Przełożony Generalny

ANS News

Rok
Zdjęcie
Tytuł i Treści
2023
W?ochy – Rekolekcje cz?onków Rady Generalnej
Dane | 06-06-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2023
W?ochy - Zako?czenie kursu salezja?sko?ci IV stopnia w Salezja?skim O?rodku Formacji Ci?g?ej Ameryki
Dane | 05-06-2023 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2023
2023
W?ochy – Prze?o?ony Generalny w czasie uroczysto?ci Maryi Wspomo?ycielki: “Wspomo?ycielka jest mam? ka?dego z was”
Dane | 25-05-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime
2023
2023
2023
W?ochy – O?tarz Maryi Wspomo?ycielki: „O?tarz p?aczu Ksi?dza Bosko”
Dane | 16-05-2023 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2023
W?ochy – Zako?czy?a si? Wizyta d’Insieme dla Regionu Europa ?rodkowo-Pó?nocna
Dane | 15-05-2023 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime
2023
Azja Wschodnia-Oceania – Sztuczna inteligencja: wyzwanie dla naszych czasów
Dane | 12-05-2023 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime
2023
W?ochy – Salezjanie Wspó?pracownicy. Rozpocz?cie trzyletniego przygotowania do obchodów 150-lecia Stowarzyszenia
Dane | 11-05-2023 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2023
W?ochy – Wizyta d’Insieme dla Regionu Europa ?rodkowo-Pó?nocna: mi?dzy konsolidacj? a poszukiwaniem synergii
Dane | 11-05-2023 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2023
SG – Program Wizyty d’Insieme dla Regionu Europa ?rodkowo-Pó?nocna
Dane | 08-05-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime
2023
Hiszpania – “ Salezjanie wspó?pracownicy s? ?yw? si?? w ?wiecie. Jestem wdzi?czny za to wasze powo?anie”
Dane | 08-05-2023 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2023
2023
Hiszpania – Prze?o?ony Generalny: “Ksi?dz Bosko ?ni? o La Orotavie”
Dane | 04-05-2023 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2023
Hiszpania – “Aromat rodziny”, znak rozpoznawczy salezja?skiego serca
Dane | 03-05-2023 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore
2023
2023
SG – “Czas na Kapitu?? 28”. W sieci dost?pny jest filmik wideo dotycz?cy pi?tej wytycznej programowej
Dane | 03-05-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime
2023
SG – Prze?o?ony Generalny z wizyt? na Wyspach Kanaryjskich
Dane | 01-05-2023 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2023
Australia – Prze?o?ony Generalny spotyka si? z m?odzie?? z ca?ej salezja?skiej Australii
Dane | 28-04-2023 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2023
Australia – Prze?o?ony Generalny do wspólnoty w Brunswicku: “Przysz?o?? jest w dobrych r?kach!”
Dane | 27-04-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime
2023
Australia – Prze?o?ony Generalny odwiedza przedmie?cie “St Marys”
Dane | 24-04-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime
2023
Australia – Pierwszy dzie? wizyty Prze?o?onego Generalnego w Australii
Dane | 22-04-2023 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2023
Australia – Rozpoczyna si? wizyta Prze?o?onego Generalnego, ks. Ángela Fernándeza Artime
Dane | 21-04-2023 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2023
SG – Wizyta Prze?o?onego Generalnego w inspektorii Australii-Pacyfiku (AUL)
Dane | 20-04-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime
2023
Bóg da? Ksi?dzu Bosko wielkie serce
Dane | 07-04-2023 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2023
Peru – Wizyta d’Insieme 2023, ks. Ángel Fernández Artime: “Jedno?? i spójno?? naszego Zgromadzenia”
Dane | 30-03-2023 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2023
Peru – Wizyta d’Insieme 2023: rozpocz?cie z emfaz?
