? zmienia
Dane | 12-08-2022 łowo kluczowe | IUS
2022
Wietnam – Pierwsze owoce pracy powo?aniowej w Pó?nocnym Wietnamie
Dane | 11-08-2022 łowo kluczowe | Vocazioni
2022
Australia – Ratownie wszystkich m?odych ludzi: ponad 30 lat pracy “Youth Off The Streets”
Dane | 11-08-2022 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale
2022
W?ochy – Prze?o?ony Generalny do m?odych z “Campobosco 2022”: “B?d?cie uczniami misjonarzami Pana z geniuszem charyzmatu salezja?skiego”
Dane | 08-08-2022 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano, MGS Movimento Giovanile Salesiano
2022
TSUNAMI NADZIEI
Dane | 05-08-2022 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale
2022
2022
2022
Brazylia – Salezja?ski Wolontariat Misyjny: do?wiadczenie “UniSALESIANO”
Dane | 03-08-2022 łowo kluczowe | Volontariato
2022
W?ochy – Salezja?skie oratorium w Foggii: pi?ka przeciwko mafii
Dane | 02-08-2022 łowo kluczowe | Oratorio
2022
Angola – Paulo Cayeye, przyk?ad odporno?ci i pod?wigni?cia si? dzi?ki programowi “Nowy pocz?tek”
Dane | 01-08-2022 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale, Bambini di Strada
2022
Hiszpania – Campobosco 2022: “Odwa? si?, zaufaj, ?yj”
Dane | 01-08-2022 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2022
W?ochy – Liczne dzia?ania, jakie realizuj? “Salesiani per il Sociale APS”
Dane | 29-07-2022 łowo kluczowe | Giovani, Ragazze, Ragazzi
2022
2022
Ukraina – “Gdzie jeste? Bo?e?". Grupa m?odzie?y z MGS znalaz?a odpowied? na Ukrainie
Dane | 28-07-2022 łowo kluczowe | Volontariato, MGS Movimento Giovanile Salesiano
2022
Urugwaj – Sztuka i edukacja ko?cz? program #Enmodosalesiano
Dane | 27-07-2022 łowo kluczowe | Educazione
2022
Argentyna – Spotkanie formacyjne MGS regionu Buenos Aires
Dane | 27-07-2022 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2022
2022
2022
RPA – Dzi?ki odpowiednim umiej?tno?ciom m?odzi ludzie mog? przyspieszy? post?p kraju
Dane | 15-07-2022 łowo kluczowe | Formazione Professionale
2022
Boliwia – Pierwsze spotkanie m?odych z MGS i O?rodków Kszta?cenia Zawodowego 2022
Dane | 14-07-2022 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2022
Hiszpania – Emmanuel, ch?opiec ulicy z Freetown, którego ?ycie zmieni?o si? dzi?ki operacji nogi
Dane | 13-07-2022 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale, Bambini di Strada
2022
2022
Etiopia – Nowa strona “Don Bosco Children”
Dane | 08-07-2022 łowo kluczowe | Bambini di Strada, Giovani a Rischio Sociale
2022
Filipiny – Dom Macierzysty “Ksi?dza Bosko” na Mindanao: o?rodek w pe?nym rozwoju
Dane | 07-07-2022 łowo kluczowe | Formazione Professionale
2022
Benin – “Nagich przyodzia?”: ubrania i odzie? dla dzieci z “Foyer Don Bosco”
Dane | 07-07-2022 łowo kluczowe | Bambini di Strada
2022
W?ochy – Wiktoria z Kijowa do Turynu z nadziej? na nowe ?ycie
Dane | 07-07-2022 łowo kluczowe | Rifugiati
2022
Argentyna – Analiza programu Wolontariatu Misyjnego Argentyny Po?udniowej
Dane | 07-07-2022 łowo kluczowe | Volontariato
2022
Francja – Studenci emigranci otrzymuj? dyplomy z re?yserii na DBIMA w Pary?u
Dane | 06-07-2022 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale
2022
Ukraina – Bp Krzywicki, salezjanin: “Cierpi? z powodu tego ca?ego bólu, tej ca?ej ?mierci”
Dane | 01-07-2022 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2022
Ameryka – Spotkania szkoleniowe dla dzie? spo?ecznych Ameryki
Dane | 30-06-2022 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale
2022
2022
Polska – Festiwal bez Granic okazj? do wys?uchania ukrai?skich uchod?ców
Dane | 23-06-2022 łowo kluczowe | Volontariato
2022
2022
2022
SG – Rozpoznanie salezja?skiego powo?ania misyjnego
Dane | 14-06-2022 łowo kluczowe | Vocazioni
2022
SG – Odpowied? dotycz?ca salezja?skiego kszta?cenia zawodowego w Europie: “DBTech Europe”
Dane | 14-06-2022 łowo kluczowe | Formazione Professionale, Pastorale Giovanile
2022
«NAZYWAM SI? SEAN CAYD». Opowiadanie o niewyobra?alnym darze
Dane | 13-06-2022 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale
2022
2022
Togo – Salezja?skie kszta?cenie zawodowe zapewnia obiecuj?c? przysz?o?? m?odzie?y z Lomé
Dane | 08-06-2022 łowo kluczowe | Formazione Professionale
2022
Boliwia – Dom, który przyjmuje i opiekuje si? porzuconymi dziewcz?tami
Dane | 08-06-2022 łowo kluczowe | Accoglienza minori
2022
Kolumbia – Spotkanie m?odzie?owych ?rodowisk kolumbijskich
Dane | 08-06-2022 łowo kluczowe | Giovani
2022
Chile – ?wi?tynia Maryi Wspomo?ycielki w centrum Santiago wyniesiona do rangi Sanktuarium
Dane | 06-06-2022 łowo kluczowe | Formazione Professionale
2022
2022
W?ochy – Ekonomia komunii mi?dzy W?ochami a Madagaskarem: projekt “Panda 4 Mission”
Dane | 26-05-2022 łowo kluczowe | Formazione Professionale
2022
Belgia – “Przysz?o?? to Europa: s?u?ba wolontariatu i zmiana spo?eczna”
Dane | 25-05-2022 łowo kluczowe | Volontariato
2022
W?ochy – My?le? razem o ekologii: kobieca perspektywa dotycz?ca zmiany klimatu i zrównowa?onego rozwoju
Dane | 13-05-2022 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2022
2022
2022
W?ochy – Wr?czenie krzy?y misyjnych 20 m?odym ludziom
Dane | 12-05-2022 łowo kluczowe | Giovani
2022
Wyspy Salomona – 150 m?odych ludzi zg??bia synodalno??
