Dykasterie

ANS News

Rok
Zdjęcie
Tytuł i Treści
2023
Sudan – W krytycznej sytuacji salezjanie pozostaj? z potrzebuj?cymi
Dane | 31-05-2023 łowo kluczowe | Missioni Don Bosco
2023
SG – Dobieg? ko?ca kurs dla nowych ekonomów inspektorialnych 2023
Dane | 19-05-2023 łowo kluczowe | Economia
2023
Haiti – Odporno?? ks. Attilio Stra, salezjanina
Dane | 17-05-2023 łowo kluczowe | Missioni Don Bosco
2023
Indie – “Don Bosco Care Home” bardziej przyjazny dla potrzebuj?cych m?odych ludzi
Dane | 12-05-2023 łowo kluczowe | Procure Missionarie, Procure Missionarie
2023
Afryka – Chleb nadziei i odrodzenia w Mekanissie i CALM
Dane | 05-05-2023 łowo kluczowe | Missioni Don Bosco
2023
2023
Peru – Cenne towarzyszenie m?odym ludziom z Magdalena del Mar
Dane | 02-05-2023 łowo kluczowe | Missioni Don Bosco
2023
Zambia – Rozbudowa i rozwój ?redniej szko?y technicznej “Don Bosco”
Dane | 27-04-2023 łowo kluczowe | Procure Missionarie
2023
Madagaskar – Wielkanoc prze?ywana z ludem malgaskim
Dane | 12-04-2023 łowo kluczowe | Missioni Don Bosco
2023
Boliwia – Salezja?ski Wolontariat Misyjny w “Hogar Mano Amiga”
Dane | 10-04-2023 łowo kluczowe | Procure Missionarie
2023
Nigeria – “Powrót do domu” z wieloma emocjami i licznymi wyzwaniami
Dane | 07-04-2023 łowo kluczowe | Missioni Don Bosco
2023
Zambia – Dzi?ki salezjanom w Makululu jest nadzieja dla licznych dzieci
Dane | 05-04-2023 łowo kluczowe | Missioni Don Bosco
2023
Timor Wschodni – Dzi?ki salezja?skiej solidarno?ci mi?dzynarodowej ludzie m?odzi maj? mo?liwo?? lepszego wy?ywienia
Dane | 30-03-2023 łowo kluczowe | Procure Missionarie, Procure Missionarie
2023
2023
Ghana – Wsparcie reintegracji rodzinnej m?odych ludzi poprzez pomoc psychologiczn?
Dane | 21-03-2023 łowo kluczowe | Procure Missionarie
2023
Peru – Nowa wyprawa salezja?ska z pomoc? ?ywno?ciow? dla prawie 10 tys. osób
Dane | 02-03-2023 łowo kluczowe | Procure Missionarie
2023
Polska – Rok wojny w Ukrainie: raport o wielkim zaanga?owaniu Rodziny Salezja?skiej
Dane | 23-02-2023 łowo kluczowe | Procure Missionarie
2023
Syria – Katastrofalna sytuacja
Dane | 08-02-2023 łowo kluczowe | Missioni Don Bosco
2023
Sri Lanka – Ponad 6 tys. beneficjentów pomocy ?ywno?ciowej “Salesian Missions”
Dane | 03-02-2023 łowo kluczowe | Procure Missionarie
2023
W?ochy – Po trzech latach znów spotykaj? si? odpowiedzialni za Salezja?skie Prokury Misyjne
Dane | 25-01-2023 łowo kluczowe | Procure Missionarie, Missioni Don Bosco
2023
Peru – Kolektory s?oneczne dla czterech kaplic obs?ugiwanych przez salezjanów
Dane | 23-01-2023 łowo kluczowe | Procure Missionarie
2023
Ukraina – Salezja?ski program pomocy ludno?ci ukrai?skiej na czas zimy
Dane | 19-01-2023 łowo kluczowe | Procure Missionarie
2023
Kolumbia – ?lady Ksi?dza Bosko prowadz? do zmiany
Dane | 18-01-2023 łowo kluczowe | Missioni Don Bosco
2023
Rwanda – Salezjanie daj? nadziej? samotnym matkom i m?odzie?y zagro?onej z Butare
Dane | 12-01-2023 łowo kluczowe | Missioni Don Bosco
2022
2022
Gwinea Konakry – Wsparcie na odleg?o?? dla dzieci z Gwinei Konakry
Dane | 30-11-2022 łowo kluczowe | Missioni Don Bosco
2022
Indie – Podniesienie umiej?tno?ci kieruj?cych PDO i doroczny Walny Zjazd BOSCONET
Dane | 28-11-2022 łowo kluczowe | Procure Missionarie
2022
2022
2022
2022
2022