Dane | 29-03-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2023
Peru – Prze?o?ony Generalny odwiedza salezja?skie dzie?o w Bosconia
Dane | 29-03-2023 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2023
Peru – Prze?o?ony Generalny do m?odzie?y z miasta Piura: “Pan Jezus ma plan dla ka?dego z nas”
Dane | 28-03-2023 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2023
Argentyna – Pierwszy dzie? Wizyty d’Insieme dla regionu Ameryka Cono Sud
Dane | 22-03-2023 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2023
Argentyna – Salezjanie z regionu Ameryka Cono Sud gromadz? si? na Wizycie d’Insieme wokó? Prze?o?onego Generalnego
Dane | 17-03-2023 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2023
ZROZUMIA?AM, CO CZU? KSI?DZ BOSKO
Dane | 17-03-2023 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2023
2023
Turcja – Prze?o?ony Generalny spotyka si? z Patriarch? Bart?omiejem I
Dane | 11-03-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime
2023
Turcja – Msza ?w. dzi?kczynna z Rodzin? Salezja?sk?
Dane | 11-03-2023 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2023
Turcja – Rozpocz??a si? wizyta Prze?o?onego Generalnego
Dane | 10-03-2023 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2023
Watykan – Coraz bli?ej og?oszenia ks. Carlo Crespiego czcigodnym s?ug? Bo?ym
Dane | 08-03-2023 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2023
SG – Prze?o?ony Generalny z wizyt? w Stambule
Dane | 08-03-2023 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2023
Indie – Wizyta d’Insieme w Hyderabadzie dla regionu Azja Po?udniowa dobieg?a ko?ca
Dane | 04-03-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime
2023
Indie – Prze?o?ony Generalny do Rady inspektorialnej INH: “Przygotowa? si? do przysz?o?ci z wizj?”
Dane | 28-02-2023 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2023
Indie – W Hyderabadzie wszystko jest gotowe na rozpocz?cie Wizyty d’Insieme regionu Azja Po?udniowa
Dane | 28-02-2023 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2023
Indie – “Wezwanie do przebudzenia ?wiata”: Prze?o?ony Generalny wzywa Rodzin? Salezja?sk?
Dane | 28-02-2023 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2023
Indie – Prze?o?ony Generalny zach?ca salezjanów do bycia trze?wo my?l?cymi i pozytywnymi w obecnych czasach
Dane | 27-02-2023 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2023
Indie – Prze?o?ony Generalny: “Drodzy m?odzi, b?d?cie pewni, ?e was kochamy!”
Dane | 26-02-2023 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2023
SG – Wizyta Prze?o?onego Generalnego w inspektorii Indii-Hyderabadu
Dane | 23-02-2023 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2023
2023
Peru – Prze?o?ony Generalny do m?odzie?y: “?yjmy z prawdziw? salezja?sk? pasj?”
Dane | 20-02-2023 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2023
JEST ZNACZNIE WI?CEJ „PRAGNIENIA BOGA” NI? MOG?OBY SI? WYDAWA?
Dane | 17-02-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2023
Peru – Trzeci dzie? wizyty Prze?o?onego Generalnego: bogaty w ró?ne spotkania
Dane | 16-02-2023 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2023
2023
W?ochy – Przes?anie blisko?ci i mi?o?ci do mieszka?ców Turcji i Syrii dotkni?tych trz?sieniem ziemi
Dane | 13-02-2023 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2023
SG – Wizyta i spotkanie Prze?o?onego Generalnego z Rodzin? Salezja?sk? w Peru
Dane | 11-02-2023 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2023
W?ochy – Ksi?dz Bosko znów odwiedza m?odych wi??niów
Dane | 03-02-2023 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2023
W?ochy – ?wi?to Ksi?dza Bosko w Turynie-Valdocco
Dane | 01-02-2023 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore
2023
Nasi M?ODZI jako ZACZYN we wspó?czesnej rodzinie ludzkiej
Dane | 31-01-2023 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2023
W?ochy – ?wi?to w Chieri z okazji wizyty 10. nast?pcy Ksi?dza Bosko
Dane | 30-01-2023 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2023
W?ochy – Wizyta Prze?o?onego Generalnego na Colle Don Bosco
Dane | 30-01-2023 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2023
Hiszpania – Obchody jubileuszy placówek salezja?skich w Barakaldo: czas dzi?kczynienia i marze? o przysz?o?ci
Dane | 23-01-2023 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2023
Hiszpania – Prze?o?ony Generalny: “Wy, m?odzi ludzie, pomagacie nam by? tym, kim jeste?my”
Dane | 23-01-2023 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2023
Hiszpania – Prze?o?ony Generalny: “Nie mamy prawa traci? nadziei”
Dane | 23-01-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime
2023
SG – Prze?o?ony Generalny w Hiszpanii z okazji jubileuszy salezja?skich domów
Dane | 20-01-2023 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2023
W?ochy – Rozpocz??y si? Dni Duchowo?ci Rodziny Salezja?skiej 2023
Dane | 12-01-2023 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2023
SG – XLI edycja Dni Duchowo?ci Rodziny Salezja?skiej
Dane | 09-01-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2023
TEN M?ODY CZ?OWIEK POWIEDZIA? MI: “MOJ? PASJ? JEST CHRYSTUS”
Dane | 03-01-2023 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2022
SG – Prze?o?ony Generalny na wie?? o ?mierci Benedykta XVI: “Odszed? wielki Papie?”
