Dykasterie

Salezjański Dzień 2012

0) { $percorso_lista_posizione = strpos($percorso_lista, '&lista=') ; $lista = substr($percorso_lista, $percorso_lista_posizione + 7) ; } ?>

GMS 2013       Scarica il file htm
GMS_2013_it.pdf   Scarica il file htm       --- GMS 2012: cartas ---       --- Dzień Misji Salezjańskich 2013 ---


GMS 2013 Rettor Maggiore Don Pascual Chávez

List Przełożonego Generalnego

Dzień Misji Salezjańskich

27 maja 2012
Uroczystość Zesłania Ducha Świętego
Prot. 12/0153

Drodzy współbracia i przyjaciele misji salezjańskich,

pozdrawiam was w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, czyniąc to sercem ucznia Jezusa, który doświadcza dzisiaj w sposób szczególny i osobiście Miłości Boga, i chce się nią dzielić z innymi.

Po raz 26 Przełożony Generalny proponuje Zgromadzeniu temat misyjny, aby pomóc mu poznać zaangażowanie współbraci i w ten sposób otworzyć oczy i serca na nowe rzeczywistości misyjne. W roku 2013 nasza uwaga kieruje się w stronę kontynentu afrykańskiego, gdzie, dzięki porywowi misyjnemu wielu Inspektorii w ramach Projektu Afryka (1978-2005), większość współbraci, którzy dzisiaj pracują na tym obszarze, jest pochodzenia afrykańskiego: prawie 1000 salezjanów afrykańskich! Świeża wiara młodych Kościołów, które liczą już około 150 milionów wiernych, staje się rzeczywiście płucami duchowymi dla ludzkości. 
Jak każdego roku chcę wskazać na główne motywy Dnia Misji Salezjańskich, który już w wielu Inspektoriach znalazł swoje miejsce w programie wychowawczo-duszpasterskim. 

  1. Powrócić do Księdza Bosko – towarzysza młodzieży na drodze wiary

W drugim roku przygotowania do Dwustulecia urodzin Ks. Bosko jesteśmy proszeni o pogłębienie jego pedagogii. W czterech biografiach młodzieńców: Alojzego Comollo, Dominika Savio, Franciszka Besucco i Michała Magone – Ksiądz Bosko proponuje swoim synom wychowawców wiary, a chłopcom  – konkretne wzorce uczniów Jezusa.
 
Zgromadzenie Salezjańskie zrodziło się jako zwykły katechizm (por. Konst. SDB, 34). Jesteśmy świadomi tego, że jeśli salezjanin po latach odkryje na nowo swoje powołanie-misję katechetyczną, odnowi sens swojej wiary i swojego bycia wychowawcą wiary dla młodzieży. Temat DMS 2013 chce nam pomóc być bardziej dyspozycyjnymi  jako duchowi towarzysze młodych, byśmy jako pierwsi powrócili do praktyki osobistego kierownictwa duchowego na drodze wierności powołaniu. Dla nas wszystkich pozostanie paradygmatyczne zdjęcie z Ks. Bosko, który spowiada swojego przyszłego następcę, małego Pawła Albera.  

  1. Ewangelizować serce Salezjanina w Roku Wiary

Ponadto znajdujemy się w kontekście Roku Wiary (11 października 2012 – 24 listopada 2013). Tymi oto słowami w dniu 16 października 2011 r. Papież Benedykt XVI wskazał na główny powód  jego ogłoszenia: “Uważam, że w pół wieku od otwarcia Soboru, związanego ze świętej pamięci bł. Janem XXIII, będzie stosowne zarówno odwołanie się do piękna i głównego miejsca wiary, obowiązku umacniania i pogłębiania jej w wymiarze osobistym i wspólnotowym oraz czynienia tego nie tyle z punktu widzenia świętowania, ile przede wszystkim na poziomie misyjnym, właśnie w perspektywie misji ad gentes i nowej ewangelizacji”.

Temat DMS 2013 pomoże nam zrozumieć naglącą potrzebę osobistej drogi wiary, na której nigdy nie możemy się zatrzymać. Jesteśmy uczniami w drodze, którzy starają się każdego dnia, coraz bardziej, naśladować Mistrza. Jeżeli nasze serce nie jest ewangelizowane, nie możemy stać się ewangelizatorami młodych, którzy nas oczekują; nie możemy prowadzić naszych katechistów w ich ważnym zadaniu.  