W?ochy – XIV edycja “Biegu ?wi?tych”: “Najcenniejszym diamentem jest edukacja”
Dane | 27-10-2022 łowo kluczowe | Missioni Don Bosco
2022
2022
USA – ?wiatowy Dzie? Nauczyciela: salezja?skie programy wsparcia nauczycieli
Dane | 05-10-2022 łowo kluczowe | Procure Missionarie
2022
SG – “SDB Change Congress”: zmiana jako mo?liwo?? ulepszenia
Dane | 14-09-2022 łowo kluczowe | Economia
2022
Benin – “Nagich przyodzia?”: ubrania i odzie? dla dzieci z “Foyer Don Bosco”
Dane | 07-07-2022 łowo kluczowe | Procure Missionarie
2022
SG – Wiele projektów pomocy na rzecz ludno?ci ukrai?skiej w trakcie realizacji
Dane | 01-07-2022 łowo kluczowe | Procure Missionarie
2022
2022
Czad – Salezjanie z Doby staraj? si? zapewni? wy?ywienie najm?odszym dzieciom
Dane | 17-06-2022 łowo kluczowe | Missioni Don Bosco
2022
Indie – Salezja?ska pomoc na rzecz plantatarów herbaty
Dane | 10-06-2022 łowo kluczowe | Procure Missionarie
2022
2022
SG – Salezjanie wspó?pracownicy promuj? “Ekonomi? Franciszka”
Dane | 19-05-2022 łowo kluczowe | Economia
2022
USA – “Salesian Missions” rozpoczyna doroczn? kampani? “Chleby i ryby”
Dane | 11-05-2022 łowo kluczowe | Procure Missionarie
2022
Nigeria – “Inicjatywa Czysta Woda” niesie zdrowie i rozwój dla tysi?cy osób
Dane | 18-03-2022 łowo kluczowe | Procure Missionarie
2022
SG – U boku uchod?ców ukrai?skich: pomoc na granicy kraju i z ca?ego ?wiata
Dane | 11-03-2022 łowo kluczowe | Procure Missionarie
2022
W?ochy – Ukraina: w?oskie organizacje salezja?skie solidarnie odpowiadaj? na krytyczn? sytuacj? w tym kraju
Dane | 09-03-2022 łowo kluczowe | Missioni Don Bosco, Fondazione DON BOSCO NEL MONDO
2022
Ukraina – Rodzina Salezja?ska odpowiada na wojn? i przemoc solidarno?ci? i modlitw?
Dane | 07-03-2022 łowo kluczowe | Procure Missionarie
2022
Ukraina – Mi?dzynarodowe wsparcie salezjanów i ludno?ci
Dane | 04-03-2022 łowo kluczowe | Procure Missionarie
2022
SG – Tak?e VIS i “Don Bosco Mission Bonn” pomagaj? ludno?ci ukrai?skiej
Dane | 03-03-2022 łowo kluczowe | Procure Missionarie
2022
SG – Salezja?ski ?wiat wspiera Ukrain?
Dane | 01-03-2022 łowo kluczowe | Procure Missionarie
2022
Argentyna – Nie?? nadziej?, tworz?c wi?zi
Dane | 21-02-2022 łowo kluczowe | Procure Missionarie
2022
Rwanda – “Ejo heza”: salezjanie trudz? si?, aby “jutro by?o lepsze”
Dane | 10-02-2022 łowo kluczowe | Missioni Don Bosco
2022
Pakistan – Salezjanie nios? pomoc humanitarn? rodzinom uchod?ców z Afganistanu
Dane | 01-02-2022 łowo kluczowe | Procure Missionarie
2022
Ukraina – Otworzy? oratorium w stylu Ksi?dza Bosko
Dane | 14-01-2022 łowo kluczowe | Missioni Don Bosco
2022
USA – “Salesian Missions” obchodzi z rado?ci? 75-lecie swojej s?u?by
Dane | 12-01-2022 łowo kluczowe | Procure Missionarie
2021
Brazylia – Zbilansowany posi?ek w oratorium
Dane | 30-12-2021 łowo kluczowe | Missioni Don Bosco
2021
Kolumbia – Projekt “Missioni Don Bosco” na rzecz dzieci pracuj?cych w kopalniach
Dane | 27-12-2021 łowo kluczowe | Missioni Don Bosco
2021
2021
Angola – W Huambo powstaje nowa misja salezja?ska
Dane | 09-12-2021 łowo kluczowe | Missioni Don Bosco
2021
Kamerun – Lepsza edukacja informatyczna uczniów ze szko?y “Don Bosco” w Mimboman
Dane | 05-11-2021 łowo kluczowe | Procure Missionarie
2021
SG – Pan Muller, salezjanin, przedstawia “SDB Change Congress”