Dane | 31-12-2022 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2022
SG – Tematy Wi?zanek z ostatnich 25 lat
Dane | 27-12-2022 łowo kluczowe | STRENNA
2022
SG – Prezentacja Wi?zanki Prze?o?onego Generalnego na rok 2023
Dane | 20-12-2022 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime
2022
W?ochy – Prze?o?ony Generalny: “Na Ukrainie sytuacja jest bardzo ci??ka, ale to tam musimy by? i dawa? ?wiadectwo”
Dane | 19-12-2022 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2022
W?ochy – Dziennikarze ?ladami Ksi?dza Bosko i miejsc salezja?skich
Dane | 19-12-2022 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2022
SG – Misyjny apel Prze?o?onego Generalnego
Dane | 18-12-2022 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2022
2022
SI?A TEGO BEZBRONNEGO DZIECKA POKONUJE WSZYSTKIE MOCE ?WIATA
Dane | 16-12-2022 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime
2022
W?ochy – Rozmowa z Prze?o?onym Generalnym: “Da mihi animas, caetera tolle” dzisiaj w Zgromadzeniu
Dane | 07-12-2022 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2022
USA – Rodzina Salezja?ska z Port Chester zdoby?a serce Prze?o?onego Generalnego
Dane | 25-11-2022 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2022
USA – Prze?o?ony Generalny obchodzi ?wi?to Dzi?kczynienia z salezjanami w Ramsey
Dane | 25-11-2022 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2022
SG – Sto postaci reprezentuje Rodzin? Ksi?dza Bosko na plakacie Wi?zanki 2023
Dane | 24-11-2022 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2022
USA – Prze?o?ony Generalny spotyka si? ze starsz? m?odzie?? w New Rochelle
Dane | 24-11-2022 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2022
USA – Radosne spotkanie Prze?o?onego Generalnego z m?odzie??
Dane | 24-11-2022 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime
2022
USA – Prze?o?ony Generalny przybywa do inspektorii Wschodnich Stanów Zjednoczonych i Kanady
Dane | 24-11-2022 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2022
USA – Obchody 75-lecia Salezja?skiej Prokury Misyjnej w New Rochelle z udzia?em ks. Ángela Fernándeza Artime
Dane | 23-11-2022 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2022
USA – Zako?czy?a si? wizyta Prze?o?onego Generalnego w inspektorii Zachodnich Stanów Zjednoczonych
Dane | 22-11-2022 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime
2022
USA – Prze?o?ony Generalny przewodniczy Mszy ?w. dzi?kczynnej z okazji 125. rocznicy obecno?ci salezjanów w kraju
Dane | 21-11-2022 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2022
USA – Prze?o?ony Generalny rozpocz?? wizyt? w pó?nocnej Kalifornii
Dane | 21-11-2022 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2022
USA – Prze?o?ony Generalny urzeczony ameryka?sk? m?odzie??: “Zrobili?cie na mnie niesamowite wra?enie!”
Dane | 18-11-2022 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2022
USA – Prze?o?ony Generalny odwiedza dzie?a we wschodniej cz??ci Los Angeles
Dane | 17-11-2022 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime
2022
SG – Podró? Prze?o?onego Generalnego do USA z okazji 125-lecia obecno?ci salezjanów w tym kraju
Dane | 15-11-2022 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2022
A PEQUENA CIDADE DAS BEM-AVENTURANÇAS
Dane | 10-11-2022 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2022
Indie – Msza ?w. na zako?czenie wizyty Prze?o?onego Generalnego w pó?nocno-wschodniej cz??ci kraju
Dane | 30-10-2022 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2022
Indie – Prze?o?ony Generalny spotyka si? z Córkami Maryi Wspomo?ycielki z Shillong
Dane | 29-10-2022 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2022
Indie – Prze?o?ony Generalny spotyka si? z siostrami misjonarkami Maryi Wspomo?ycielki i ca?? Rodzin? Salezja?sk?