Dane | 12-05-2022 łowo kluczowe | PGS
2022
Pierwsza figura nabyta dla Szopy Pinardiego
Dane | 12-05-2022 łowo kluczowe | Oratorio
2022
Ekwador – VI Mi?dzynarodowe Seminarium i Sesja Plenarna “IUS Education Group”
Dane | 04-05-2022 łowo kluczowe | IUS, Pastorale Giovanile
2022
Z powodu wojny ro?nie liczba dzieci, które nie ucz?szczaj? do szko?y
Dane | 04-05-2022 łowo kluczowe | Educazione
2022
Republika Czeska – Dzieci ukrai?skie chc?, by mówiono im o wojnie
Dane | 02-05-2022 łowo kluczowe | Rifugiati
2022
Boliwia – Zaczyna przybiera? form? salezja?ska obecno?? w Cobiji
Dane | 27-04-2022 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale
2022
Zambia – Prze?o?ony Generalny przypomina m?odym ludziom o ich zadaniu: “By? sol? ziemi i ?wiat?em ?wiata”
Dane | 26-04-2022 łowo kluczowe | Giovani, MGS Movimento Giovanile Salesiano
2022
2022
2022
Argentyna – MGS: O?ywi? duchowo?? salezja?sk? w nowych kontekstach m?odzie?owych
Dane | 12-04-2022 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2022
Ukraina – Tatiana, Andrij i Roman… dzi?kuj? synom Ksi?dza Bosko
Dane | 08-04-2022 łowo kluczowe | Formazione Professionale
2022
Polska – Historie nadziei i wspania?omy?lno?ci na mrocznym tle wojny
Dane | 07-04-2022 łowo kluczowe | Rifugiati
2022
Brazylia – Spotkanie Mi?dzyinspektorialnych Rad MGS z obszaru pó?nocno-wschodniego
Dane | 07-04-2022 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2022
SG – “Connessioni 101”: ponad 150 ludzi m?odych uczestniczy?o w pierwszym ?wiatowym spotkaniu formacyjnym online dla cz?onków MGS
Dane | 04-04-2022 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, MGS Movimento Giovanile Salesiano
2022
Sudan Po?udniowy – Salezjanie nie zapominaj? o uchod?cach
Dane | 31-03-2022 łowo kluczowe | Rifugiati
2022
Sudan Po?udniowy – “Don Bosco Kuajok”: dzieci ulicy w centrum salezja?skiego apostolatu
Dane | 30-03-2022 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale
2022
SG – Pierwsze mi?dzynarodowe spotkanie formacyjne SYM-LEADS SDB
Dane | 29-03-2022 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2022
SG – Warto?? charyzmatyczna przyj?cia nieletnich uchod?ców
Dane | 29-03-2022 łowo kluczowe | Rifugiati
2022
2022
SG – Nowy kurs dla animatorów “Laudato si’”
Dane | 23-03-2022 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2022
SG – Dzie? Misji Salezja?skich 2022: pytania do Radców Generalnych
Dane | 23-03-2022 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2022
Honduras – Pe?ni? wolontariat z mi?o?ci do Ko?cio?a i m?odzie?y
Dane | 23-03-2022 łowo kluczowe | Volontariato
2022
Azja Wschodnia-Oceania – Katecheza w erze cyfrowej
Dane | 22-03-2022 łowo kluczowe | Catechesi
2022
Polska – Salezjanie pomagaj? uchod?com
Dane | 09-03-2022 łowo kluczowe | Rifugiati
2022
Ekwador – Tydzie? Salezja?skiego Duszpasterstwa M?odzie?owego
Dane | 09-03-2022 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2022
Kenia – VII doroczne Spotkanie “Don Bosco Tech Africa”
Dane | 08-03-2022 łowo kluczowe | Formazione Professionale
2022
2022
Ukraina – Szko?y i przedszkola dotkni?te wojn?
Dane | 07-03-2022 łowo kluczowe | Educazione
2022
2022
Hiszpania – Wymiar duszpasterski komunikacji spo?ecznej
Dane | 01-03-2022 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2022
2022
SG – Spotkanie Komitetu Doradczego Salezja?skiego Wolontariatu Misyjnego
Dane | 22-02-2022 łowo kluczowe | Volontariato
2022
Argentyna – Nie?? nadziej?, tworz?c wi?zi
Dane | 21-02-2022 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale, Oratorio
2022
Tajlandia – M?odzi z MGS spotykaj? si? online, aby dyskutowa? nad tematem Wi?zanki 2022
Dane | 21-02-2022 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2022
W?ochy – Kszta?cenie zawodowe, praktyki w firmach, bezpiecze?stwo: s?owo ks. Bonalume
Dane | 16-02-2022 łowo kluczowe | Formazione Professionale
2022
W?ochy – 100 lat Oratorium “Michele Rua” w Turynie
Dane | 15-02-2022 łowo kluczowe | Oratorio
2022
2022
Ekwador – Wizyta Prze?o?onego Generalnego zach?t? do dalszej realizacji snu Ksi?dza Bosko
Dane | 14-02-2022 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2022
Peru – Ks. Cayo: “Covid-19 przyczyni? si? do podniesienia poczucia misji do spe?nienia”
Dane | 10-02-2022 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale
2022
2022
W?ochy – Wychowywa? do nadziei: mówi o tym ks. Chávez
Dane | 08-02-2022 łowo kluczowe | Catechesi, Giovani
2022
Portugalia – Salezja?ski Ruch M?odzie?owy powo?uje ekip? organizacyjn? “WYD DON BOSCO 23”
Dane | 03-02-2022 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2022
Uganda – M?odzie? w centrum obchodów ?wi?ta Ksi?dza Bosko w Palabek
Dane | 02-02-2022 łowo kluczowe | Rifugiati
2022
RPA – ?wi?to Ksi?dza Bosko z udzia?em Salezja?skiego Ruchu M?odzie?owego z Johannesburga
Dane | 02-02-2022 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2022
SG – Programy i perspektywy na koniec VIII Walnego Zgromadzenia IUS
Dane | 01-02-2022 łowo kluczowe | IUS, Pastorale Giovanile
2022
SG – Ks. Lozano przybli?a obrady VIII Walnego Zgromadzenia IUS
Dane | 28-01-2022 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, IUS
2022
Hiszpania – Post?p w realizacji projektu “DB Wave”
Dane | 26-01-2022 łowo kluczowe | Formazione Professionale
2022
Kenia – Szkolenie kierowników o?rodków kszta?cenia zawodowego “Don Bosco Tech Africa”
Dane | 26-01-2022 łowo kluczowe | Formazione Professionale
2022
2022
2022
SG – Rozpocz??o si? VIII Walne Zgromadzenie Salezja?skich Instytucji Szkolnictwa Wy?szego
Dane | 24-01-2022 łowo kluczowe | IUS, Pastorale Giovanile
2022
Belgia – “Z i dla m?odzie?y przez pandemi?”
Dane | 21-01-2022 łowo kluczowe | Giovani
2022
Kenia – Salezja?ska misja w?ród uchod?ców z Kakumy
Dane | 19-01-2022 łowo kluczowe | Rifugiati
2022
W?ochy – DDRS 2022: “Oddawa? si? innym, jak Bóg daje si? nam”
Dane | 15-01-2022 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2022
Ukraina – Otworzy? oratorium w stylu Ksi?dza Bosko
Dane | 14-01-2022 łowo kluczowe | Oratorio
2022
2022
2022
SG – Salezja?ski Ruch M?odzie?owy obchodzi 400. rocznic? ?mierci ?w. Franciszka Salezego
Dane | 10-01-2022 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, MGS Movimento Giovanile Salesiano
2022
2022
Szwecja – Marzenie m?odzie?y katolickiej w Szwecji: Oratorium
Dane | 04-01-2022 łowo kluczowe | Oratorio
2022
Meksyk – Lepiej zrozumie?, aby lepiej odpowiedzie?
Dane | 03-01-2022 łowo kluczowe | Giovani
2022
Ekwador – Salezja?ska uczelnia im. Dominika Savio: w kierunku przysz?o?ci zrównowa?onej i pe?nej nadziei
Dane | 03-01-2022 łowo kluczowe | Formazione Professionale, Educazione
2022
Hiszpania – Maryja Wspomo?ycielka zdobywa kuchnie “MasterChef Junior”
Dane | 03-01-2022 łowo kluczowe | Educazione, Formazione Professionale
2022
Tunezja – Spotkanie oratoriów w Manubie
Dane | 03-01-2022 łowo kluczowe | Oratorio
2021
Mjanma – Intensywny kurs dla uczniów o?rodka kszta?cenia zawodowego
Dane | 31-12-2021 łowo kluczowe | Formazione Professionale
2021
Meksyk – Stworzy? “m?odzie?ow? agend?”: “Kroczy? z m?odzie??”