  1. Otworzyć nasze serce na granice misyjne

Jednym ze sposobów wzmocnienia kultury misyjnej jest szerzenie każdego dnia znajomości misji w pociągający sposób. Dzięki różnym filmom video, wyprodukowanym w wielu częściach świata salezjańskiego, jak np. tym zrealizowanym przez “Missioni Don Bosco” (Turyn),  Zgromadzenie i Rodzina Salezjańska jest na bieżąco, gdy chodzi o współczesne życie misyjne. Każdego roku około 15 DVD trafia do 53 stacji telewizyjnych i 4000 domów salezjańskich (SDB i CMW) w 133 krajach świata. Jednak, odwiedzając wspólnoty salezjańskie, zauważyłem dwie krańcowe sytuacje: w niektórych domach pozostały nierozpakowane, jeszcze w folii, w innych natomiast te DVD zostają powielane i są rozdawane animatorom i katechistom z wszystkich placówek misyjnych i podstawowych wspólnot wielkich parafii. Istnieją wspólnoty, które oglądają razem każdego tygodnia krótki misyjny film na video. DMS 2013 dostarcza pięciu krótkich filmów video na temat drogi wiary w siedmiu językach: włoskim, angielskim, hiszpańskim, portugalskim, francuskim, polskim i niemieckim – które mogą pomóc odkryć na nowo we wspólnotach wielkie bogactwo naszego Zgromadzenia. Dziesiątki filmów misyjnych mamy w zasięgu naszej ręki!
 

Najdrożsi, zachęcam was do podjęcia wyzwania, jakim jest przyjście z pomocą ludziom młodym w powzięciu przez nich na nowo drogi wiary i towarzyszenie im jako cierpliwi katechiści. Dziękuję wam za waszą odważną odpowiedź na końcowe wezwanie Jesusa: «... Będziecie moimi świadkami! » (Dz 1,8), oddając ten Dzień Misji Salezjańskich 2013 pod przewodnictwo i opiekę Maryi, Matki Kościoła.

Z miłością w Księdzu Bosko

Ks. Pascual Chávez Villanueva
Przełożony Generalny

 


GMS 2013 V.Klement e G.Basañes

27 maja 2012
Uroczystość Zesłania Ducha Świętego
Prot: 12/0153

List Radcy Regionu Azja-Madagaskar
i Radcy ds. Misji 

Dzień Misji Salezjańskich 2013

Z sercem pełnym radości paschalnej kierujemy pozdrowienia pokoju i radości do wszystkich współbraci!

W sposób szczególny pozdrawiamy wszystkich Salezjanów angażujących się na pierwszej linii, którzy dzielą się doświadczeniem Jezusa Zmartwychwstałego wśród młodzieży różnych kultur i religii na wszystkich kontynentach. Jesteśmy przekonani, że wasze świadectwo jest najlepszym obrazem Księdza Bosko dzisiaj. Uroczystość Pięćdziesiątnicy jest dla każdego salezjanina zaproszeniem do wzrastania w wymiarze misyjnym naszego Charyzmatu!
Prezentujemy wam materiały animacyjne 26. Dnia Misji Salezjańskich (DMS) 2013 – Droga Wiary w Afryce!  Są one owocem współpracy 12 Inspektorii i Wizytatorii Regionu Afryka-Madagaskar oraz sektorów (Dykasteriów) ds. Misji i ds. Komunikacji Społecznej.
 
