PG Zasoby

Wi?zanka 2017 - refleksje

Wi?zanka 2017 - miesi?c odbicia           marzec   kwiecie?  

Mi?o?? ?ywi zaufanie, nie potrzebuje kontrolowania drugiego, drobiazgowego ?ledzenia jego kroków z obawy, ?e ucieknie z naszych ramion.
Mi?o?? pozostawia wolno??, wyrzeka si? kontrolowania wszystkiego, posiadania, dominacji nad drugim.
Mi?o?? pozostawia miejsce dla autonomii, otwarto?ci i wolno?ci, poniewa? tam, gdzie nie ma mi?o?ci, nie ma wolno?ci. (Rozdz. IV)

https://www.youtube.com/watch?v=SIuM6o0YjvM
Choose subtitles in your own language

strenna_2017_riflessione_04_pl.pdf

 


 

 

"W rodzinie wszyscy maj? prawo do przebaczenia i wszyscy s? zdolni do przebaczenia, aby budowa? rodzin? i j? odbudowa?”.

“Wszyscy mamy prawo do przebaczenia”
Jednym ze zda?, które nale?a?oby napisa? du?ymi literami, jest to umieszczone w Wi?zance na rok 2017: “Wszyscy mamy prawo do przebaczenia”, poniewa? przebaczenie jest drog? prowadz?c? do szcz??cia i prawdziwego pokoju.

To prawda, ?e w naszym ?yciu wszyscy doznali?my jakiej? zniewagi, i oczywi?cie sami wyrz?dzili?my komu? krzywd?, a nie zawsze przeprosili?my albo kto? nas przeprosi?. I mo?e wtedy min?? wiele lat, ale nie przestaje si? ?y? w “napi?tym” klimacie, który przybiera form? niech?ci, gniewu, nienawi?ci. Kiedy to ma miejsce wewn?trz rodziny i nie ma przebaczenia, rodzina staje si? piek?em.

Niew?tpliwie przyczyn? tego problemu jest “niech?? i trudno?? z przebaczeniem”. Co mo?emy uczyni? w obliczu tej bolesnej sytuacji? Papie? Franciszek powiedzia? do rodzin: “Uleczy? natychmiast zdawane przez nas rany, natychmiast nawi?za? na nowo zerwane nici. Je?li b?dziemy czekali zbyt d?ugo, wszystko staje si? trudniejsze. I jest prosty sekret, by uleczy? rany i zako?czy? oskar?enia: nie pozwoli?, aby dzie? zako?czy? si? bez poproszenia o przebaczenie”. I dlatego nie s? konieczne wielkie przemowy, ale wystarczy jedynie jaki? wyraz czu?o?ci i ca?a z?o?? pryska, i mo?na wszystko zacz?? na nowo”.

Prze?o?ony Generalny ks. Ángel Fernández Artime w Wi?zance na rok 2017 napisa?, ?e rodziny musz? “uczy? si? by? rodzin? pomimo b??dów, jakie pope?niaj?, co wymaga pokory i zrozumienia, przebaczenia i mi?osierdzia”.

“Przebaczenie ma ?ywotne znaczenie dla naszego zdrowia emcjonalnego i przetrwania duchowego” – napisa? C. Vargas. “Bez przebaczenia rodzina staje si? aren? konfliktów i twierdz? obelg. Bez przebaczenia rodzina jest chora”. St?d te? to stwierdzenie Prze?o?onego Generalnego jest tutaj zasadnicze: “Wszyscy maj? prawo do przebaczenia i wszyscy s? zdolni do przebaczenia, aby budowa? rodzin? i j? odbudowa?”.

Ale jakie kroki nale?y podj??, aby przebaczy? i w ten sposób “odbudowa? rodziny”?: “przygotowa? rodziny, by umia?y przebaczy?”; “zaproponowa? wzajemne przebaczenie jako nowy pocz?tek”; “umie? ?y? razem, rozumie? siebie, przeprasza? i przebacza?”, ale przede wszystkim “potrzebujemy odczu? u?cisk bezwarunkowej mi?o?ci Boga... który kocha bez ogranicze?” – podkre?li? Prze?o?ony Generalny.

“W rodzinie wszyscy maj? prawo do przebaczenia i wszyscy s? zdolni do przebaczenia, aby budowa? rodzin? i j? odbudowa?”.

Ks. Ángel Fernández Artime
Prze?o?ony Generalny