Dane | 22-12-2021 łowo kluczowe | Giovani
2021
Polska – Polskie Valdocco: Salezja?ski M?odzie?owy O?rodek Wychowawczy w Rzepczynie
Dane | 16-12-2021 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale, Oratorio
2021
Meksyk – Otwarcie salezja?skiego o?rodka “Don Bosco” dla kobiet
Dane | 15-12-2021 łowo kluczowe | Rifugiati
2021
Argentyna – Spotkanie Krajowej Komisji MGS
Dane | 15-12-2021 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2021
SG – Droga w kierunku “Don Bosco Tech” o zasi?gu ?wiatowym
Dane | 14-12-2021 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2021
2021
Boliwia – Spotkanie Salezja?skiego Wolontariatu Misyjnego
Dane | 13-12-2021 łowo kluczowe | Volontariato
2021
Brazylia – Nowe oratorium ?w. Franciszka Salezego w Porto Velho
Dane | 10-12-2021 łowo kluczowe | Oratorio
2021
Wyspy Salomona – M?odzi obchodz? ?wiatowy Dzie? M?odzie?y
Dane | 07-12-2021 łowo kluczowe | PGS
2021
W?ochy – Nauczyciele religii katolickiej i “e-learning”. Salezja?ski wk?ad w bardzo aktualny temat
Dane | 03-12-2021 łowo kluczowe | Educazione, Pastorale Giovanile
2021
Austria – MGS Austrii opracowa? “Act Now”, vademecum tworzenia projektów zrównowa?onego rozwoju
Dane | 01-12-2021 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2021
Malta – Wyj?? poza siebie. Cz?onkowie MGS wspó?czesnymi Samarytanami
Dane | 01-12-2021 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano, MGS Europa, Pastorale Giovanile
2021
Brazylia – M?odzi autochtoni uczestnicz? w pierwszym “Dniu Autochtona” w Meruri
Dane | 26-11-2021 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2021
Gwatemala – Dni skupienia salezjanów wspó?pracowników
Dane | 26-11-2021 łowo kluczowe | Educazione
2021
Meksyk – Otwarcie Biur Meksyka?skiej Komisji ds. Pomocy Uchod?com
Dane | 24-11-2021 łowo kluczowe | Rifugiati
2021
2021
Hiszpania – VII Forum MGS wyrazem zaanga?owania m?odzie?y
Dane | 17-11-2021 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2021
«TU Z WAMI CZUJ? SI? DOBRZE»
Dane | 17-11-2021 łowo kluczowe | Giovani
2021
SG – Przegl?d salezja?skich inspektorii pod k?tem ekologii integralnej
Dane | 15-11-2021 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2021
Ekwador – M?odzi cz?onkowie MGS budowniczymi dróg nadziei
Dane | 12-11-2021 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano, Giovani
2021
SG – Spotkanie przed Kongresem “Salezja?skie dzie?a i us?ugi spo?eczne w Europie”
Dane | 12-11-2021 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2021
Argentyna – Budowa? wspólnot?: spotkanie MGS z po?udniowego rejonu Gran Buenos Aires
Dane | 12-11-2021 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2021
2021
Filipiny – Ró?aniec m?odzie?y online w intencji powo?a?
Dane | 03-11-2021 łowo kluczowe | Vocazioni
2021
SG – Si?a i s?abo?? id? w parze
Dane | 02-11-2021 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2021
W?ochy – 13. “Bieg ?wi?tych”: sportowy i solidarno?ciowy sukces
Dane | 02-11-2021 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale
2021
Peru – ?ledz?c pocz?tki salezja?skiego oratorium w San Lorenzo
Dane | 29-10-2021 łowo kluczowe | Oratorio
2021
W?ochy – Krajowe Spotkanie Salezja?skiego Ruchu M?odzie?owego
Dane | 29-10-2021 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2021
Mali – Warto?? podwórka w kontek?cie krucho?ci
Dane | 26-10-2021 łowo kluczowe | Oratorio
2021
2021
Brazylia – Edukacja szkolna autochtonów: sta?e zaanga?owanie
Dane | 26-10-2021 łowo kluczowe | Educazione
2021
Kenia – “DOM dla dzieci ulicy i prenowicjuszy”
Dane | 25-10-2021 łowo kluczowe | Bambini di Strada
2021
W?ochy – 26. rocznica ?mierci czcigodnej s?u?ebnicy Bo?ej Marii Cristiny Celli Mocellin
Dane | 21-10-2021 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale
2021
Dzwon Oratorium
Dane | 20-10-2021 łowo kluczowe | Oratorio
2021
Niemcy – 58 m?odych ludzi rozpoczyna s?u?b? wolontariatu
Dane | 19-10-2021 łowo kluczowe | Volontariato
2021
Argentyna – Wolontariat m?odzie?owy studentów Salezja?skiego Uniwersytetu
Dane | 19-10-2021 łowo kluczowe | Volontariato
2021
SG – Sie? o?rodków kszta?cenia zawodowego w Ameryce: spotkanie z inspektorialnymi delegatami
Dane | 18-10-2021 łowo kluczowe | Formazione Professionale, Pastorale Giovanile
2021
Paragwaj – Krajowe Spotkanie Salezja?skiego Ruchu M?odzie?owego
Dane | 18-10-2021 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2021
PO TSUNAMI
Dane | 15-10-2021 łowo kluczowe | Educazione
2021
Polska – Sukces m?odych siatkarek ze Stani?tek
Dane | 12-10-2021 łowo kluczowe | Giovani
2021
Austria – Musical MGS “Droga w jedn? stron?” w Wiedniu
Dane | 12-10-2021 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2021
2021
W?ochy – Jak nie?? nadziej? m?odzie?y: wywiad z ks. Domenico Ricc?
Dane | 08-10-2021 łowo kluczowe | Giovani
2021
Urugwaj – Inauguracja “Domu Valdocco”, otwartego 24 godziny na dob?
Dane | 06-10-2021 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale
2021
Indie – “Zielone przedsi?wzi?cie” O?rodka “Don Bosco”
Dane | 04-10-2021 łowo kluczowe | Formazione Professionale
2021
SG – MGS odpowiada na apel zawarty w przes?aniu Papie?a na XXXVI ?wiatowy Dzie? M?odzie?y
Dane | 04-10-2021 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, MGS Movimento Giovanile Salesiano
2021
W?ochy – „Campo 4” i spotkanie MGS na Colle Don Bosco
Dane | 01-10-2021 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2021
Kenia – Apel o zrównowa?ony rozwój edukacji oraz kszta?cenia technicznego i zawodowego
Dane | 30-09-2021 łowo kluczowe | Formazione Professionale, Pastorale Giovanile
2021
Papua-Nowa Gwinea – Kongres Salezja?skich Wychowawców
Dane | 30-09-2021 łowo kluczowe | PGS
2021
SG – Pierwsze spotkanie Rady ?wiatowej “LEADS” Salezja?skiego Ruchu M?odzie?owego
Dane | 28-09-2021 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2021
2021
2021
Nepal – “Don Bosco Institute” otwiera pierwszy o?rodek doskonalenia zawodowego w kraju
Dane | 23-09-2021 łowo kluczowe | Formazione Professionale
2021
W?ochy – Spotkanie MGS na Colle Don Bosco: “Kochani i wezwani”
Dane | 17-09-2021 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2021
SG – Powstaje Rada Doradcza Salezja?skiego Wolontariatu Misyjnego (SMVS)
Dane | 16-09-2021 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Volontariato
2021
Ekwador – “Lód powo?aniowy” w salezja?skiej inspektorii Ekwadoru
Dane | 16-09-2021 łowo kluczowe | Vocazioni
2021
S?owacja – Spotkanie papie?a Franciszka z m?odzie??