Wielu Salezjanów pyta nas o cele, jakie chcemy osiągnąć w tym roku w związku z DMS.
Głównymi adresatami salezjańskiego Dnia misyjnego jesteśmy my sami, Salezjanie Księdza Bosko. Jesteśmy zaproszeni do tego, aby uczynić naszym przekonanie Benedykta XVI: “Pierwszym ubóstwem narodów jest nieznajomość Chrystusa!”.  
Po tym uściśleniu możemy wskazać na trzy szczególne cele Dnia Misji Salezjańskich 2013:

  1. Uczyć się od młodych Kościołów Afryki – płuc dla Kościoła Powszechnego

Papież w ostatniej Posynodalnej Adhortacji Apostolskiej  Africae Munus na nowo podkreślił, że Afryka dla świata i dla Kościoła jest “ogromnyn płucem duchowym” (por. nr 13;177) . W słowach pozdrowienia, skierowanych do Kurii Rzymskiej w dniu 22 grudnia 2011 r., stwierdził: “Spotkanie (w Afryce) takiej wiary, gotowej do poświęceń i właśnie przez to radosnej, jest wielkim lekiem na znużenie bycia chrześcijaninem, którego doświadczamy w Europie”.
Istotnie, w wielu krajach już zapomnieliśmy,że Kościół może rodzić nowych synów na drodze katechumenatu. Świeżość historii młodych katechistów i ich młodych katechumenów, stanowi dla nas wyzwanie. Około 147 milionów katolików w Afryce (2011), ze wzrostem 6,5 miliona w każdym roku, są znakiem żywotności i nadziei. Tak więc Dzień Misji Salezjańskich 2013 stanowi kolejne zaproszenie do większego zainteresowania się Kościołem, prawdziwie katolickim – uniwersalnym. Jesteśmy wezwani do poznania najpiękniejszego oblicza współczesnego Kościoła Afrykańskiego.
Zachęcamy więc wszystkie wspólnoty inspektorialne do zapoznania się z doświadczeniem młodych Kościołów afrykańskich, jeszcze mało znanych. Prosimy także młodych z grup misyjnych i wolontariatu, by zainspirowali się inicjacją chrześcijańską swoich rówieśników i młodych katechumenów z Afryki. 

  1. Porównać się z sylwetką młodego afrykańskiego katechisty

W wielu regionach kontynentu  znajdują się młode Kościoły; wiele z nich liczy zaledwie wiek historii ewangelizacji. W większości przypadków Chrzest jest otrzymywany w wieku młodzieńczym. Zazwyczaj przemierza się drogę katechumenatu inicjacji chrześcijańskiej, która kończy się obrzędem udzielenia trzech sakramentów inicjacji chrześcijańskiej: Chrztu, Bierzmowania i Eucharystii. W wielu diecezjach usiłuje się pogodzić inicjację chrześcijańską  z tą tradycyjną, która jest bardzo żywotna w licznych regionach i kulturach afrykańskich. Katechista w diecezjach afrykańskich nie tylko jest tym, który prowadzi lekcje katechezy, ale jest także liderem wspólnoty chrześcijańskiej, zwłaszcza na obszarach wiejskich. Na terenach, gdzie trudno jest dotrzeć kapłanowi, to oni prowadzą modlitwę, przygotowują ludzi do przyjęcia sakramentów, kierują rozwojem i gospodarką wspólnoty. W wielu przypadkach byli prawdziwymi strażnikami wiary i kustoszami Kościoła, aż po śmierć męczeńską.
  
Benedykt XVI stwierdza w “Africae Munus”: “Katechiści są cennymi współpracownikami duszpasterskimi w misji ewangelizacyjnej. Odegrali oni bardzo ważną rolę podczas pierwszej ewangelizacji w towarzyszeniu katechumenom, animacji i wspieraniu wspólnot. «W naturalny sposób przyczynili się do skutecznej inkulturacji wiary, która wydała niezwykły owoc (por. Mk 4,20). Katechiści sprawili, że ‘światło jaśniało przed ludźmi’ (Mt 5,16), bo widząc ich dobre uczynki, całe narody mogły chwalić Ojca, który jest w niebie. To Afrykanie ewangelizowali innych Afrykańczyków». Ta ważna rola w przeszłości pozostaje istotna dla teraźniejszości i przyszłości Kościoła. Dziękuję im za ich miłość do Kościoła” (nr 125). 
Jako Salezjanie Księdza Bosko zechciejmy w naszym życiu misjonarzy młodzieży w każdej Inspektorii zmierzyć się z gorliwością młodych katechistów z Afryki!