Dane | 02-11-2021 łowo kluczowe | Economia
2021
W?ochy – 13. “Bieg ?wi?tych”: sportowy i solidarno?ciowy sukces
Dane | 02-11-2021 łowo kluczowe | Missioni Don Bosco
2021
2021
Timor Wschodni – Salezjanie i darczy?cy dostarczaj? ?ywno?? potrzebuj?cej ludno?ci
Dane | 28-10-2021 łowo kluczowe | Procure Missionarie
2021
SG – Walny zjazd “Don Bosco Network”
Dane | 06-10-2021 łowo kluczowe | Procure Missionarie
2021
W?ochy – Ks. Alfred Maravilla odwiedza siedzib? „Missioni Don Bosco”
Dane | 01-10-2021 łowo kluczowe | Missioni Don Bosco
2021
2021
Namibia – Salezjanie zapewniaj? pomoc ?ywno?ciow? 123 potrzebuj?cym dzieciom
Dane | 16-09-2021 łowo kluczowe | Procure Missionarie
2021
Argentyna – Sytuacja krytyczna trwa nadal, jak równie? akcja pomocy
Dane | 14-09-2021 łowo kluczowe | Procure Missionarie
2021
2021
Rwanda – Praca i godno?? m?odych mam w perspektywie przysz?o?ci
Dane | 09-08-2021 łowo kluczowe | Missioni Don Bosco
2021
Etiopia – Solidarno?? i sport, zwi?zek Fiony May z misjami
Dane | 21-07-2021 łowo kluczowe | Missioni Don Bosco
2021
Prokura Misyjna “Por los Jóvenes-Don Bosco” w liczbach
Dane | 08-07-2021 łowo kluczowe | Procure Missionarie
2021
2021
Rwanda – Ubóstwo znoszone z godno?ci?: dziennik z podró?y do Rwandy
Dane | 02-07-2021 łowo kluczowe | Missioni Don Bosco
2021
Namibia – Kolejny sukces inicjatywy “Czysta woda”
Dane | 30-06-2021 łowo kluczowe | Procure Missionarie
2021
Kambod?a – “Don Bosco Home” w Sihanoukville: przysta? nadziei dla nieletnich zagro?onych
Dane | 29-06-2021 łowo kluczowe | Missioni Don Bosco, Missioni Don Bosco
2021
Rwanda – Salezja?ski “Green Club” stawia czo?a kryzysowi na obszarach wiejskich
Dane | 28-06-2021 łowo kluczowe | Missioni Don Bosco
2021
2021
Mozambik – Czysta woda dla Szko?y wy?szej “Dom Bosco” w Maputo
Dane | 17-06-2021 łowo kluczowe | Procure Missionarie
2021
Boliwia – Salezja?ska praca na rzecz dzieci niedo?ywionych i ich matek
Dane | 15-06-2021 łowo kluczowe | Procure Missionarie
2021
Stany Zjednoczone – Darowizny, które otrzymuj? salezjanie w czasie pandemii, staj? si? ?ywno?ci? i ?rodkami ochrony dla najbardziej potrzebuj?cych
Dane | 09-06-2021 łowo kluczowe | Procure Missionarie, Procure Missionarie, Procure Missionarie
2021
Madagaskar – Wsparcie ?ywno?ciowe dla potrzebuj?cej m?odzie?y
Dane | 08-06-2021 łowo kluczowe | Procure Missionarie
2021
Stany Zjednoczone – “Salesian Missions” i “Laudato si`”
Dane | 31-05-2021 łowo kluczowe | Procure Missionarie
2021
Watykan – “Christmas Contest” oddaje g?os m?odym i ich muzyce
Dane | 04-05-2021 łowo kluczowe | Missioni Don Bosco
2021
2021
SG – ?wiatowy Dzie? Wody: “Docenianie wody”
Dane | 22-03-2021 łowo kluczowe | Procure Missionarie
2021
Kamerun – Zapewni? bezpieczne miejsce do nauki, zabawy i rozwoju
Dane | 19-03-2021 łowo kluczowe | Procure Missionarie
2021
Uganda – Kluczowe wsparcie dla uchod?ców z Palabek
Dane | 17-03-2021 łowo kluczowe | Procure Missionarie
2021
Indie – Zaoferowa? dzieciom lepsz? przysz?o??: Dom dla dzieci “Ekalavya”
Dane | 12-03-2021 łowo kluczowe | Procure Missionarie
2021
Erytrea – “Food for Work”: wiele drzew w konkte?cie ?wi?ta Kobiet
Dane | 08-03-2021 łowo kluczowe | Missioni Don Bosco
2021
2021
Indie – Szkolenia zawodowe dla m?odych kobiet z przesz?o?ci? kryminaln?