Dane | 29-10-2022 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2022
Indie – Prze?o?ony Generalny: “Maryja przyby?a do Shillong jeszcze przed salezjanami”
Dane | 28-10-2022 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2022
Indie – Pierwszy dzie? wizyty Prze?o?onego Generalnego w inspektorii Shillong
Dane | 27-10-2022 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2022
2022
Indie – Prze?o?ony Generalny do m?odzie?y: “Jeste?cie moim priorytetem”
Dane | 26-10-2022 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2022
Indie – “SYMBIOS 2022”: my sami, ?wiat i Bóg
Dane | 25-10-2022 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2022
Indie – Prze?o?ony Generalny spotyka si? z biskupami i by?ymi misjonarzami z pó?nocno-wschodniej cz??ci kraju
Dane | 25-10-2022 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime
2022
Indie – Obchody stulecia tak?e pod znakiem ?w. Artemide Zattiego
Dane | 25-10-2022 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2022
Indie – Prze?o?ony Generalny do m?odzie?y: “Skradli?cie mi serce”
Dane | 24-10-2022 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2022
Indie – Prze?o?ony Generalny spotyka si? z Rodzin? Salezja?sk?
Dane | 24-10-2022 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2022
Indie – Ksi?dz Bosko w?ród swoich synów z okazji obchodów stulecia
Dane | 24-10-2022 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime
2022
Indie – Prze?o?ony Generalny ks. Ángel Fernández przyby? na lotnisko “Loknath Bordoloi” w Guwahati
Dane | 24-10-2022 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime
2022
Indie – Obchody diamentowego jubileuszu “Don Bosco Lonavla”
Dane | 23-10-2022 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2022
Indie – Nowy budynek “Don Bosco Academy” w Nerul
Dane | 22-10-2022 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2022
Indie – Prze?o?ony Generalny: “Salezjanie zrodzili si? dla m?odzie?y”
Dane | 22-10-2022 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2022
Indie – Wyraz wdzi?czno?ci za kanonizacj? ?w. Artemide Zattiego
Dane | 21-10-2022 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2022
W?ochy – Inauguracja roku akademickiego 2022/2023 Papieskiego Uniwersytetu Salezja?skiego
Dane | 21-10-2022 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime
2022
SG – Inspektoria INB z rado?ci? oczekuje na wizyt? Prze?o?onego Generalnego
Dane | 19-10-2022 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2022
2022
NADAL WYJE?D?AJ?
Dane | 17-10-2022 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2022
W?ochy – Zako?czy?a si? wizyta Prze?o?onego Generalnego w Palermo
Dane | 14-10-2022 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2022
W?ochy – Nadanie tytu?u doktora honoris causa ks. Ángelowi Fernándezowi Artime przez Uniwerstytet w Palermo
Dane | 13-10-2022 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2022
2022
W?ochy – Prze?o?ony Generalny do m?odzie?y z Palermo: “Prawdziwym skarbem w salezja?skim domu jeste?cie wy”
Dane | 13-10-2022 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2022
2022
W?ochy – Prze?o?ony Generalny spotyka si? w Palermo z uczniami szko?y “Don Bosco” - Villa Ranchibile
Dane | 12-10-2022 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2022
SG – Ikona ?w. Artemide Zattiego
Dane | 11-10-2022 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2022
SG – Msza ?w. dzi?kczynna na Valdocco i ca?ym salezja?skim ?wiecie za dar kanonizacji Artemide Zattiego
Dane | 10-10-2022 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime
2022
W?ochy – Msza ?w. dzi?kczynna z udzia?em Argenty?czyków przyby?ych do Rzymu na kanonizacj? Artemide Zattiego
Dane | 10-10-2022 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2022
Watykan – Prze?o?ony Generalny: “Artemide Zatti, wzór cz?owieka wierz?cego i salezjanina koadiutora”
Dane | 08-10-2022 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2022
9 pa?dziernika 2022: Papie? Franciszek og?osi ?wi?tym salezjanina Artemide Zattiego
Dane | 06-10-2022 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2022
SG – Prze?o?ony Generalny otrzyma doktorat honoris causa Uniwersytetu w Palermo
Dane | 05-10-2022 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime
2022
