Dykasterie

SYMDONBOSCO FORUM – ?DM KRAKÓW 2016

SYMDONBOSCO Forum – ?DM Kraków 2016

     

My, m?odzi przedstawiciele Salezja?skiego Ruchu M?odzie?owego zgromadzeni w Krakowie na symdonbosco forum, chcieliby?my podzieli? si? z wszystkimi lud?mi dobrej woli naszym odnowionym wyznaniem wiary. Zjednoczeni z Papie?em Franciszkiem w tym Jubileuszowym Roku Mi?osierdzia jeste?my zdecydowani, aby wzmocni? korzenie naszej wiary, zasadzaj?ce si? na Ewangelii Jezusa Chrystusa. Charyzmat Ksi?dza Bosko wyra?a sposób, w jaki te korzenie si? rozwijaj? i wydaj? owoce w naszym ?yciu.

Rozpoznajemy znaki mi?osierdzia Bo?ego, które dotykaj? stale naszego ?ycia

Do?wiadczamy mi?osierdzia w naszych rodzinach i poprzez te osoby, które otaczaj? nas serdeczn? trosk?; kiedy przyst?pujemy do Sakramentów, zw?aszcza Eucharystii i Spowiedzi; kiedy jeste?my wys?uchani i otrzymujemy przewodnika dla naszego ?ycia; kiedy prze?ywamy i dzielimy nasz? drog? z bra?mi i siostrami innych religii i przekona?.

Odczuwamy b?ogos?awion? obecno?? mi?osierdzia Bo?ego tak?e wówczas, kiedy liczne osoby towarzysz? nam swoimi modlitwami; kiedy osoby, które nas otaczaj?, okazuj? swoj? cierpliwo?? w odniesieniu do naszych b??dów; kiedy wiele osób, w ka?dym wieku, przyjmuje nas w naszych domach i w swoich sercach.

Dostrzegaj?c to wszystko, spójrzymy na wyzwania, jakim musimy stawi? czo?o

W wielu spo?eczno?ciach, w których ?yjemy, coraz bardziej naznaczonych indywidualizmem i sekularyzacj?, w których poszukiwanie sukcesu, bogactwa i w??dzy jest postrzegane jako najwy?szy idea?, jeste?my wezwni do podtrzymania i ?wiadczenia o chrze?cija?skich warto?ciach mi?o?ci, przebaczenia i mi?osierdzia.

Jeste?my ?wiadomi, ?e wezwanie do bycia mi?osiernymi i zdolnymi do przebaczenia, napotyka na opór uprzedze?, negatywnego podej?cia, niesprawiedliwo?ci i krytyki ogólnie ze strony ca?ego spo?ecze?stwa, a czasem tak?e ze strony samych m?odych ludzi. Przemoc, zw?aszcza ta dokonywana w imi? religii, os?abia dodatkowo proroctwo mi?osierdzia, utrudniaj?c g?oszenie ewangelicznego or?dzia przebaczenia i wspó?czucia.

Odczuwamy i jeste?my przekonani o potrzebie przyzwolenia, by duch przebaczenia wzrasta? wewn?trz naszych serc, przezwyci??aj?c przeszkody, sprzyjaj?c kulturze spotkania i nadziei. To wszystko musi by? zakorzenione i karmi? si? odnowionym do?wiadczeniem Jezusa Chrystusa w naszym ?yciu.  

Jedynie wychodz?c od do?wiadczenia skoncentrowanego na Chrystusie, mo?emy w ca?o?ci sprosta? wyzwaniu, by wyj?? z naszych wygodnych schronie?, dzia?aj?c zgodnie z now? mentalno?ci? inspirowan? Ewangeli?, buduj?c mosty pokoju i braterstwa. Tylko wychodz?c od tej ?wi?tej przestrzeni, bogatej w znaczenie, mo?emy pokona? pot?g? strachu i brak odwagi.  

Ta droga stanowi wyzwanie, które, gdy ju? raz zostanie podj?te, rzeczywi?cie pomo?e nam dzieli? si? z innymi tym, czemu pozwolili?my rozkwint?? w naszych sercach.

Dlatego te?, jako m?odzi ludzie z Salezja?skiego Ruchu M?odzie?owego, kieruj?cy si? Salezja?sk? Duchowo?ci? M?odzie?ow?, zobowi?zujemy si? odpowiedzie? na wyzwanie, jakim jest g?oszenie Ewangelii, o co na nowo zaapelowa? do nas dzisiaj Papie? Franciszek.

Ka?dy z nas zobowi?zuje si? do przyj?cia mi?osierdzia Bo?ego jako daru, ?yj?c nim na co dzie? z rado?ci? i optymizmem. Z ka?dym dniem Mi?osierdzie Bo?e b?dzie si? stawa? coraz bardziej ?ród?em naszej nadziei i do?wiadczeniem, którym b?dziemy si? dzieli? z innymi m?odymi.

Zobowi?zujemy si? wzmocni? chwile duchowego wzrastania w naszych grupach i naszych stowarzyszeniach, co pomo?e nam spogl?da? na innych oczyma Boga. Te momenty duchowe, takie jak modlitwa, rozwa?anie S?owa, adoracja w milczeniu, b?d? potwierdzeniem naszej wiary, pomog? nam przezwyci??y? l?ki i wyzwol? duszpastersk? kreatywno??, dopuszczaj?c m?odych ludzi do g?osu.

Zobowi?zujemy si? do spe?niania uczynków mi?osierdzia w naszych dzia?aniach duszpasterskich, zw?aszcza przyjmuj?c cudzoziemców i pomagaj?c m?odym najbardziej potrzebuj?cym. B?dziemy okazywa? wspó?czucie i cierpliwo?? w naszych dzia?aniach wychowawczych i duszpasterskich wobec wszystkich, niezale?nie od koloru skóry, religii i przekona? politycznych ka?dego.

Zobowi?zujemy si? wzmocni? w naszych domach i na placówkach “ducha rodzinnego”, który jest tak bardzo drogi charyzmatycznej wizji Ksi?dza Bosko, a który sta? si? ?yw? rzeczywisto?ci? w Mornese z osob? Matki Mazzarello, zajmuj?c centralne miejsce w naszej Salezja?skiej Duchowo?ci M?odzie?owej. “Salezja?ski duch rodzinny” pomo?e nam by? prawdziwymi budowniczymi mostów, autentycznymi rzecznikami braterstwa, ?ywymi i wiarygodnymi znakami nadziei na lepszy ?wiat, wychodz?c od chwili obecnej.

W 1884 roku, w swoim Li?cie z Rzymu Ksi?dz Bosko napisa?: “?eby ch?opcy nie tylko byli kochani, ale ?eby oni sami poznali, ?e s? kochani”. Ws?uchajmy si? dzisiaj na nowo w te s?owa pe?ne mi?o?ci, czyni?c to w ?wietle Jubileuszowego Roku Mi?osierdzia. Modlimy si? i przerzekamy, ?e nasze s?owa i nasze dzia?ania pomog? m?odym do?wiadczy? mi?o?ci mi?osiernej – mi?o?ci bogatej w mi?osierdzie.