Dane | 01-03-2021 łowo kluczowe | Procure Missionarie
2021
Indie – Spotkanie ekonomów regionu Azja Po?udniowa 2021
Dane | 25-02-2021 łowo kluczowe | Economia
2021
Filipiny – Wsparcie kszta?cenia techniczno-zawodowego równie? w czasie pandemii
Dane | 15-02-2021 łowo kluczowe | Procure Missionarie
2021
W?ochy – 30 lat “Missioni Don Bosco”, “starszego brata” tysi?cy potrzebuj?cych dzieci i m?odzie?y
Dane | 11-02-2021 łowo kluczowe | Procure Missionarie, Missioni Don Bosco
2021
Nigeria – Salezja?ska opieka nad by?ymi dzie?mi ulicy tak?e w czasie pandemii
Dane | 11-02-2021 łowo kluczowe | Procure Missionarie
2021
SG – Nowe logo Fundacji DON BOSCO NEL MONDO
Dane | 21-01-2021 łowo kluczowe | Fondazione DON BOSCO NEL MONDO
2021
Sierra Leone – Powstaje wi?kszy ko?ció?, aby zaspokoi? potrzeby wiernych
Dane | 13-01-2021 łowo kluczowe | Procure Missionarie
2020
Demokratyczna Republika Konga – ?ycie na misjach: ks. Piero Gavioli, salezjanin
Dane | 03-12-2020 łowo kluczowe | Missioni Don Bosco
2020
2020
Zambia – “Wzmocni? sztuk?”: projekt wychowania ludzi m?odych przez sztuk?
Dane | 19-11-2020 łowo kluczowe | Procure Missionarie
2020
W?ochy – Salezja?ska solidarno?? tworzy sie?: odpowied? na pandemi? od Stanów Zjednoczonych po W?ochy
Dane | 12-11-2020 łowo kluczowe | Procure Missionarie, Procure Missionarie
2020
Repubblica Democratica del Congo – 100 banchi per il ritorno a scuola
Dane | 02-11-2020 łowo kluczowe | Missioni Don Bosco
2020
Papua-Nowa Gwinea – Ks. Valeriano Barbero, “szaleniec Bo?y”
Dane | 29-10-2020 łowo kluczowe | Missioni Don Bosco
2020
Watykan – “Economy of Francesco”. M?odzi protagoni?ci zmian
Dane | 29-10-2020 łowo kluczowe | Economia
2020
Hiszpania – “Misiones Salesianas” przyst?puje do globalnego paktu edukacyjnego
Dane | 26-10-2020 łowo kluczowe | Procure Missionarie
2020
W?ochy – Oddzieleni, ale zjednoczeni: Bieg ?wi?tych 2020 w formule “virtual race”
Dane | 21-10-2020 łowo kluczowe | Missioni Don Bosco, Missioni Don Bosco
2020
W?ochy – Si?a misyjnego dzia?ania musi wychodzi? z oratorium
Dane | 19-10-2020 łowo kluczowe | Missioni Don Bosco
2020
Angola – Nadzieja na lepsz? przysz?o?? dla dzieci ?yj?cych na wysypisku ?mieci
Dane | 09-10-2020 łowo kluczowe | Missioni Don Bosco
2020
SG – Rozmowa z ekonomem generalnym Zgromadzenia
Dane | 02-10-2020 łowo kluczowe | Economia
2020
Nigeria – Zaanga?owanie salezjanów w walk? z koronawirusem
Dane | 11-09-2020 łowo kluczowe | Missioni Don Bosco
2020
Niemcy – Roczny raport “Don Bosco Mission Bonn”
Dane | 07-09-2020 łowo kluczowe | Procure Missionarie
2020
Indie – M?odzi z “Don Bosco Snehalaya” otrzymuj? wsparcie od “Salesian Missions”
Dane | 01-09-2020 łowo kluczowe | Procure Missionarie
2020
Peru – Przysz?o?? dla “pirañitas”
Dane | 26-08-2020 łowo kluczowe | Missioni Don Bosco
2020
Niemcy – Radca generalny ds. misji z wizyt? w Salezja?skiej Prokurze Misyjnej w Bonn
Dane | 11-08-2020 łowo kluczowe | Procure Missionarie
2020
Malawi – Kukurydza dla 382 rodzin dzi?ki wsparciu “Salesian Missions”
Dane | 27-07-2020 łowo kluczowe | Procure Missionarie
2020
D.R. Konga – Przekazanie ?rodków ochrony wspólnotom z inspektorii AFC
Dane | 07-07-2020 łowo kluczowe | Procure Missionarie
2020
2020
Madagaskar – Mi?dzy pandemi? a g?odem, odpowied? jest w solidarno?ci
Dane | 02-07-2020 łowo kluczowe | Missioni Don Bosco
2020
Wyspy Salomona – Marzenie sta?o si? rzeczywisto?ci?: otwarcie nowej szko?y podstawowej im. ?w. Jana Bosko w Gizo
Dane | 25-06-2020 łowo kluczowe | Procure Missionarie, Procure Missionarie
2020
Indie – “W czasie pandemii przekazali?my ?ywno?? ponad milionowi osób z Indii”
Dane | 23-06-2020 łowo kluczowe | Procure Missionarie
2020
Portugalia – Salezjanie uruchamiaj? platform? “Missão Dom Bosco - Fundo Solidário Salesiano”
Dane | 19-06-2020 łowo kluczowe | Procure Missionarie, Procure Missionarie, Economia, Economia
2020
Brazylia – Covid-19 dociera do Amazonii, ale Indianie si? broni?