W?ochy – Spotkanie weryfikacji dla prze?o?onych w po?owie sze?cioletniej kadencji
Dane | 28-09-2022 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2022
W?ochy – Serdeczne spotkanie Prze?o?onego Generalnego z wyje?d?aj?cymi misjonarzami
Dane | 26-09-2022 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2022
W?ochy – Wyruszy?a 153. Salezja?ska Wyprawa Misyjna
Dane | 26-09-2022 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2022
W?ochy – Mi?dzynarodowe Sympozjum z okazji 150-lecia Zgromadzenia CMW z udzia?em Prze?o?onego Generalnego
Dane | 23-09-2022 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2022
Inde – Prze?o?ony Generalny uruchamia stron? internetow? “Don Bosco South Asia”
Dane | 15-09-2022 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2022
SG – Program kanonizacji Artemide Zattiego SDB
Dane | 15-09-2022 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2022
STEFAN SANDOR WRÓCI? DO DOMU
Dane | 09-09-2022 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2022
2022
Indie – Salezjanie z Panjim ?wi?tuj? z Prze?o?onym Generalnym, ks Ángelem Fernándezem Artime
Dane | 07-09-2022 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2022
SG – Rekolekcje z Prze?o?onym Generalnym dla Rad Inspektorialnych
Dane | 06-09-2022 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2022
Indie – Rodzina Salezja?ska spotyka si? z Prze?o?onym Generalnym w O?rodku “Don Bosco Beatitudes”
Dane | 05-09-2022 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2022
Indie – Prze?o?ony Generalny z salezjanami z Chennai i regionu Pondy
Dane | 05-09-2022 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime
2022
Indie – Prze?o?ony Generalny spotyka si? z Rodzin? Salezja?sk? w “Don Bosco Katpadi”
Dane | 04-09-2022 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2022
Indie – Uroczysta akademia z okazji stulecia Córek Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 03-09-2022 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2022
Indie – Msza ?w. dzi?kczynna za Stulecie obecno?ci Córek Maryi Wspomo?ycielki w kraju
Dane | 03-09-2022 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2022
Indie – Prze?o?ony Generalny przybywa do O?rodka “Don Bosco Katpadi”
Dane | 03-09-2022 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2022
Indie – Prze?o?ony Generalny w inspektorii Chennai
Dane | 02-09-2022 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2022
Indie – Inspektoria INM z siedzib? w Chennai oczekuje Prze?o?onego Generalnego
Dane | 01-09-2022 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2022
Brazylia – Prze?o?ony Generalny z wizyt? w inspektorii Brazylii-Belo Horizonte
Dane | 26-08-2022 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2022
W?ochy – Prze?o?ony Generalny do m?odych z “Campobosco 2022”: “B?d?cie uczniami misjonarzami Pana z geniuszem charyzmatu salezja?skiego”
Dane | 08-08-2022 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore
2022
TSUNAMI NADZIEI
Dane | 05-08-2022 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2022
Hiszpania – Salezjanie z Elche razem na rzecz energii odnawialnej
Dane | 19-07-2022 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2022
Francja – Rekolekcje Rady Generalnej
Dane | 04-07-2022 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2022
2022
W?ochy – Wizyta Prze?o?onego Generalnego w Perugii z okazji Stulecia obecno?ci salezjanów w mie?cie
Dane | 21-06-2022 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2022
W?ochy – Serce ?w. Franciszka Salezego w Moncalieri
Dane | 20-06-2022 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime
2022
W?ochy – Prze?o?ony Generalny odda cze?? relikwii serca ?w. Franciszka Salezego
Dane | 13-06-2022 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2022
W?ochy – Zako?czenie etapu diecezjalnego procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego ks. Silvio Gallego, salezjanina
Dane | 13-06-2022 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime
2022
«NAZYWAM SI? SEAN CAYD». Opowiadanie o niewyobra?alnym darze
Dane | 13-06-2022 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2022
W?ochy – Prze?o?ony Generalny i jego Rada w pracy w cieniu Ksi?dza Bosko
Dane | 06-06-2022 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2022
W?gry – B?ogos?awiony Stefan Sándor “wraca do domu”