Dane | 16-09-2021 łowo kluczowe | Giovani
2021
Indie – “Don Bosco Kurla” miejscem konkursu umiej?tno?ci stanu Maharasztra
Dane | 14-09-2021 łowo kluczowe | Formazione Professionale
2021
Kostaryka – Rekolekcje dla animatorów MGS
Dane | 10-09-2021 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2021
2021
S?owenia – “Przysz?o?? Europy” z charyzmatem salezja?skim
Dane | 07-09-2021 łowo kluczowe | Giovani
2021
2021
W?ochy – Szko?a Salezja?skiego Towarzyszenia: tydzie? rekolekcji
Dane | 07-09-2021 łowo kluczowe | Educazione
2021
2021
Ekwador – Ceremonia rozes?ania m?odych wolontariuszy misyjnych
Dane | 02-09-2021 łowo kluczowe | Volontariato
2021
SG – Ks. Eusebio Muñoz, salezjanin, odszed? do Domu Ojca
Dane | 02-09-2021 łowo kluczowe | Formazione Professionale
2021
Kenia – Warsztaty szkoleniowe zorganizowane przez “Don Bosco Tech Africa”
Dane | 31-08-2021 łowo kluczowe | Formazione Professionale
2021
Wyspy Salomona – Pierwszy o?rodek ADMA na Wyspach Salomona
Dane | 16-08-2021 łowo kluczowe | PGS
2021
Papua-Nowa Gwinea – Szko?a techniczna sióstr mi?o?ci Jezusa obchodzi?a 25. Dzie? Techniki
Dane | 13-08-2021 łowo kluczowe | Formazione Professionale
2021
2021
Albania – Byli wolontariusze misyjni z Czech w podró?y po Europie
Dane | 10-08-2021 łowo kluczowe | Volontariato
2021
Indie – Obchody Narodowej Niedzieli M?odzie?y w ca?ym kraju
Dane | 10-08-2021 łowo kluczowe | Giovani
2021
Indie – Program MGS “Marzenie pasterza” w Borivali
Dane | 09-08-2021 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2021
Kenia – Doroczne spotkanie Rady administracyjnej “Don Bosco Tech Africa”
Dane | 09-08-2021 łowo kluczowe | Formazione Professionale
2021
Rwanda – Praca i godno?? m?odych mam w perspektywie przysz?o?ci
Dane | 09-08-2021 łowo kluczowe | Ragazze, Formazione Professionale
2021
2021
SG – “Dyrektorium” Salezja?skiego Ruchu M?odzie?owego
Dane | 05-08-2021 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, MGS Movimento Giovanile Salesiano
2021
SG – MGS: DROGA | “LEADS” | PLAN
Dane | 29-07-2021 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano, Pastorale Giovanile
2021
SG – Salezja?ska Sie? Spo?eczna Ameryki: 22 kraje, 18 inspektorii, jedna misja
Dane | 28-07-2021 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2021
Urugwaj – M?odzi ludzie pozbawieni wolno?ci pod opiek? “INISA” b?d? uczy? si? mechaniki w “Talleres Don Bosco”
Dane | 27-07-2021 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale, Formazione Professionale
2021
Burundi – Salezjanie na drodze pokoju i rozwoju
Dane | 26-07-2021 łowo kluczowe | Educazione
2021
Mozambik – Kurs formacyjny nt. salezja?skiego wolontariatu
Dane | 22-07-2021 łowo kluczowe | Volontariato
2021
SG – Duszpasterstwo m?odzie?y i rodzina w Roku “Amoris Laetitia”
Dane | 19-07-2021 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2021
Wenezuela – Spotkanie MGS
Dane | 16-07-2021 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2021
Wp?yw pandemii na edukacj? i zatrudnienie m?odzie?y
Dane | 16-07-2021 łowo kluczowe | Giovani
2021
Papua-Nowa Gwinea – “S?uchaj, zastanów si? i ewangelizuj”
Dane | 15-07-2021 łowo kluczowe | PGS
2021
Uganda – Rany zadane przez Covid-19: sprawozdanie z Palabek
Dane | 14-07-2021 łowo kluczowe | Rifugiati, Formazione Professionale
2021
Nigeria – Salezjanie wspieraj? edukacj? dziewcz?t i przedsi?biorczo?? kobiet
Dane | 12-07-2021 łowo kluczowe | Ragazze, Formazione Professionale
2021
SG – Karta To?samo?ci Salezja?skiej Szko?y w Ameryce
Dane | 12-07-2021 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2021
SG – “Przyja??”: temat nowego filmiku wideo z cyklu “CaglieroLIFE”
Dane | 09-07-2021 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2021
Malta – Salezjanie troszcz? si? o m?odych uchod?ców. Historia Brhane
Dane | 09-07-2021 łowo kluczowe | Rifugiati, Rifugiati
2021
2021
2021
Urugwaj – Otwarto sypialni? dla bezdomnych w salezja?skiej szkole im. Piusa IX w Montevideo
Dane | 07-07-2021 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2021
W?ochy – “Kochani i wezwani”: Spotkanie Krajowego Sekretariatu MGS
Dane | 06-07-2021 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2021
2021
SG – Z now? wizj? dotycz?c? przysz?o?ci: spotkanie MGS Europy i Bliskiego Wschodu
Dane | 02-07-2021 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano, Pastorale Giovanile
2021
Filipiny – Inspektoria FIN omawia przysz?o?? salezja?skiej edukacji podstawowej
Dane | 01-07-2021 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile
2021
Kambod?a – “Don Bosco Home” w Sihanoukville: przysta? nadziei dla nieletnich zagro?onych
Dane | 29-06-2021 łowo kluczowe | Bambini di Strada, Bambini di Strada
2021
Mozambik – Dzie? skupienia cz?onków MGS ze ?rodkowej cz??ci kraju
Dane | 25-06-2021 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2021
Uganda – Z uchod?cami... ku stale rosn?cemu “my”
Dane | 21-06-2021 łowo kluczowe | Rifugiati
2021
SG – XII Kongres By?ych Wychowanków Salezja?skich z Azji i Oceanii
Dane | 17-06-2021 łowo kluczowe | Catechisti, Catechesi
2021
W?ochy – Spotkanie MGS: #missionari
Dane | 17-06-2021 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2021
2021
List p?yn?cy z wdzi?cznego serca
Dane | 15-06-2021 łowo kluczowe | Oratorio
2021
2021
Wyspy Salomona – Spotkanie wychowania do wiary dla ojców
Dane | 10-06-2021 łowo kluczowe | PGS, PGS
2021
Papua-Nowa Gwinea – Zako?czenie obchodów miesi?ca maryjnego
Dane | 08-06-2021 łowo kluczowe | PGS
2021
2021
Hiszpania – Laudato si’: od s?ów do czynów
Dane | 04-06-2021 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2021
Korea Po?udniowa – Byli wychowankowie salezja?scy obchodz? miesi?c po?wi?cony Maryi
Dane | 04-06-2021 łowo kluczowe | PGS, Giovani a Rischio Sociale, Educazione
2021
Hiszpania – Prezentacja ksi??ki “Acompañar a jóvenes”
Dane | 02-06-2021 łowo kluczowe | Giovani
2021
Papua-Nowa Gwinea – Pod p?aszczem Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 26-05-2021 łowo kluczowe | PGS
2021
SG – Spotkanie “SepSur” – Sektora szkolnego
Dane | 25-05-2021 łowo kluczowe | Educazione
2021
Belgia – Szko?a “Don Bosco” w Sint-Pieters-Woluwe
Dane | 24-05-2021 łowo kluczowe | Educazione
2021
Liberia – Salezja?skie placówki misyjne na rzecz integralnego rozwoju ubogiej m?odzie?y w kraju
Dane | 21-05-2021 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale, Giovani a Rischio Sociale
2021
SG – Pierwsze spotkanie “Don Bosco Tech”
Dane | 20-05-2021 łowo kluczowe | Formazione Professionale, Pastorale Giovanile
2021
Raport dotycz?cy edukacji katolickiej na ?wiecie
Dane | 20-05-2021 łowo kluczowe | Educazione
2021
Dominikana – Salezjanie prowadz? kamapni? na rzecz dzieci
Dane | 19-05-2021 łowo kluczowe | Ragazzi
2021
SG – Webinar “Szko?y, które emocjonuj?”
Dane | 19-05-2021 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2021
Papua-Nowa Gwinea – Seminarium po?wi?cone edukacji medialnej
Dane | 18-05-2021 łowo kluczowe | PGS
2021
SG – Wychowanie do mi?o?ci: uczuciowo?? i seksualno??. Jak towarzyszy? m?odzie?y
Dane | 14-05-2021 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile
2021
Argentyna – 120 lat salezja?skiej historii w Rodeo del Medio
Dane | 13-05-2021 łowo kluczowe | Educazione
2021
Gwatemala – Salezja?ska Pascha M?odzie?owa w Petén: „Z tob? zrodzi?em si? na nowo”
Dane | 12-05-2021 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2021
Wielka Brytania – “Nie zapominaj o grze: jest ?wi?ta!”
Dane | 11-05-2021 łowo kluczowe | Giovani
2021
W?ochy – Ca?kowicie odnowiona strona Stowarzyszenia ADMA
Dane | 10-05-2021 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Giovani
2021
W?ochy – Wysoki poziom kszta?cenia Salezja?skiej Szko?y w Sesto San Giovanni
Dane | 06-05-2021 łowo kluczowe | Formazione Professionale
2021
2021
Hiszpania – “Niezniszczalni”, wystawa, która przybli?a rzeczywisto?? Afryki poprzez histori? 11 dzieci
Dane | 30-04-2021 łowo kluczowe | Bambini di Strada, Giovani a Rischio Sociale
2021
Watykan – “Lato Dzieci” w Watykanie. Gotowi do kolejnej edycji
Dane | 30-04-2021 łowo kluczowe | Oratorio
2021
W?ochy – “Spojrzenia na Duszpasterstwo M?odzie?owe”
Dane | 29-04-2021 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2021
W?ochy – Region ?ródziemnomorski spotyka si? we Florencji
Dane | 28-04-2021 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2021
2021
SG – Duszpasterstwo powo?aniowe: uwolni? marzenia, które Bóg umie?ci? w sercach m?odych ludzi
Dane | 23-04-2021 łowo kluczowe | Vocazioni, Pastorale Giovanile
2021
Papua-Nowa Gwinea – Formacja w misji
Dane | 23-04-2021 łowo kluczowe | PGS
2021
Ignazio Stuchlý, un “vecchietto” sempre giovane
Dane | 23-04-2021 łowo kluczowe | Educazione
2021
2021
Boliwia – “Techo Pinardi”: o?rodek pomocy dla dzieci ulicy
Dane | 22-04-2021 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale, Bambini di Strada
2021
Rwanda – Dziewcz?ta-matki z Rango potrzebuj? pomocy
Dane | 21-04-2021 łowo kluczowe | Formazione Professionale
2021
Haiti – “Lakay Don Bosco”: trzy etapy przej?cia od dziecka ulicy do cz?owieka m?odego z drug? szans?