Dane | 19-06-2020 łowo kluczowe | Missioni Don Bosco
2020
Salwador – Krajowe spotkanie kandydatów na salezjanów wspó?pracowników
Dane | 04-06-2020 łowo kluczowe | Economia, Economia, Economia
2020
2020
SG – Walny zjazd i spotkania grup roboczych “Don Bosco Network”
Dane | 29-05-2020 łowo kluczowe | Economia
2020
Polska – Misjonarze otrzymuj? pomoc na walk? z COVID-19
Dane | 26-05-2020 łowo kluczowe | Procure Missionarie
2020
SG – Nowe logo, ale ta sama misja Fundacji “DON BOSCO NEL MONDO”
Dane | 21-05-2020 łowo kluczowe | Fondazione DON BOSCO NEL MONDO
2020
Polska – COVID 19 - POMOC. Nie zostawmy ich samotnie
Dane | 05-05-2020 łowo kluczowe | Procure Missionarie
2020
SG – List ekonoma generalnego do ekonomów inspektorialnych
Dane | 14-04-2020 łowo kluczowe | Economia
2020
Portugalia – Salezjanie pomagaj? bezdomnym
Dane | 03-04-2020 łowo kluczowe | Missioni Don Bosco
2020
SG – Skoordynowana odpowied? salezjanów w krytycznej sytuacji zwi?zanej z COVID-19
Dane | 31-03-2020 łowo kluczowe | Procure Missionarie, Procure Missionarie
2020
SG – List ekonoma generalnego dotycz?cy walki z COVID-19
Dane | 24-03-2020 łowo kluczowe | Economia
2020
2020
Kenia – Dzie? ?rodowiska Afryka?skiego 2020
Dane | 12-03-2020 łowo kluczowe | Economia, Economia
2020
Kambod?a – Podnie?? si? i zacz?? na nowo po powodzi
Dane | 10-03-2020 łowo kluczowe | Missioni Don Bosco
2020
2020
Erytrea – Troch? wody, aby pomóc wielkiej misji
Dane | 27-02-2020 łowo kluczowe | Missioni Don Bosco
2020
Indie – Duch i charyzmat Ksi?dza Bosko s? ?ywe w inspektorii Hyderabad
Dane | 18-02-2020 łowo kluczowe | Missioni Don Bosco
2020
W?ochy – Sny wczoraj i dzi?
Dane | 31-01-2020 łowo kluczowe | Procure Missionarie, Missioni Don Bosco
2020
Boliwia – Kami, misja w chmurach
Dane | 30-01-2020 łowo kluczowe | Missioni Don Bosco
2020
Timor Wschodni – Salezjanie na rzecz polepszenie ?ycia i zdrowia m?odzie?y
Dane | 17-01-2020 łowo kluczowe | Procure Missionarie
2020
Haiti – Salezjanie na Haiti: 10 lat nieprzerwanej pracy na rzecz odbudowy kraju
Dane | 14-01-2020 łowo kluczowe | Procure Missionarie
2020
Haiti – 12 stycznia 2020: 10 lat po trz?sieniu ziemi
Dane | 13-01-2020 łowo kluczowe | Procure Missionarie
2019
Watykan – Koncert Bo?onarodzeniowy 2019
Dane | 17-12-2019 łowo kluczowe | Missioni Don Bosco
2019
SG – “Energy Forever”. Salezja?skie instytucje wydaj? ko?cowe o?wiadczenie
Dane | 10-12-2019 łowo kluczowe | Economia, Economia
2019
2019
2019
Kamerun – Mimboman, peryferie, które daj? szans? rozwoju
Dane | 20-11-2019 łowo kluczowe | Missioni Don Bosco
2019
W?ochy - Obrona i ochrona nieletnich w centrum pos?annictwa Ksi?dza Bosko
Dane | 11-11-2019 łowo kluczowe | Fondazione DON BOSCO NEL MONDO
2019
Korea Po?udniowa - Salezja?ska Prokura misyjna w Seulu: “NANUM”
Dane | 06-11-2019 łowo kluczowe | Procure Missionarie
2019
Indie - Uczy? dzieci budowa? w?asn? przysz?o??
