Ksiądz Bosko

Dwusetna rocznica: Prezentacja i znaczenie

BICENTENARY DON BOSCO, 1815-2015

Dwusetna rocznica urodzin Ks. Bosko

Prezentacja i znaczenie

 

Aby uczcić 200. rocznicę urodzin Ks. Bosko 16 sierpnia 1815 r., Przełożony Generalny salezjanów, ks. Pascual Chávez, ogłosił obchody dwusetnej rocznicy, które odbędą się od 16 sierpnia 2014 r. Do 16 sierpnia 2015 r.

1. Przygotowanie do dwustulecia

Przygotowanie do obchodów dwusetnej rocznicy rozpoczęło się w 2008 r. Od obchodów XXVI Kapituły Generalnej Salezjanów. Jako temat przewodni motta Ks. Bosko „Da mihi animas, cetera tolle” i oddanie zobowiązania „począwszy od Księdza Bosko” jako podstawy na lata 2008-2014, Zgromadzenie i Rodzina Salezjańska weszły w Horyzont Dwustulecia , W ten sposób mogą znaleźć źródło charyzmatu Ks. Bosko, cel ich misji, ich przyszłość.
Przełożony Generalny zaproponował także Pielgrzymkę Urn Ks. Bosko do Rodziny Salezjańskiej, która objęła większość krajów świata, w których jest obecna. Ta pielgrzymka zakończy się w lutym tego roku 2014 r. Widziała rzeszę tłumów młodych ludzi i rodzin, połączonych podziwem i wdzięcznością dla Ks. Bosko i jego dziełem, przez wzywanie jego wstawiennictwa, przez pragnienie zobowiązać się do edukacji młodych ludzi.
Wreszcie nastąpił trzyletni okres przygotowawczydla Rodziny Salezjańskiej, która była naznaczona podróżą w trzech etapach; rozpoczęły się odpowiednio 16 sierpnia 2011 r., 16 sierpnia 2012 r. i 16 sierpnia 2013 r. i zakończą się 15 sierpnia 2014 r. Każdy etap ma na celu rozwinięcie aspektu charyzmatu Ks. Bosko: znajomości jego postaci i jego historia, jej pedagogika, jej duchowość.

2. Temat dwustulecia

Temat dwustulecia, zgodny z trzyletnim przygotowaniem, będzie dotyczył Misji Ks. Bosko z młodzieżą i młodzieżą . Przekazanie tego komunikatu uwzględni nabyte podczas trzech lat przygotowań. Powinno to przyczynić się nie tylko do pogłębienia tego, czym dzisiaj jest misja Ks. Bosko, ale także wzbudzić liczne siły, które chcą zaangażować się w styl Ks. Bosko, aby „zbawić młodzież”, zwłaszcza najbiedniejszych, wykluczonych i porzuconych.
W tym roku skupi się na ścieżce odnowy duchowej i duszpasterskiej, którą Zgromadzenie, Rodzina Salezjańska i Salezjański Ruch Młodzieżowy zamierzają podążać. Z tego powodu należy zachęcać do zasadniczego charakteru inicjatyw i podkreślać aktualność wniosku, unikając rozproszenia, retoryki i powtarzalności, koncentrując się zamiast tego na nacisku i skuteczności komunikacji. Ksiądz Bosko i jego misja muszą wezwać wszystkich, aby odpowiedzieli na potrzeby dzisiejszej młodzieży w różnych częściach świata.
Interesujące w tej perspektywie będą dwa międzynarodowe kongresy historii i pedagogiki salezjańskiej, ale przede wszystkim Światowe Spotkanie Młodzieży Salezjańskiego Ruchu Młodzieżowego, którego tematem będzie „Młodzież dla młodzieży”. Zgodnie z wizją Ks. Bosko, młodzi ludzie są pierwszymi protagonistami misji edukacji i ewangelizacji rówieśników. Zaangażowanie młodych ludzi w misję Ks. Bosko pomoże im zaangażować się w „czynienie dobra swoim towarzyszom”.

3. Znaczenie dwustulecia

Dwusetna rocznica ma przede wszystkim pomóc poznać i lepiej zrozumieć postać Księdza Bosko : jego znaczenie w historii edukacji i duchowości. Wiedza i historyczne rozumienie Księdza Bosko są również punktem wyjścia do określenia jego znaczenia. Przechodzenie do źródeł charyzmatu Ks. Bosko pomoże wnieść świeżość i odnowę do dzisiejszej pracy salezjańskiej.
Ta uroczystość ma również na celu pomóc Rodzinie Salezjańskiej zrozumieć i przyjąć swoją charyzmatyczną tożsamość, Badanie tożsamości i świadomość sprzyja odkrywaniu specyfiki i skuteczności charyzmatu. Dzisiaj nie możemy działać w sposób ogólny, powtarzając to, co wszyscy robią; wielość inicjatyw wymaga scharakteryzowania propozycji salezjańskiej, zarówno z duchowego, jak i edukacyjnego punktu widzenia duszpasterskiego. Znaczenie charyzmatu Ks. Bosko leży w jego tożsamości. Tożsamość charyzmatyczna sprzyja także jej widoczności, wiarygodności i owocności powołaniowej.
Wraz z dwusetną rocznicą Rodzina Salezjańska pragnie z większym zaangażowaniem przyjąć duchowy i apostolski program Ks. Bosko: „ Da mihi animas, cetera tolle„; to jest powodem jego niestrudzonej pracy na rzecz „chwały Bożej i zbawienia dusz”. W ten sposób Rodzina Salezjańska będzie mogła odważnie iść naprzód na granicach dzisiejszej misji młodzieżowej, która wymaga silnej pasji apostolskiej i hojnej dostępności.
Wreszcie dwusetna rocznica jest okazją do przywrócenia charyzmatu Ks. Bosko Kościołowi i Stowarzyszeniu, która nie jest własnością Rodziny Salezjańskiej, ale została pobudzona przez Ducha Świętego dla wszystkich. Zadaniem Rodziny Salezjańskiej jest uświadomienie, że angażuje ona wiele sił w jej duchowość i misję. Ksiądz Bosko również dzisiaj przyciąga wielu młodych ludzi, świeckich i rodzin, a zatem zachęca ich, aby stali się świętymi, zobowiązując się do misji wychowawczej i duszpasterskiej właśnie przez konkretność tego zobowiązania.