Dane | 20-04-2021 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale, Bambini di Strada
2021
Fid?i – Drugie spotkanie Rodziny Salezja?skiej
Dane | 19-04-2021 łowo kluczowe | Famiglia
2021
Hiszpania – ?wiatowy Dzie? Walki z Niewolnictwem Dzieci. Ponad 9 milionów zniewolonych dzieci w XXI wieku
Dane | 16-04-2021 łowo kluczowe | Bambini di Strada, Giovani a Rischio Sociale
2021
Brazylia – Spotkanie delegatów MGS z Brazylii i z innych krajów Ameryki Po?udniowej
Dane | 16-04-2021 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, MGS Movimento Giovanile Salesiano
2021
Rwanda – Dzieci ulicy z Rango i mo?liwo?ci O?rodka “Don Bosco”
Dane | 15-04-2021 łowo kluczowe | Bambini di Strada
2021
Hiszpania – Dzieci ulicy: miliony dzieci w sytuacji sta?ego zagro?enia
Dane | 14-04-2021 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale, Bambini di Strada
2021
2021
Chile – Ponad 300 uczestników na ?wi?cie rozpocz?cia dzia?alno?ci MGS 2021
Dane | 13-04-2021 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2021
Ekwador – Formowa? si? jako liderzy bardziej sprawiedliwej Ameryki
Dane | 13-04-2021 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2021
SG – #SYMPRAYSFORMYANMAR
Dane | 12-04-2021 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, MGS Movimento Giovanile Salesiano
2021
2021
Mjanma – Obecna sytuacja w kraju: relacja jednego z mieszka?ców
Dane | 09-04-2021 łowo kluczowe | Giovani
2021
Sytuacja uchod?ców
Dane | 09-04-2021 łowo kluczowe | Rifugiati
2021
SG – Salezja?ski Ruch M?odzie?owy modli si? w intencji Mjanmy
Dane | 08-04-2021 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, MGS Movimento Giovanile Salesiano, MGS Movimento Giovanile Salesiano
2021
Argentyna – ?ycie wzywa nas do ci?g?ej drogi
Dane | 08-04-2021 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2021
Angola – Salezja?ski Wolontariat Misyjny: odkry? siebie dog??bnie
Dane | 07-04-2021 łowo kluczowe | Volontariato
2021
Kenia – Spotkanie “Don Bosco Tech Africa”
Dane | 31-03-2021 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale
2021
Kenia – Spotkanie “Don Bosco Tech Africa”
Dane | 31-03-2021 łowo kluczowe | Formazione Professionale
2021
W?ochy – Zaj?cia w ramach wolontariatu, warsztaty, sport... O?rodek dzienny “Casa Valdocco” znów otwarty
Dane | 31-03-2021 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale, Educazione
2021
2021
2021
Argentyna – Przysz?o?? ju? jest od jakiego? czasu
Dane | 26-03-2021 łowo kluczowe | Educazione
2021
Filipiny – Edukacja m?odzie?y jest kontynuowana dzi?ki stypendiom szkolnym
Dane | 26-03-2021 łowo kluczowe | Formazione Professionale, Educazione
2021
SG – Spotkanie G?ównej Komisji Salezja?skich Szkó? Ameryki (ESA)
Dane | 25-03-2021 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2021
Syria – Kiedy mi?o?? pojawia si? w postaci 0+
Dane | 24-03-2021 łowo kluczowe | Giovani
2021
Etiopia – Spotkanie MGS: “Nadzieja jest nasz? si?? nap?dow?”
Dane | 23-03-2021 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2021
SG – Nabo?e?stwo Ksi?dza Bosko do ?wi?tego Józefa
Dane | 18-03-2021 łowo kluczowe | Catechesi, Catechesi
2021
SG – Nabo?e?stwo Ksi?dza Bosko do ?wi?tego Józefa
Dane | 18-03-2021 łowo kluczowe | Educazione
2021
Zambia – Misjonarz z Wietnamu w?ród afryka?skich dzieci ulicy
Dane | 18-03-2021 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale
2021
Argentyna – Zaanga?owanie domu “?w. Antoniego z Padwy”: wychowywa? do lepszej przysz?o?ci
Dane | 16-03-2021 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale, Educazione
2021
Brazylia – Wspólne spotkanie delegatów ds. duszpasterstwa m?odzie?owego SDB i CMW
Dane | 16-03-2021 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2021
SG – Spotkanie Konsulty MGS W?och z ks. Miguelem Ángelem Garcí? Morcuende
Dane | 16-03-2021 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2021
Indie – Zaoferowa? dzieciom lepsz? przysz?o??: Dom dla dzieci “Ekalavya”
Dane | 12-03-2021 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale
2021
Kolumbia – Otwarcie o?rodka m?odzie?owego, salezja?skiego oratorium w Armenii
Dane | 11-03-2021 łowo kluczowe | Oratorio, Pastorale Giovanile
2021
Hongkong – Dzie? M?odzie?y Salezja?skiej 2021
Dane | 09-03-2021 łowo kluczowe | Giovani
2021
Malawi – Refleksje salezjanina misjonarza “ad gentes” po 12 latach s?u?by w Afryce
Dane | 05-03-2021 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2021
Australia – Dzie? m?odzie?owego ?wi?towania i zabawy
Dane | 04-03-2021 łowo kluczowe | Giovani
2021
2021
Filipiny – Droga Krzy?owa online w czasie pandemii
Dane | 04-03-2021 łowo kluczowe | PGS
2021
2021
2021
Indie – “Snehotsava”: Spotkanie przyja?ni
Dane | 03-03-2021 łowo kluczowe | Giovani, Pastorale Giovanile
2021
Argentyna – Spotkanie Komisji krajowej MGS
Dane | 03-03-2021 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2021
Francja – Co my?le? o influencerach?
Dane | 02-03-2021 łowo kluczowe | Giovani
2021
Indie – Szkolenia zawodowe dla m?odych kobiet z przesz?o?ci? kryminaln?
Dane | 01-03-2021 łowo kluczowe | Formazione Professionale
2021
Francja – M?odzi migranci, wiod?ca rola sieci salezja?skiej
Dane | 25-02-2021 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale
2021
SG – Spotkanie delegatów ds. duszpasterstwa m?odzie?owego regionu Afryka-Madagaskar
Dane | 24-02-2021 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2021
Urugwaj – Spotkanie MGS w czasie pandemii
Dane | 23-02-2021 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2021
SG – Spotkanie delegatów ds. duszpasterstwa m?odzie?owego Ameryki
Dane | 23-02-2021 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2021
Hiszpania – Salezjanie dla ?ycia: dwa inkubatory z Pampeluny na Wyspy Zielonego Przyl?dka
Dane | 18-02-2021 łowo kluczowe | Formazione Professionale
2021
SG – Spotkanie Salezja?skiej Szko?y Ameryki regionu Andów-CINAB
Dane | 16-02-2021 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2021
Filipiny – Wsparcie kszta?cenia techniczno-zawodowego równie? w czasie pandemii
Dane | 15-02-2021 łowo kluczowe | Educazione, Formazione Professionale
2021
W?ochy – “Borgo Ragazzi Don Bosco”: pandemia i “wyzwanie” zwi?zane z komuni?