Dane | 21-10-2019 łowo kluczowe | Missioni Don Bosco
2019
Watykan - Koncert Bo?onarodzeniowy 2019: “Po??czmy si? na rzecz Amazonii”
Dane | 18-10-2019 łowo kluczowe | Missioni Don Bosco
2019
SG - Nadzwyczajny charakter misji, która dotyczy ka?dego ochrzczonego
Dane | 11-10-2019 łowo kluczowe | Missioni Don Bosco
2019
2019
Mjanma – 2. Seminarium dla salezja?skich t?umaczy z regionu Azja Wschodnia-Oceania
Dane | 28-08-2019 łowo kluczowe | Procure Missionarie
2019
Niemcy – Ks. Oerder odszed? do Domu Ojca
Dane | 19-08-2019 łowo kluczowe | Procure Missionarie
2019
Kongo – Warsztaty dla przysz?ych krawcowych
Dane | 14-08-2019 łowo kluczowe | Missioni Don Bosco
2019
Hiszpania – Powa?nie zaanga?owani na rzecz zatrudnienia m?odzie?y
Dane | 12-08-2019 łowo kluczowe | Procure Missionarie
2019
Brazylia – Bezpieczna szko?a dla ma?ych Janomamów
Dane | 12-08-2019 łowo kluczowe | Missioni Don Bosco
2019
Uganda – Alberto López (Misiones Salesianas): “Palabek: schronienie nadziei”
Dane | 08-08-2019 łowo kluczowe | Procure Missionarie
2019
Nigeria – Organizowa? eventy, aby polepszy? w?asne ?ycie
Dane | 02-08-2019 łowo kluczowe | Missioni Don Bosco
2019
Ekwador – III Spotkanie Salezja?skich Prokur Misyjnych Ameryki ?aci?skiej
Dane | 01-08-2019 łowo kluczowe | Procure Missionarie
2019
Demokratyczna Republika Konga – Studnia, która zmieni ?ycie mam i dzieci
Dane | 17-07-2019 łowo kluczowe | Missioni Don Bosco
2019
Etiopia – O?rodek zdrowia dla kobiet, dzieci i uchod?ców
Dane | 03-07-2019 łowo kluczowe | Missioni Don Bosco
2019
Angola – Szansa ratunku dla dziewcz?t z Luandy
Dane | 01-07-2019 łowo kluczowe | Missioni Don Bosco
2019
Mali – Kszta?cenie zawodowe jako forma zwalczania handlu lud?mi
Dane | 21-06-2019 łowo kluczowe | Missioni Don Bosco
2019
Gwatemala – Ma?y salezja?ski szpital dla najubo?szych
Dane | 03-06-2019 łowo kluczowe | Missioni Don Bosco
2019
2019
Indie – Dostarczy? troch? ?wiat?a nieletnim z Khoupum Valley
Dane | 16-05-2019 łowo kluczowe | Missioni Don Bosco
2019
Uganda – Lepsze wy?ywienie dla dzieci z “Don Bosco CALM” i szko?y podstawowej
Dane | 13-05-2019 łowo kluczowe | Procure Missionarie
2019
Etiopia – Pomoc ?ywno?ciowa dla Abeby i jej sióstr
Dane | 06-05-2019 łowo kluczowe | Missioni Don Bosco
2019
Salwador – Wsparcie edukacji m?odzie?y dzi?ki stypendiom
Dane | 19-04-2019 łowo kluczowe | Procure Missionarie
2019
Uganda – Wielkanoc w Kampali i Palabek po?ród problemów i nadziei
Dane | 19-04-2019 łowo kluczowe | Missioni Don Bosco
2019
Kambod?a – Lepsze po?ywienie dla ponad 3.700 dzieci i m?odzie?y
Dane | 18-04-2019 łowo kluczowe | Procure Missionarie
2019
Madagaskar – Salezja?skie wsparcie rodzi ma?ych przedsi?biorców
Dane | 11-04-2019 łowo kluczowe | Procure Missionarie
2019
Angola – Obecno?? salezjanów w?ród m?odych z dzielnicy Lixeira
Dane | 04-04-2019 łowo kluczowe | Missioni Don Bosco
2019
Timor Wschodni – Lepsze po?ywienie dla m?odych mieszka?ców Timoru
Dane | 19-03-2019 łowo kluczowe | Missioni Don Bosco
2019
SG – M?odzi twórcy zmiany ?wiata: lepsza przysz?o?? jest mo?liwa
Dane | 15-03-2019 łowo kluczowe | Fondazione DON BOSCO NEL MONDO
2019
Zambia – Kropla nadziei dla Lufubu: nowy o?rodek edukacyjny dla dzieci
Dane | 19-02-2019 łowo kluczowe | Procure Missionarie
2019
SG – Salezja?skie Prokury Misyjne spogl?daj? w przysz?o??