  1. Projekt DMS 2013 – Formacja katechistów i materialy do katechezy

Formacja katechistów i publikacja materiałów w językach lokalnych nie są czymś zwyczajnym w projektach wsparcia misyjnego naszych Inspektorii. Materiały audiowizualne DMS 2013 uwypuklają trzy doświadczenia  drogi wiary (Angola, Tanzania i Togo).
Celem Projektu, który chcemy wesprzeć w tym roku, jest zebranie funduszy na formację katechistów (zarówno wolontariuszy, jak i pracujących na pełny etat) i wydanie materiałów katechetycznych w językach lokalnych trzech Inspektorii ANG, AFE i AFO. Każda Inspektoria jest proszona o przesłanie ewentualnych datków, jakie zostaną zebrane w czasie kampanii DMS 2013, do Fundacji “Don Bosco nel Mondo” w Rzymie.

Na koniec dziękujemy wszystkim współbraciom z Inspektorii afrykańskich, którzy włączyli się w przygotowanie materiałów. Gdy chodzi o ścisłą współpracę sektorów (Dykasteriów) ds. Posłannictwa Salezjańskiego, dziękujemy przede wszystkim pracownikom Dykasterium ds. Komunikacji Społecznej i “Don Bosco Media – Eurofilm” z Turynu.  

Serdecznie pozdrawiamy, wzywając Pomocy Maryi, Matki i Wspomożycielki, dla wszystkich Salezjanów, świeckich współpracowników i ludzi młodych, którzy kroczą razem z młodzieżą w kierunku Jezusa Chrystusa!

     Ks. Václav Klement                                                                Ks. Guillermo Basaňes
Radca ds. Misji                                                                         Radca Regionu Afryka-Madagaskar

 


Dia Missionário Salesiano (DMS) 2013 V.Klement

1

DIREZIONE GENERALE OPERE DON BOSCO


Via della Pisana 1111 – 00163 ROMA


Tel: +(39)-06-656-121; fax: 06-656-12-556


E-mail: vklement@sdb.org; vklementsdb@gmail.com


Consigliere per le Missioni


Roma, 11 Luglio 2012


Missioni-149

Ai Reverendi Sig. Ispettori
Delegati ispettoriali d’Animazione missionaria
(Delegati ispettoriali di PG, CS)

 

Giornata Missionaria Salesiana (GMS) 2013
Invio dei materiali

Carissimo Sig. Ispettore,
Delegato/ coordinatore d’animazione missionaria

Con la sua lettera scritta nel giorno della Pentecoste il Rettor Maggiore annuncia  la 26° Giornata missionaria salesiana per l’anno successivo con il tema ‘Il Cammino della Fede in Africa’. In allegato trovi la versione digitale del opuscolo diddatico.

Nei prossimi mesi saranno inviate a tutte le Ispettorie materiali didattici (1 poster, 2 DVD con cinque brevi video e alcuni materiali di formazione missionaria, 1 preghiera per uso personale e  1 opuscolo didattico).   Le DVD arrivano da Torino, Missioni Don Bosco. Da Casa Generalizia di Roma ti manderemo:


Opuscolo didattico          (2 copie per ogni comunità)
Manifesto - Poster           (2 copie per ogni comunità)
Preghiera - immaginetta (1 copia per ogni confratello)

Per qualsiasi richiesta sui materiali comunica al: cagliero11@gmail.com (P. Stanislaw Rafalko)

E’ raccomandabile di procedere alla distribuzione dei materiali nel raduno dei direttori con una breve motivazione fatta dal Delegato d’animazione missionaria. Anche la visita del Delegato alle comunità locali è una buona occasione. Per una breve presentazione sugli obiettivi e metodo servono sopratutto due pagine (8 e 9) nell’Opuscolo didattico: Perché? Chi? Quando? Come? Che cosa significa? Il primo destinatario della GMS è la comunità salesiana SDB. Tutti i materiali sono disponibili anche in forma digitale nel www.sdb.org (Missioni – GMS).