Dane | 15-02-2021 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale
2021
SG – Spotkanie delegatów ds. duszpasterstwa m?odzie?owego z Europy
Dane | 12-02-2021 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2021
?wi?to Ksi?dza Bosko na ?wiecie
Dane | 12-02-2021 łowo kluczowe | Giovani
2021
Nigeria – Salezja?ska opieka nad by?ymi dzie?mi ulicy tak?e w czasie pandemii
Dane | 11-02-2021 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale
2021
ONZ – “Webinar” na temat technologii cyfrowych, pozwalaj?cych dotrze? do zagubionych dzieci
Dane | 10-02-2021 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale
2021
Papua-Nowa Gwinea – Ksi?dz Bosko, wzór do na?ladowania
Dane | 10-02-2021 łowo kluczowe | PGS
2021
W?ochy – Spotkanie online MGS z o?rodka sycylijskiego
Dane | 09-02-2021 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2021
2021
Peru – “Bandery salezja?skie” dwusetlecia
Dane | 08-02-2021 łowo kluczowe | Giovani
2021
SG – Zwo?ano VIII Walny Zjazd Instytucji Szkolnictwa Wy?szego Zgromadzenia
Dane | 02-02-2021 łowo kluczowe | IUS, Pastorale Giovanile
2021
Hiszpania – Wyzwania duszpasterskie w czasie pandemii
Dane | 29-01-2021 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2021
Madagaskar – Wnie?? troch? rado?ci, zainteresowania i nadziei w ?rodowisko huliganów z Anjanamasiny
Dane | 29-01-2021 łowo kluczowe | Carceri, Giovani a Rischio Sociale
2021
2021
Kenia – Ponowne otwarcie “Don Bosco Boys’ Town” w czasie pandemii
Dane | 27-01-2021 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale, Formazione Professionale
2021
Meksyk – I Inspektorialne spotkanie wychowawców w ramach “Integracyjnego podwórka”
Dane | 27-01-2021 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale
2021
Portugalia – “SolSal” z Lizbony towarzyszy rodzinom migrantów
Dane | 26-01-2021 łowo kluczowe | Famiglia
2021
Indie – “Don Bosco Anbu Illam” ??czy rodzin? po 11 latach
Dane | 21-01-2021 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale
2021
Brazylia – Ponad 2 tys. zabawek trafi?o do dzieci
Dane | 19-01-2021 łowo kluczowe | Vocazioni, Vocazioni
2021
2021
Chile – Dyplom z duszpasterstwa m?odzie?owego; trzecia edycja
Dane | 18-01-2021 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2021
Sudan Po?udniowy – Ks. Omar Delasa: #time2share
Dane | 08-01-2021 łowo kluczowe | Volontariato
2021
SG - Towarzyszy? pierwszym krokom jak Ksi?dz Bosko
Dane | 07-01-2021 łowo kluczowe | Giovani
2021
W?ochy – 320 salezja?skich animatorów wzi??o udzia? w spotkaniu wirtualnym
Dane | 05-01-2021 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2020
SG – Spotkanie cz?onków MGS z regionu Ameryka Cono Sud
Dane | 23-12-2020 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, MGS Movimento Giovanile Salesiano
2020
Niemcy – Pierwsze Bo?e Narodzenie w nowym domu dla potrzebuj?cej m?odzie?y
Dane | 22-12-2020 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale
2020
Salwador – FUSALMO nie przestaje stawia? na m?odzie?
Dane | 18-12-2020 łowo kluczowe | Giovani
2020
Republika Czeska – “Miód salezja?ski” w Czeskich Budziejowicach
Dane | 17-12-2020 łowo kluczowe | Oratorio
2020
Indie – Opuszczeni ch?opcy-robotnicy wracaj? do swoich rodzin po 18 latach jako ludzie dobrze wychowani
Dane | 14-12-2020 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale, Bambini di Strada
2020
Zambia – “Dom nadziei” dla dzieci najbardziej potrzebuj?cych
Dane | 10-12-2020 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale
2020
Sierra Leone – O?rodek m?odzie?owy “Don Bosco” w salezja?skiej parafii w Dwarzak
Dane | 09-12-2020 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale, Giovani a Rischio Sociale
2020
Argentyna – Rado?? dawania (darowania siebie) bardziej i lepiej
Dane | 07-12-2020 łowo kluczowe | Volontariato
2020
SG – Salezja?ski Ruch M?odzie?owy z regionu Azja Wschodnia-Oceania w pe?nym ruchu
Dane | 04-12-2020 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, MGS Movimento Giovanile Salesiano
2020
W?ochy – Adwent m?odzie?y. “Wait and live the dream”
Dane | 01-12-2020 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2020
Papua-Nowa Gwinea – Obchody 50-lecia obecno?ci Michalitów
Dane | 30-11-2020 łowo kluczowe | PGS
2020
Malta – Spotkanie MGS Europy i Bliskiego Wschodu 2020
Dane | 27-11-2020 łowo kluczowe | MGS Europa, Pastorale Giovanile, MGS Movimento Giovanile Salesiano
2020
Hiszpania – “LET’S Play VET”: edukacja bazuj?ca na do?wiadczeniu
Dane | 26-11-2020 łowo kluczowe | Giovani, Educazione
2020
Hiszpania – “LET’S Play VET”: edukacja bazuj?ca na do?wiadczeniu
Dane | 26-11-2020 łowo kluczowe | Formazione Professionale
2020
Kenia – Pi?te doroczne spotkanie “stakeholders” z “Don Bosco Tech Africa”
Dane | 26-11-2020 łowo kluczowe | Formazione Professionale
2020
Argentyna – Zostawi? ?lad w zamian za u?miech
Dane | 25-11-2020 łowo kluczowe | Famiglia
2020
2020
Belgia – 10. Spotkanie w ramach “Salesian Europrojects”
Dane | 24-11-2020 łowo kluczowe | Formazione Professionale
2020
Tajlandia – Wznowienie duszpasterstwa wi?ziennego w Bangkoku
Dane | 24-11-2020 łowo kluczowe | Carceri
2020
W?ochy – Znak nadziei w Scandicci: dzienny o?rodek dla nieletnich “Michele Magone”
Dane | 23-11-2020 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale
2020
Peru – W czasie pandemii salezjanie otaczaj? opiek? i ratuj? 720 pacjentów
Dane | 20-11-2020 łowo kluczowe | Ragazze, Formazione Professionale
2020
Zambia – Ola, m?oda polska wolontariuszka i jej pierwsze spotkanie z Afryk?
Dane | 20-11-2020 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale, Volontariato
2020
Argentyna – Spotkanie MGS inspektorii Argentyny Pó?nocnej
Dane | 20-11-2020 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2020
Hiszpania – VI Forum MGS
Dane | 20-11-2020 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2020
Argentyna – Stupendia na integracj? edukacyjn?
