Kim jesteśmy

Posłannictwo

Wychowanie i ewangelizacja znajdują się w centrum naszego posłannictwa. Służba i program wychowawczo-duszpasterski, które chcemy realizować, są ukierunkowane na integralną promocję osoby.

Pierwszymi i głównymi odbiorcami naszego posłannictwa są ludzie młodzi, zwłaszcza najubożsi, młodzi pracownicy i ci, którzy przygotowują się do podjęcia pracy, i powołania apostolskie; w kontekście tych uprzywilejowanych odbiorców pracujemy także w środowiskach ludowych, ze zwróceniem uwagi na świeckich ewangelizatorów, rodzinę, komunikację społeczną, a także ludy, które nie były jeszcze ewangelizowane.

Działania i dzieła, poprzez które my, salezjanie, realizujemy nasze posłannictwo, zależą od potrzeb i sytuacji ludzi, którym służymy. Realizujemy działania i dzieła, w których można promować edukację ludzką i chrześcijańską młodzieży, takie jak:

1. Oratorium i Ośrodek Młodzieżowy

Środowisko bardzo gościnne, otwarte i charakteryzujące się wielką różnorodnością ludzi młodych, zwłaszcza trzymających się z dala, wielością propozycji edukacyjnych i ewangelizacyjnych; odznaczające się protagonizmem młodzieżowym i silną więzią osobistą pomiędzy wychowawcami i młodzieżą; zdolnym stać się obecnością misyjną w świecie młodzieżowym i w społeczeństwie obywatelskim.

2. Szkoła i Kształcenie Zawodowe

Ośrodki systematycznej edukacji, inspirujące się wartościami ewangelicznymi, zgodnie z duchem i pedagogią salezjańską, promujące edukację ludową, ukierunkowaną na młodzież najbardziej potrzebującą, ich kształcenie zawodowe i towarzyszenie im w wejściu w świat pracy.

3. Internat i bursa

Służba, ukierunkowana na przyjmowanie młodych, którzy nie mają rodziny, lub którzy czasowo przebywają z dala od niej, w której stawia się na relacje osobiste, protagonizm i odpowiedzialność młodych w życiu codziennym, życiu grupy, na bazie różnym ofert wychowawczych i formacji chrześcijańskiej.

4. Obecność w świecie Uniwersytetów

Poprzez Instytucje szkolnictwa wyższego, o charakterze chrześcijańskim i stylu salezjańskim; bursy czy akademiki dla studentów, inne posługi w ramach duszpasterstwa akademickiego.

5. Parafia

W sposób szczególny charakteryzuje ją zainteresowanie ludźmi młodymi, środowiskiem ludowym, gdzie się znajdują, obecność salezjańskiej wspólnoty zakonnej jako rdzenia animującego, propozycja ewangelizacyjna i wychowania do wiary, ściśle złączona z promocją osoby i całej grupy ludzkiej.

6. Dzieła i służby społeczne na rzecz młodzieży w sytuacji zagrożenia

Środowisko rodzinne przyjęcia i edukacji, animowane przez wspólnotę, kształtowane według kryterium prewencyjności, zgodnie ze stylem wychowawczym ks. Bosko, inspirujące się Ewangelią i celowością ewangelizacji, otwarte na zmianę rzeczywistości wykluczenia społecznego i budowanie kultury solidarności, we współpracy z innymi instytucjami społecznymi.

7. Komunikacja społeczna

Poprzez wychowanie do zrozumienia, używania i wykorzystania mediów, rozwój możliwości komunikacyjnych osób za pomocą nowego języka muzyki, teatru, sztuki…, wychowanie do zmysłu krytycznego, estetycznego i moralnego, rozpowszechnianie informacji i ośrodków wydawniczych, prasy, radia, telewizji, internetu itd… wychowanie do służby na rzecz salezjańskiego projektu wychowawczego i duszpasterskiego.

8. Inne, nowe formy salezjańskiej obecności wśród młodzieży
  • Salezjański Ruch Młodzieżowy: komunia i połączenie wszystkich grup i stowarzyszeń młodzieżowych, które odnajdują się w salezjańskiej duchowości i pedagogii, podejmują swój wybór wychowawczy i ewangelizacyjny, podzielają i angażują się na rzecz dzielenia się i koordynacji swoich działań.
  • Wolontariat Salezjański: wolontariat, który angażuje się na rzecz wychowania i ludzkiej promocji młodzieży, przede wszystkim najuboższej i ze środowisk ludowych, zgodnie ze stylem Systemu prewencyjnego Ks. Bosko i wartościami Salezjańskiej Duchowości Młodzieżowej, w perspektywie zmiany społeczeństwa i usunięcia przyczyn niesprawiedliwości, sprzyjając doświadczeniu wspólnoty i powołaniowemu rozwojowi wolontariusza.
  • Posługi ukierunkowania powołaniowego: spotkania i ośrodki ukierunkowania powołaniowego, wspólnoty przyjęcia kandydatów i propozycji powołaniowej itd...
  • Specjalistyczne usługi w zakresie formacji chrześcijańskiej: specjalistyczne ośrodki ukierunkowania pedagogicznego dla młodzieży, domy rekolekcyjne i duchowości, ośrodki formacji duszpasterskiej i katechetycznej itd...