4. Wizyty i pielgrzymki do miejsc Ks. Bosko

Inną inicjatywą, która już wzbudza zainteresowanie, jest rezerwacja pielgrzymki do miejsc Ks. Bosko: Turyn, miejsce działalności Ks. Bosko; Castelnuovo Don Bosco i okolice, miejsce urodzenia, życie rodzinne i dzieciństwo; Chieri, miejsce formacji humanistycznej i seminaryjnej, ale także przyjaźni młodzieży i uczenia się zawodów; ...
We współpracy z władzami cywilnymi przygotowywane są liczne trasy historyczne, duchowe i kulturalne. To nie tylko kwestia inicjatyw skierowanych do Rodziny Salezjańskiej; liczne Kościoły lokalne dokonują zastrzeżeń, aby młodzi ludzie byli świadomi duchowości Ks. Bosko; podobnie są grupy rodzin i stowarzyszenia kulturalne. Geografia miejsc pomaga lepiej zrozumieć historię.
Kiedy wizyty w miejscach są również obarczone znaczeniami duchowymi, stają się pielgrzymkami, a zatem okazjami do przeżywania wiary i bodźcem do świętości. Pielgrzymka jest skuteczną i dziś bardzo cenioną formą przekazywania duchowego doświadczenia. Miejsca salezjańskie przyciągają i wzywają do powrotu do źródeł charyzmatu.

5. Dwustuletnie publikacje

W różnych częściach świata planowane są liczne publikacje: eseje, badania, prace upowszechniające, badania ... Na przykład salezjańscy wydawcy we Włoszech - LDC, SEI, LAS - koordynują te inicjatywy. Wszystko to przyczyni się do pogłębienia aktualności Ks. Bosko. Ze wszystkich inicjatyw wydawniczych na uwagę zasługuje publikacja z okazji Roku Dwustulecia „ Źródeł Salezjańskich ”, dzieło, którego kuratorem jest Salezjański Instytut Historyczny.
Ten tom źródeł jest podzielony na trzy części: pisma i dokumenty dotyczące historii Ks. Bosko i dzieła salezjańskiego; pisma i świadectwo Ks. Bosko na temat edukacji i szkoły; pisma i świadectwa Ks. Bosko o życiu duchowym. Te trzy części były koordynowane odpowiednio przez ks. Francesco Motto, ks. José Manuela Prellezo i ks. Aldo Giraudo, profesorów Papieskiego Uniwersytetu Salezjańskiego w Rzymie
Ten tom źródeł salezjańskich na temat Księdza Bosko i jego dzieła powierzono Rodzinie Salezjańskiej, Przyjaciół Ks. Bosko, wielbicielom dzieła salezjańskiego, młodzieży, świeckim zaangażowanym w duchu i misji Ks. Bosko, rodzinom; wszyscy będą mogli czerpać ze świeżych źródeł charyzmatu salezjańskiego, daru Ducha dla całego Kościoła. Inspiracją dla wszystkich będzie pedagogika i duchowość Ks. Bosko. Dzięki tej kolekcji uczonym łatwiej będzie cytować i odwoływać się do jednego tekstu źródeł.

6. Modlitwa do Ks. Bosko

Obchody dwusetnej rocznicy są również okazją do modlitwy z Księdzem Bosko, „Ojcem i Nauczycielem Młodzieży” z młodymi, świeckimi, Rodziną Salezjańską i Ruchem Salezjańskim.

Ojciec i Nauczyciel Młodzieży ,
Święty Jan Bosko,
posłuszni darom Ducha Świętego
i otwarci na realia waszych czasów,
byliście dla młodych, zwłaszcza dla najmłodszych i ubogich,
znakiem Bożej miłości i upodobania.

Bądź naszym przewodnikiem
na drodze przyjaźni z Panem Jezusem,
abyśmy odkryli w Nim iw Jego Ewangelii
sens naszego życia
i źródło prawdziwego szczęścia.

Pomóż nam wielkodusznie odpowiedzieć
na powołanie, które otrzymaliśmy od Boga, budować komunię
w życiu codziennym i współpracować z entuzjazmem, w komunii z całym Kościołem, w  budowaniu cywilizacji miłości.Uzyskaj dla nas łaskę wytrwałości
w prowadzeniu wysokiego poziomu życia chrześcijańskiego,
zgodnie z duchem błogosławieństw;
i dajcie,
abyśmy , prowadzeni przez Maryję Wspomożycielkę, pewnego dnia byli z wami
w wielkiej rodzinie nieba. amen