Dane | 11-02-2019 łowo kluczowe | Procure Missionarie, Economia
2019
Hiszpania – Salezja?skie akcenty w 33. edycji Nagrody Goya
Dane | 05-02-2019 łowo kluczowe | Procure Missionarie
2019
Etiopia – Zaanga?owanie salezjanów w Dili: nakarmi? cia?o, nakarmi? umys?
Dane | 28-01-2019 łowo kluczowe | Missioni Don Bosco
2019
SG – ?wiatowa Konferencja Salezja?skich Prokur Misyjnych
Dane | 10-01-2019 łowo kluczowe | Procure Missionarie, Economia
2019
Liberia – Projekt zawodowy w salezja?skim stylu
Dane | 10-01-2019 łowo kluczowe | Missioni Don Bosco
2018
Indie – 8. Kongres Salezjanów Koadiutorów regionu Azja Po?udniowa
Dane | 31-12-2018 łowo kluczowe | Economia
2018
Rumunia – ?ó?ka i ?awki dla dzieci z “Centrul Don Bosco”
Dane | 28-12-2018 łowo kluczowe | Missioni Don Bosco
2018
Erytrea – Studnia dla spo?eczno?ci wiejskiej
Dane | 11-12-2018 łowo kluczowe | Missioni Don Bosco
2018
Mali – Praca salezjanów na rzecz edukacji i zdrowego rozwoju nieletnich
Dane | 19-11-2018 łowo kluczowe | Missioni Don Bosco
2018
2018
SG – Ks. Tom Uzhunnalil odwiedza siedzib? Fundacji DON BOSCO NEL MONDO
Dane | 23-10-2018 łowo kluczowe | Fondazione DON BOSCO NEL MONDO
2018
W?ochy – Salezja?ska konkretno??, kszta?cenie i praca na rzecz m?odzie?y z Afryki
Dane | 02-10-2018 łowo kluczowe | Missioni Don Bosco
2018
Paragwaj – System prewencyjny rozwija si? w Concepción
Dane | 27-09-2018 łowo kluczowe | Missioni Don Bosco
2018
W?ochy – Biskupi Wenezueli blisko narodu, podtrzymuj?c nadziej?
Dane | 25-09-2018 łowo kluczowe | Missioni Don Bosco
2018
2018
SG – Duchowi synowie i duchowe córki Ksi?dza Bosko na rzecz afryka?skich kobiet
Dane | 31-07-2018 łowo kluczowe | Missioni Don Bosco
2018
Demokratyczna Republika Konga – Muzyka i sport dla m?odych z Masiny
Dane | 19-07-2018 łowo kluczowe | Missioni Don Bosco
2018
Gwatemala – Kr?g solidarno?ci: kiedy ubogi pomaga ubogiemu
Dane | 16-07-2018 łowo kluczowe | Missioni Don Bosco
2018
Indie – Szko?a dla dzieci tubylców i z marginesu, by przerwa? kr?g ubóstwa
Dane | 03-07-2018 łowo kluczowe | Missioni Don Bosco
2018
Brazylia – Podró? misyjna jak dawniej: z Manaus do Iauaretê
Dane | 26-06-2018 łowo kluczowe | Missioni Don Bosco
2018
Australia – Apel dotycz?cy potrzeb domów salezja?skich na Fid?i i Samoa
Dane | 31-05-2018 łowo kluczowe | Procure Missionarie
2018
Gabon – Misja, która si? odnawia: misja salezjanów w Oyem
Dane | 18-05-2018 łowo kluczowe | Missioni Don Bosco
2018
Kenia – “PDO” Zgromadzenia w kierunku przysz?o?ci
Dane | 04-05-2018 łowo kluczowe | Economia
2018
Kenia – Mi?dzynarodowe spotkanie PDO: ?wiat i salezja?skie wyzwania
Dane | 27-04-2018 łowo kluczowe | Economia
2018
Kenia – Mi?dzynarodowe spotkanie PDO
Dane | 26-04-2018 łowo kluczowe | Economia
2018
2018
Wenezuela – Kraj bez przysz?o?ci, jednak salezjanie pozostaj? z lud?mi
Dane | 19-04-2018 łowo kluczowe | Missioni Don Bosco
2018
Ghana – Przyj?cie, edukacja, mi?o?? braterska: salezja?ski charyzmat w praktyce
Dane | 18-04-2018 łowo kluczowe | Missioni Don Bosco
2018
SG – Technologia w s?u?bie pos?annictwu
Dane | 17-04-2018 łowo kluczowe | Procure Missionarie, Economia
2018
Brazylia – Troszczy? si? o sen india?skich dzieci
Dane | 30-03-2018 łowo kluczowe | Missioni Don Bosco
2018
Uganda – Szko?a w Namugongo wkracza w “drug? faz?”