Con l’augurio di una feconda animazione della comunità ispettoriale nell’Anno di Fede 2012/2013 !

in  Don Bosco,

Firma-Klement-nero

Sac. Václav Klement
Consigliere per le Missioni
PREGHIERA
Gesù, cammina con me
Gesù, resta con me
Gesù, fa risuonare la tua parola di vita in me
Gesù, non lasciarmi mai
La mia bocca pronunci sempre parole di pace
Le mie orecchie siano sempre attente
alla tua voce
Il mio cuore non diventi mai insensibile
Mai accada che io allontani da me i piccoli
e i poveri
Maria, regina dell’Africa, proteggi i tuoi figli
Maria, Madre della Chiesa, sii nostro aiuto
Rendici solleciti per aiutare chi è nel bisogno
Insegna alle nostre labbra a cantare la grandezza
di Dio
Gesù, cammina con me
Gesù, resta con me
Gesù, fa risuonare la tua parola di vita in me
Gesù, fa di me un tuo testimone. Amen


W Roku Wiary
odmawiamy Różaniec misyjny
Jako wspólnota salezjańska
i wspólnota wychowawczo-duszpasterska
kontemplujemy oczami Maryi tajemnice Chrystusa
objawione i głoszone na pięciu kontynentach.
Światowa kampania modlitwy
W Roku Wiary Kongregacja ds. Ewangelizacji
Narodów inicjuje światową kampanię modlitwy.
Modlitwą Różańca Świętego pragnie
towarzyszyć dziełu ewangelizacji całego świata
i modlić się dla wielu ochrzczonych o łaskę
odkrycia i „pogłębienia wiary”. Papież Benedykt
XVI powiedział do krajowych dyrektorów
Papieskich Dzieł Misyjnych: W obecnych czasach
misje potrzebują bardziej intensywnej
modlitwy.
(11 maja 2012)
(Różaniec misyjny). W Różańcu tym
każda dziesiątka jest innego koloru,
symbolizując pięć kontynentów.
Główne intencje Różańca to pokój
na świecie i głoszenie Ewangelii.
AFRYKA – kolor zielony
AMERYKA – kolor czerwony
EUROPA – kolor biały
OCEANIA – kolor niebieski
AZJA – kolor żółty
Co to jest Różaniec misyjny?
W lutym 1951 roku Czcigodny Sługa Boży Fulton J. Sheen (arcybiskup USA, 1895-
-1979) rozpropagował przez radio (The Catholic Hour) “World Mission Rosary”


video       Presentazione della GMS2013, Camino della fede in Africa, da don Guilleromo Basañes, Regionale (it)


  Poster 2012 - 2013     Scarica il file php


  Opuscolo 2012 - 2013     Scarica il file php

JMS 2012Drodzy Współbracia, członkowie Rodziny Salezjanskiej i Przyjaciele Misji Salezjanskich!


Richiedi il file originario in pdf per i tuoi adattamenti - infoans@sdb.org


3) { $Selezione = substr($percorso_Selezione, $percorso_Selezione_posizione + 11) ; } if (isset($Selezione) && $Selezione == 'GMS2012') { echo ('

    Notizie ANS sulla GMS 2012

') ; include_once($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/php/notizie_ANS_GMS2012.php'); } else { echo ('

Notizie ANS sulla GMS 2012

') ; } ?>

Giornata Missionaria Salesiana (GMS) 2012 - opuscolo      


  Poster 2011 - 2012         Scarica il file php


Preghiera
Maria, Madre della Chiesa
Ti ringraziamo per il tuo sì a Dio,
per il tuo cammino di fede
come prima discepola e missionaria di Gesù.
Vogliamo vivere nella comunione
con i discepoli del tuo Figlio Gesù,
con la Chiesa in cammino
per portare il Vangelo a tutti i popoli.
Maria, insegnaci il coraggio di parlare a Gesù
del mondo dei giovani
ed al mondo dei giovani di Gesù!
Maria, aiutaci a seguire Don Bosco,
un narratore instancabile,
per condividere nelle nostre comunità,
con i giovani,
in umiltà, pazienza e coraggio
l’esperienza del nostro incontro con Gesù.
Amen.

Preghiera


GMS 2013

Rok
Zdjęcie
Tytuł i Treści
Wizyty
Download
2012
Salesian Mission Rosary Day 2013 A
łowo kluczowe | RMG
67

Dicastero Missioni

Rok
Zdjęcie
Tytuł i Treści
Wizyty
Download
2015
9801
2010
Domisal 2010 - Verifica
łowo kluczowe | RMG
61

Senza titolo

Rok
Zdjęcie
Tytuł i Treści
Wizyty
Download