PG Zasoby

Strenna 2017 - Riflessioni settembre

{source}
<style>
p {font-size:18px; padding-top:20px;}
</style>
{/source}

Strenna 2017 - riflessioni di settembre

Przekazywanie wiary zak?ada, ?e rodzice ?yj? rzeczywistym do?wiadczeniem wiary, znaczonym zaufaniem do Boga, poszukiwaniem Go, odczuwaniem Jego potrzeby, poniewa? tylko w ten sposób pokolenie pokoleniu g?osi Twoje dzie?a (Ps 144, 4) [s. 33].

Rodzice s? jak korzenie zanurzone w ziemi, a dzieci jak ga??zie, które czerpi? powietrze. Ga??zie to ?ycie, które si? zrodzi, które si? rozwija, karmi limf? nadziei. Tak?e w przypadku przekazywania wiary obowi?zuje ta g?ówna zasada: Dzieci ucz? si? jedynie tego, czego do?wiadczaj?. Przyswajanie religii przechodzi przez trzy etapy. Pierwszym jest obserwacja i na?ladowanie. Jednak?e, gdy chodzi o dzieci?cy obraz Boga, rodzice maj? decyduj?cy wp?yw. Relacja rodzice-dzieci przenosi si? przede wszystkim na relacj? z Bogiem. Równie? poczucie w?asnej warto?ci u dziecka i nastolatka ma swoje korzenie w rodzinie i w sposób zasadniczy wp?ywa na relacj? z Bogiem.   

Najwa?niejsz? rzecz? dla rodziców jest wyja?nienie dzieciom swojego obrazu Boga. Jeste?my odpowiedzialni za to, by nie oszukiwa? nasze dzieci odno?nie do Boga, ukazuj?c im Boga wrogiego ?yciu i mi?o?ci, krzywdz?c je w ten sposób z psychicznego punktu widzenia.   

Dzieci, które ?yj? z rodzicami w relacji, któr? cechuje bezpiecze?stwo i poczucie akceptacji w ka?dym aspekcie ich osobowo?ci, postrzegaj? Boga jako istot? kochaj?c? i troskliw?, podczas gdy dzieci, które nie czuj? si? w tej relacji bezpieczne, widz? w Bogu “instancj?” ma?o opieku?cz?, sk?onn? do karania. Tak wi?c, aby zrozumie? to, co Bo?e i przyj?? wiar?, kluczowa jest obecno?? osób, które b?d? stanowi? pierwszy punkt odniesienia.    

To «religijno?? rodzinna» kszta?tuje relacj? dziecka z Bogiem. Im bardziej dziecko czuje si? dowarto?ciowane i akceptowane w swoich wszystkich uczuciach, tym bardziej czuje si? pewne w swojej wierze i ?wiadome swoich si? duchowych.  

Wychowanie duchowe i religijne znajduje konkretny wyraz w “rytua?ach” ?wieckich i religijnych; mo?e to by? rytua? wieczorny, zjedzenie razem posi?ku, wspólna modlitwa czy udzia? we Mszy ?w. niedzielnej. Od?egnanie si? od tego rodzaju rytua?ów poci?ga za sob? równie? utrat? duchowo?ci. Te rytua?y, powtarzaj?ce si? wielokrotnie, wyra?aj? blisko?? i bezpiecze?stwo uczuciowe. Daj? pozna? dzieciom, ?e rodzice s? z nimi: nie boj? si? upa??, poniewa? czuj? si? otoczony opiek?. A modlitwa ukazuje dziecku, ?e istnieje Wy?szy Byt, który nas podtrzymuje, a jego wsparcie nie jest niczym uwarunkowane.