Dane | 18-11-2020 łowo kluczowe | Educazione
2020
Itália – Mais de 500 jovens no ‘MGS Day’ do Piemonte-Vale d`Aosta
Dane | 18-11-2020 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2020
Filipiny – 38. Krajowy Kongres ADMA
Dane | 12-11-2020 łowo kluczowe | Educazione
2020
2020
Chile – Ponowne otwarcie Narodowego Sanktuarium Maryi Wspomo?ycielki w Santiago
Dane | 11-11-2020 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2020
Kolumbia – “Bosco Skills COB” w wersji 2020
Dane | 10-11-2020 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2020
Chile – “Fundación Don Bosco” i “Emaresa”: sojusz pomocy na rzecz dzieci ulicy
Dane | 09-11-2020 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale, Bambini di Strada
2020
Hiszpania – Szko?a zawodowa dla m?odzie?y z “Polígono Sur” w Sewilli
Dane | 06-11-2020 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale, Formazione Professionale
2020
Brazylia – M?odzi misjonarze w czasie pandemii
Dane | 04-11-2020 łowo kluczowe | Volontariato
2020
SG – Spotkanie delegatów ds. duszpasterstwa m?odzie?owego regionu Ameryka Cono Sud
Dane | 04-11-2020 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2020
W?ochy – Marzenia i ?wi?to??, towarzysze podró?y w ?yciu m?odzie?y
Dane | 03-11-2020 łowo kluczowe | Vocazioni
2020
Repubblica Democratica del Congo – 100 banchi per il ritorno a scuola
Dane | 02-11-2020 łowo kluczowe | PGS, Bambini di Strada
2020
2020
W?ochy – Spotkanie MGS W?och: oddaleni, ale zjednoczeni
Dane | 29-10-2020 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2020
Wielka Brytania – Spotkanie online salezjanów w formacji pocz?tkowej
Dane | 28-10-2020 łowo kluczowe | Educazione, Formazione Professionale
2020
Ekwador – “Reunion” MGS regionu Interameryka po dziesi?ciu latach
Dane | 26-10-2020 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2020
2020
2020
SG – Spotkanie delegatów ds. duszpasterstwa m?odzie?y regionu Interameryka
Dane | 23-10-2020 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2020
Austria – “Zapytaj ksi?dza”: uwidoczni? mi?o?? Boga do m?odzie?y
Dane | 22-10-2020 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2020
2020
Hongkong – Inna forma promocji salezja?skiego powo?ania
Dane | 20-10-2020 łowo kluczowe | Vocazioni
2020
Portugalia – Tydzie? “E-vangelizar” z udzia?em 1680 dzia?aczy duszpasterskich
Dane | 20-10-2020 łowo kluczowe | Catechisti, Catechesi
2020
Republika Po?udniowej Afryki – “Learn To Live School of Skills” na ?wiatowym Tygodniu Edukacji T4
Dane | 15-10-2020 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale, Educazione
2020
Indie – Po?wi?cenie i otwarcie nowego O?rodka “Don Bosco” w Kanpur
Dane | 14-10-2020 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale, Formazione Professionale
2020
W?ochy – Spotkanie ko?cz?ce projekt “R?ce w cie?cie”
Dane | 14-10-2020 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale
2020
Nikaragua – Ponad 100 ludzi m?odych uczestniczy?o w wirtualnym “Campo Bosco”
Dane | 14-10-2020 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2020
Spojrzenie na rzeczywisto?? zwi?zan? z IUS
Dane | 14-10-2020 łowo kluczowe | IUS
2020
2020
Peru – Nowe komputery dla wychowanków Domu „Don Bosco” w Breña
Dane | 13-10-2020 łowo kluczowe | Vocazioni
2020
W?ochy – Otwarto nowe Oratorium „San Rocco” w Sondrio
Dane | 13-10-2020 łowo kluczowe | Oratorio
2020
2020
Angola – Nadzieja na lepsz? przysz?o?? dla dzieci ?yj?cych na wysypisku ?mieci
Dane | 09-10-2020 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale, Bambini di Strada
2020
W?ochy – Muzeum-Dom Ksi?dza Bosko: droga pod znakiem systemu prewencyjnego
Dane | 09-10-2020 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2020
Ekwador – Salezjanie rozpoczynaj? kampani? “Podaruj swój komputer”
Dane | 09-10-2020 łowo kluczowe | Educazione
2020
Republika Czeska – Owoc duszpasterski blokady spowodowanej Covid-19
Dane | 08-10-2020 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2020
2020
2020
Belgia – Wk?ad salezja?skiego szkolnictwa zawodowego w partnerstwo Europa-Afryka
Dane | 06-10-2020 łowo kluczowe | Formazione Professionale, Formazione Professionale
2020
Papua-Nowa Gwinea – Otaczaj trosk? Stworzenie i szanuj ?ycie
Dane | 06-10-2020 łowo kluczowe | PGS
2020
Republika Po?udniowej Afryki – Spotkanie ekipy animacji MGS
Dane | 06-10-2020 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2020
2020
Republika Po?udniowej Afryki – “Pewnego dnia zapyta?em Boga: jak z tego wyjd??”. ?wiadectwo Abrahama Lotteringa
Dane | 02-10-2020 łowo kluczowe | Bambini di Strada, Giovani a Rischio Sociale
2020
Ekwador – Paúl Cuadrado: “anio? stró?”, który czuwa? nad ca?? wspólnot?
Dane | 02-10-2020 łowo kluczowe | Vocazioni, Volontariato
2020
2020
Kenia – Izraelski ambasador odwiedza “Don Bosco Makuyu” i “Embu”
Dane | 02-10-2020 łowo kluczowe | Formazione Professionale
2020
W?ochy – „Meeting” m?odych z MGS Triveneto: #chiamati
Dane | 30-09-2020 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2020
Gwatemala – Spotkanie G?ównej Komisji Salezja?skich Szkó? Ameryki
Dane | 28-09-2020 łowo kluczowe | Educazione, Educazione, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile
2020
SG – ?wiatowy Dzie? Migranta i Uchod?cy
Dane | 25-09-2020 łowo kluczowe | Rifugiati
2020
W?ochy – Spotkanie MGS na Colle Don Bosco
Dane | 24-09-2020 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2020
Republika Czeska – Kurs szkoleniowy Salezja?skiego Wolontariatu Misyjnego
Dane | 24-09-2020 łowo kluczowe | Volontariato
2020
2020
SG – Salezjanie na rzecz globalnego paktu edukacyjnego
Dane | 23-09-2020 łowo kluczowe | Educazione
2020
India – “E-Oratorium”, stworzone przez m?odych dla m?odych
Dane | 18-09-2020 łowo kluczowe | Oratorio
2020
Timor Wschodni – Przychodnia lekarska dla wychowanek sieroci?ca w Laga
Dane | 17-09-2020 łowo kluczowe | Orfanatrofio
2020
Papua-Nowa Gwinea – 25 lat obecno?ci salezjanów w Kumgi
Dane | 16-09-2020 łowo kluczowe | PGS
2020
2020
SG – XVI Spotkanie regionalne Sieci “Salezja?ska Ameryka Spo?eczna”
Dane | 14-09-2020 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2020
M?ODZI PROROCY BEZ L?KU
Dane | 14-09-2020 łowo kluczowe | Giovani
2020
2020
Hongkong – “Youth Outreach”: kocha? to, co kocha m?odzie?
Dane | 11-09-2020 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale
2020
2020
SG – W obliczu “nowej normalno?ci”, spojrzenie nadziei i odpowiedzialno?ci
Dane | 10-09-2020 łowo kluczowe | Formazione Professionale
2020
Wska?nik alfabetyzacji na ?wiecie
Dane | 09-09-2020 łowo kluczowe | Educazione, Giovani
2020
Stany Zjednoczone – Salezja?skie badania dotycz?ce wp?ywu Covid-19 na m?odych ludzi
Dane | 07-09-2020 łowo kluczowe | Giovani, Volontariato
2020
Niemcy – Roczny raport “Don Bosco Mission Bonn”
Dane | 07-09-2020 łowo kluczowe | Volontariato
2020
Efficient Teacher for the 21st Century
Dane | 04-09-2020 łowo kluczowe | Educazione
2020
2020
Indie – M?odzi z “Don Bosco Snehalaya” otrzymuj? wsparcie od “Salesian Missions”
Dane | 01-09-2020 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale
2020
W?ochy – Druga edycja “Giò Beach Party” Salezja?skiego Ruchu M?odzie?owego Sycylii
Dane | 31-08-2020 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2020
Niemcy – Salezja?skie forum na temat “krucho?ci m?odzie?y”
Dane | 28-08-2020 łowo kluczowe | Giovani
2020
Kolumbia – Tydzie? powo?aniowy inspektorii pw. ?w. Piotra Klawera
Dane | 27-08-2020 łowo kluczowe | Vocazioni
2020
Chile – Salezjanie bior? czynny udzia? w wirtualnej pielgrzymce m?odzie?y diecezji Santiago
Dane | 27-08-2020 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2020
S?owacja – S?owacki model lokalnego o?rodka BWS
Dane | 25-08-2020 łowo kluczowe | Oratorio
2020
Paragwaj – Dzieci z oratorium obchodz? Dzie? Dziecka
Dane | 24-08-2020 łowo kluczowe | Oratorio
2020
W?ochy – Obóz biblijny dla ludzi m?odych w wieku 18-30 lat
Dane | 24-08-2020 łowo kluczowe | Giovani
2020
Sudan Po?udniowy – Praca w?ród uchod?ców w czasie pandemii Covid-19
Dane | 24-08-2020 łowo kluczowe | Rifugiati
2020
Zambia – Obecno?? salezja?ska w slumsach Makululu
Dane | 21-08-2020 łowo kluczowe | Bambini di Strada
2020
Dominikana – “Operacja Valdocco” w czasie pandemii
Dane | 21-08-2020 łowo kluczowe | Giovani
2020
Indie – “G?os m?odzie?y”: projekt inspektorii Madrasu i Tiruchy
Dane | 18-08-2020 łowo kluczowe | Giovani
2020
Tajwan – Pierwsze powo?anie koadiutorskie w?ród autochtonów
Dane | 18-08-2020 łowo kluczowe | Vocazioni
2020
Ekwador – Wyzwania dla Rodziny Salezja?skiej po 28. Kapitule Generalnej
Dane | 14-08-2020 łowo kluczowe | Educazione
2020
2020
SG – Salezja?ska innowacja i pr??no?? w czasie Covid-19
Dane | 12-08-2020 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2020
Kenia – Spotkanie online Rady “Don Bosco Tech Africa”
Dane | 11-08-2020 łowo kluczowe | Formazione Professionale
2020
Liban – Tragedia w Bejrucie i salezja?ska odpowied?