Dane | 26-03-2018 łowo kluczowe | Missioni Don Bosco
2018
W?ochy – Po wyleczeniu ran wojennych byli ?o?nierze staj? si? si?? nap?dow? pokoju
Dane | 21-03-2018 łowo kluczowe | Missioni Don Bosco
2018
Wenezuela – Milczenie mediów i nagl?ca potrzeba pomocy
Dane | 14-03-2018 łowo kluczowe | Missioni Don Bosco
2018
2018
Liberia – Nowy misjonarz w Tappita
Dane | 09-02-2018 łowo kluczowe | Missioni Don Bosco
2018
Mjanma – W?ród “?owców g?ów” odradza si? szko?a podstawowa
Dane | 08-02-2018 łowo kluczowe | Missioni Don Bosco
2018
Niemcy – Don Bosco Forum 2018
Dane | 05-02-2018 łowo kluczowe | Procure Missionarie
2018
Madagaskar – Pragnienie misyjne ks. Maurizio Rossiego
Dane | 23-01-2018 łowo kluczowe | Missioni Don Bosco
2018
Ghana – Uwra?liwienie na niebezpiecze?stwo handlu lud?mi zaczyna si? od kobiet
Dane | 12-01-2018 łowo kluczowe | Missioni Don Bosco
2018
Indie – Sza?as-szko?a im. Ksi?dza Bosko w jednym ze slumsów
Dane | 02-01-2018 łowo kluczowe | Fondazione DON BOSCO NEL MONDO
2017
Watykan – Spotkanie Ojca ?wi?tego z artystami uczestnicz?cymi w Koncercie Bo?onarodzeniowym
Dane | 15-12-2017 łowo kluczowe | Fondazione DON BOSCO NEL MONDO
2017
2017
Senegal – “Stop handlowi lud?mi”: bilans prawie ?e rocznej pracy na tym polu
Dane | 01-12-2017 łowo kluczowe | Missioni Don Bosco
2017
Watykan – Koncert Bo?onarodzeniowy 2017: na rzecz kongijskich dzieci i przeciw cyberprzemocy
Dane | 21-11-2017 łowo kluczowe | Fondazione DON BOSCO NEL MONDO
2017
2017
Syria – Salezjanie w kraju b?d?cym w stanie wojny - 3
Dane | 27-10-2017 łowo kluczowe | Missioni Don Bosco
2017
W?ochy – Dziewczynka czy ?ona? “Bieg ?wi?tych 2017” i projekt humanitarny
Dane | 27-10-2017 łowo kluczowe | Fondazione DON BOSCO NEL MONDO
2017
Sri Lanka – Recepta misyjna pana Garnigi
Dane | 23-10-2017 łowo kluczowe | Missioni Don Bosco
2017
Syria – Salezjanie w kraju b?d?cym w stanie wojny - 2
Dane | 23-10-2017 łowo kluczowe | Missioni Don Bosco
2017
Syria – Salezjanie w kraju b?d?cym w stanie wojny – 1
Dane | 20-10-2017 łowo kluczowe | Missioni Don Bosco
2017
Senegal – Salezja?skie kszta?cenie zawodowe: sta?e poszukiwanie doskona?o?ci
Dane | 19-10-2017 łowo kluczowe | Missioni Don Bosco
2017
Madagaskar – Ma?e gesty mi?o?ci, aby polepszy? ?ycie ubogich
Dane | 21-09-2017 łowo kluczowe | Missioni Don Bosco
2017
Sierra Leone – Po lawinach b?otnych i powodziach istnieje niebezpiecze?stwo epidemii
Dane | 31-08-2017 łowo kluczowe | Missioni Don Bosco, Missioni Don Bosco
2017
Brazylia – Indianie Xavante i kontakt z przyrod?
Dane | 25-08-2017 łowo kluczowe | Missioni Don Bosco
2017
2017
W?ochy – Aplikacja “Missioni Don Bosco” ubogaca si? o nowe kontynenty
Dane | 21-07-2017 łowo kluczowe | Missioni Don Bosco
2017
Ghana – “Stop handlowi lud?mi ”: przysz?o?? zaczyna si? od ziemi
Dane | 12-06-2017 łowo kluczowe | Missioni Don Bosco
2017
Dom Generalny – Historie matek na ?wiecie
Dane | 16-05-2017 łowo kluczowe | Missioni Don Bosco
2017
2017
Etiopia – Mi?osierdzie i dzielenie si?: Wielki Post w Pugnido
Dane | 14-04-2017 łowo kluczowe | Missioni Don Bosco