Dykasterie

Dzielić się nadzieją i pracować razem! (2021-01)

DZIELIĆ SIĘ NADZIEJĄ I PRACOWAĆ RAZEM!

Drodzy Przyjaciele!

Rozpoczynamy wspólnie ten 2021 rok, dzieląc się nadzieją, razem planując i pracując w salezjańskim duchu dla dobra naszej młodzieży!

Projektowanie, planowanie i realizacja działań angażujących inne osoby zawsze wymaga dużego poczucia współpracy i wspólnej odpowiedzialności.  

Zwłaszcza w czasie kryzysu, takiego jak ten, którego doświadczyliśmy, łącznie ze skutkami związanymi z Covid-19, ważne jest, abyśmy połączyli nasze marzenia i nasze siły, by podjąć wspólną pracę, czyniąc to w elastyczny,  oparty na współpracy i kreatywny sposób. 

Dykasteria ds. Komunikacji Społecznej Zgromadzenia posiada bardzo bogaty i znaczący program na rok 2021. 

Te projekty są rezultatem zaangażowania licznych salezjańskich Delegatów ds. komunikacji społecznej oraz świeckich i ludzi młodych, którzy uważają, że komunikacja społeczna stanowi priorytet dla naszej misji wychowawczej na rzecz młodzieży całego świata.  

Dykasteria ds. Komunikacji Społecznej ponosi instytucjonalną odpowiedzialność za towarzyszenie, animację, wsparcie i współpracę na polu realizacji oraz weryfikacji procesów i procedur związanych z naszymi celami i projektami.  

W drugiej połowie 2020 roku odbyłem wiele spotkań z Delegatami ds. komunikacji społecznej, redaktorami Biuletynów Salezjańskich, odpowiedzialnymi z Salezjańskie Stacje Radiowe i Wydawnictwa, angażując praktycznie wszystkie Inspektorie Zgromadzenia. 

W czasie tych spotkań – które śledzili regionalni koordynatorzy i które były prowadzone w świetle 8 priorytetów, zawartych w półrocznej Propozycji Programowej Przełożonego Generalnego i wskazaniach Dykasterii ds. Komunikacji wspólnie z Delegatami ds. Komunikacji podjęliśmy pierwsze kroki w zelu zaplanowania  komunikacji społecznej w Regionie, wskazując na priorytety, cele i działania ze strony Dykasterii  ds. Komunikacji dotyczące Regionów w czasie dwóch najbliższych lat.

Gdy chodzi o samą Dykasterię, przyjmujemy jako jeden z priorytetów formację i towarzyszenie Delegatom i ich ekipom komunikacji społecznej.

A ponadto chcemy znaleźć kreatywne i innowacyjne sposoby rozwoju, rozpowszechnienia i włączenia różnych osób we współpracę z Biuletynami, stacjami radiowymi, wydawnictwami, naszymi stronami internetowymi i sieciami społecznościowymi. 

W sierpniu 2021 r. rozpoczniemy Szkołę Formacyjną dla Delegatów ds. Komunikacji Społecznej i redaktorów Biuletynów Salezjańskich, a także prowadzących stacje radiowe i wydawnictwa. Pierwsze spotkanie odbędzie się w formie online. 

W tym roku odbędziemy spotkania z Delegatami inspektorialnymi ds. Komunikacji Społecznej z poszczególnych Regionów, a jednocześnie z Delegatami inspektorialnymi ds. Misji.      

Te spotkania pozwolą nam dzielić się doświadczeniem związanym z komunikacją i ewangelizacją, pogłębić dialog dotyczący ewangelizacji w kontekście sieci społecznościowych oraz wzmocnić, jako Zgromadzenie salezjańskie, naszą wspólną odpowiedzialność za posłannictwo.

Inna, znacząca inicjatywa, przewidziana na rok 2021, to aktualizacja naszego dokumentu znanego jako “Salezjański System Komunikacji Społecznej”, przeprowadzona wspólnie z multidyscyplinarnym zespołem badawczym, w skład którego wejdą salezjanie, świeccy i młodzież z wszystkich naszych Regionów. 

Wychodząc od opracowania i analizy dokumentu roboczego poświęconego komunikacji społecznej – będącego rezultatem spotkań online Delegatów ds. komunikacji  i zespołów reprezentujących Biuletyny Salezjańskie, Stacje radiowe i Wydawnictwa w 2020 roku – chcemy kontynuować ten proces, praktykę i dzielenie się naszą wizją i naszymi działaniami dotyczącymi komunikacji społecznej w poszczególnych Inspektoriach. 

Kierując się tym założeniem, opracowujemy i będziemy rozpowszechniać informacje o stuleciu śmierci ks. Pawła Albery. Poprosiliśmy już wszystkich redaktorów naczelnych Biuletynów Salezjańskich o publikację artykułów, wywiadów i informacji o wydarzeniach, które  dotyczą tych ważnych obchodów. 

Na stronie internetowej Zgromadzenia, sdb.org, są dostępne, oprócz Wiązanki 2021 i końcowego dokumentu KG28, propozycja programowa Przełożonego Generalnego i planowanie odnoszące się do różnych Dykasterii Zgromadzenia.  

ANS, Agencja Informacyjna Zgromadzenia Salezjańskiego, codziennie publikuje wiadomości dotyczące całego Zgromadzenia. Czytajmy, dzielmy się i rozpowszechniajmy te wiadomości w całej Rodzinie Salezjańskiej. 

Kroczmy wspólnie w duchu rodziny i braterskiej komunii, ponieważ komunikacja społeczna jest bardzo ważna dla realizacji naszej misji wychowawczej, ukierunkowanej na tych, do których jesteśmy posłani. 

W kontekście bliskiego już Święta Księdza Bosko, życzę Wam wszystkim radości i nadziei! 

Ks. Gildásio Mendes, SDB

Rzym, 24  stycznia 2021