Dane | 10-08-2020 łowo kluczowe | Giovani
2020
Samoa – Pierwsze uczennice o?rodka technicznego “Don Bosco” w Alafua
Dane | 10-08-2020 łowo kluczowe | Ragazze, Educazione, Formazione Professionale
2020
2020
Brazylia – Wielkie spotkanie: Ksi?dz Bosko i 30 lat “ECA”
Dane | 05-08-2020 łowo kluczowe | Ragazzi, Giovani
2020
W?gry – Salezjanie organizuj? 26. Obóz Ministrantów
Dane | 05-08-2020 łowo kluczowe | Ministranti, Pastorale Giovanile
2020
2020
Portugalia – Lato MGS 2020: zaproszeni do ?wi?towania stworzenia dzisiaj
Dane | 04-08-2020 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2020
Argentyna – Festiwal online “VALDOCCO en CASA”
Dane | 30-07-2020 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, MGS Movimento Giovanile Salesiano
2020
Ukraina – “Lato dzieci” online na Telegramie
Dane | 28-07-2020 łowo kluczowe | Oratorio
2020
Argentyna – M?odzie? na rzecz troski o “wspólny dom”
Dane | 28-07-2020 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2020
2020
Laos – Wywiad z p. Sany? Boonprasertem, za?o?ycielem BWS “Don Bosco” w Wientian
Dane | 22-07-2020 łowo kluczowe | Formazione Professionale
2020
SG – Animacja delegatów ds. duszpasterstwa m?odzie?y: pewne nowe elementy i cechy
Dane | 16-07-2020 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2020
SG – Animacja delegatów ds. duszpasterstwa m?odzie?y: pewne nowe elementy i cechy
Dane | 16-07-2020 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile
2020
Chile – Spotkanie odpowiedzialnych MGS
Dane | 16-07-2020 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2020
W?ochy – Szko?a rolniczo-techniczna w Lombriasco: salezja?sko?? na wszystkich poziomach
Dane | 15-07-2020 łowo kluczowe | Formazione Professionale
2020
Hongkong – Zach?ta do realizacji snu Ksi?dza Bosko
Dane | 14-07-2020 łowo kluczowe | Vocazioni
2020
Papua-Nowa Gwinea – Doroczne rekolekcje salezjanów
Dane | 14-07-2020 łowo kluczowe | PGS
2020
Uganda – Budowanie mostów pokoju dla ludno?ci z Sudanu Po?udniowego
Dane | 13-07-2020 łowo kluczowe | Rifugiati
2020
W?ochy – “PC4U”: ?a?cuch solidarno?ci w Mediolanie
Dane | 13-07-2020 łowo kluczowe | Ragazzi
2020
2020
Kenia – “Don Bosco Tech Africa” wzmacnia synergi? i wspó?prac? mi?dzynarodow?
Dane | 10-07-2020 łowo kluczowe | Formazione Professionale
2020
2020
Izrael – Salezja?ska edukacja integralna m?odzie?y z Nazaretu
Dane | 07-07-2020 łowo kluczowe | Oratorio
2020
SG – Pos?uga salezja?skiego dyrektora: busola dla wspólnoty
Dane | 06-07-2020 łowo kluczowe | Oratorio
2020
2020
Filipiny – #KabataangSalesianoChallenge: m?odzie?owa propozycja w czasie pandemii
Dane | 06-07-2020 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2020
Filipiny – Pierwsze ?luby siedmiu nowicjuszy
Dane | 01-07-2020 łowo kluczowe | PGS
2020
Wenezuela – Dla szkó? salezja?skich „edukacja jest spraw? serca”
Dane | 29-06-2020 łowo kluczowe | Educazione
2020
Hiszpania – Szko?y “drugiej szansy edukacyjnej”: mo?liwo?? dla m?odych, którzy przerwali nauk?
Dane | 24-06-2020 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale, Educazione
2020
Czarnogóra – Letnie oratorium salezja?skiego o?rodka m?odzie?owego z Podgoricy
Dane | 18-06-2020 łowo kluczowe | Famiglia, Educazione
2020
W kierunku 150. rocznicy Stowarzyszenia BWS: co warto wiedzie?
Dane | 18-06-2020 łowo kluczowe | Oratorio
2020
Ghana – Salezjanie zmagaj? si? z Covid-19 i innymi wyzwaniami
Dane | 17-06-2020 łowo kluczowe | Volontariato
2020
Ghana – Salezjanie zmagaj? si? z Covid-19 i innymi wyzwaniami
Dane | 17-06-2020 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale
2020
Timor Wschodni – ?y? i pracowa? z wolontariuszami z “Projektu Cagliero”
Dane | 17-06-2020 łowo kluczowe | Volontariato
2020
Urugwaj – Czy mo?na zrealizowa? misj? w czasie izolacji?
Dane | 16-06-2020 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2020
SPADAJ?CE GWIAZDY ZMUSZAJ? NAS DO SPOJRZENIA W NIEBO
Dane | 15-06-2020 łowo kluczowe | Ragazze, Ragazze
2020
Uganda – Krytyczna sytuacja: ?ycie uchod?ców w czasie Covid-19
Dane | 15-06-2020 łowo kluczowe | Rifugiati
2020
Papua-Nowa Gwinea – Placówka salezja?ska w Araimiri
Dane | 15-06-2020 łowo kluczowe | PGS
2020
Angola – Ko?yska z pude?ka i mi?o?? mamy
Dane | 12-06-2020 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale, Bambini di Strada
2020
CO ZROBIMY BEZ M?ODZIE?Y?
Dane | 12-06-2020 łowo kluczowe | Giovani
2020
2020
Chile – Spotkanie koordynatorów duszpasterskich z udzia?em ks. Pascuala Cháveza
Dane | 10-06-2020 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2020
SG – Dykasteria ds. duszpasterstwa m?odzie?y zaczyna nowy program animacji
Dane | 10-06-2020 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2020
W?ochy – ?wi?to MGS pod has?em “Czy uda nam si? znów spotka??”
Dane | 09-06-2020 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2020
2020
W?ochy – “Salesiani per il Sociale APS” pomaga domom dziecka w czasie pandemii koronawirusa
Dane | 04-06-2020 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale
2020
Japonia – MGS prowadzi swoj? dzia?alno?? online
Dane | 03-06-2020 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2020
Uganda – Izolacja i brak po?ywienia dla uchod?ców z Palabek z powodu koronawirusa
Dane | 02-06-2020 łowo kluczowe | Rifugiati, Rifugiati
2020
SG – Nowy portal internetowy Salezja?skich Instytucji Szkolnictwa Wy?szego (IUS)
Dane | 01-06-2020 łowo kluczowe | IUS, Pastorale Giovanile
2020
SG – Walny zjazd i spotkania grup roboczych “Don Bosco Network”
Dane | 29-05-2020 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2020
2020
2020
Francja – Wszyscy na rzecz edukacji!
Dane | 15-05-2020 łowo kluczowe | Educazione
2020
Filipiny – Rekolekcje onaline dla MGS Filipin Pó?nocnych
Dane | 15-05-2020 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2020
W?ochy – Rekolekcje online MGS
Dane | 14-05-2020 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2020
W?ochy – Animatorzy MGS… lato, które potrzebuje nadziei
Dane | 13-05-2020 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2020
Dzi?kujemy za to impulsywne dzia?anie
Dane | 12-05-2020 łowo kluczowe | Giovani, Giovani
2020
Demokratyczna Republika Konga – Historia Daniela, który si? zgubi? i odnalaz?
Dane | 06-05-2020 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale, Bambini di Strada, Ragazzi