Dane | 05-06-2022 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime
2022
W?gry – Po?wi?cenie i intronizacja relikwii b?. Stefana Sándora
Dane | 04-06-2022 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2022
W?ochy – “Razem pod??amy za pi?knym marzeniem”. Otwarcie nowej siedziby “Centro Nazionale Opere Salesiane”
Dane | 30-05-2022 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2022
W?ochy – Ca?y lud pod p?aszczem Matki: Uroczysto?? Maryi Wspomo?ycielki w Turynie
Dane | 25-05-2022 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2022
Tajlandia – S?owa zach?ty Prze?o?onego Generalnego pod adresem placówek salezja?skich z po?udnia kraju
Dane | 18-05-2022 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime
2022
Tajlandia – Prze?o?ony Generalny odwiedza „Tsunami Memorial Center”
Dane | 17-05-2022 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2022
Tajlandia – Prze?o?ony Generalny rozgrzewa serce salezja?skiej Tajlandii
Dane | 16-05-2022 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2022
Tajlandia – Prze?o?ony Generalny poznaje misj? Rodziny Salezja?skiej w kraju
Dane | 16-05-2022 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2022
Tajlandia – 10 nowicjuszy sk?ada pierwsze ?luby w obecno?ci Prze?o?onego Generalnego
Dane | 13-05-2022 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2022
Tajlandia – Zako?czenie rekolekcji z Prze?o?onym Generalnym stoj?cych pod znakiem rado?ci i wdzi?czno?ci
Dane | 12-05-2022 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2022
PRZES?ANIE PRZE?O?ONEGO GENERALNEGO: ?WI?TY DOBRY SAMARYTANIN SDB
Dane | 11-05-2022 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2022
Tajlandia – Prze?o?ony Generalny odwiedza Dom Generalny Sióstr S?u?ebnic Niepokalanego Serca Maryi
Dane | 11-05-2022 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2022
2022
Tajlandia – Rekolekcje prowadzone przez Prze?o?onego Generalnego: czas ?aski dla Regionu Azja Wschodnia-Oceania
Dane | 09-05-2022 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2022
Tajlandia – Prze?o?ony Generalny bli?ej poznaje salezja?sk? misj? w tym kraju
Dane | 06-05-2022 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2022
Tajlandia – Gor?ce powitanie 10. Nast?pcy Ksi?dza Bosko
Dane | 05-05-2022 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime
2022
2022
SG – “Twarz Seana wci?? mnie wzrusza”: Prze?o?ony Generalny opowiada o swojej wizycie w Zimbabwe i Zambii
Dane | 03-05-2022 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2022
Zambia – Wdzi?czne serce ks. Á.F. Artime dla Salezjanów, Rodziny Salezja?skiej i m?odzie?y ZMB
Dane | 29-04-2022 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2022
Zambia – 40 lat obecno?ci salezjanów: ?wi?towanie z Prze?o?onym Generalnym
Dane | 28-04-2022 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime
2022
Zambia – Prze?o?ony Generalny przypomina m?odym ludziom o ich zadaniu: “By? sol? ziemi i ?wiat?em ?wiata”
Dane | 26-04-2022 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2022
Zambia – Czas nowych pocz?tków w “Don Bosco Kabwe” w Makululu
Dane | 26-04-2022 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2022
Zambia – Zambia wita Prze?o?onego Generalnego
Dane | 25-04-2022 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2022
Zimbabwe – Prze?o?ony Generalny po?wi?ci? kamie? w?gielny pod budow? nowej szko?y
Dane | 24-04-2022 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2022
Zimbabwe – Zimbabwe go?ci Prze?o?onego Generalnego
Dane | 22-04-2022 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2022
W?ochy – “Trwa? w Nim”: ostatnie spotkanie z cyklu “Jacy salezjanie dla wspó?czesnej m?odzie?y?”
Dane | 21-04-2022 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2022
SG – Prze?o?ony Generalny w Zimbabwe i w Zambii
Dane | 18-04-2022 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2022
SG – W czasie “s?ówka na dobranoc” Prze?o?ony Generalny przybli?y? prace Rady Generalnej
Dane | 14-04-2022 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2022
SG – ?yczenia wielkanocne Prze?o?onego Generalnego
Dane | 12-04-2022 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2022
SG – “Nasz ukochany Artemides Zatti to bardzo pi?kna posta?”. Wideoprzes?anie Prze?o?onego Generalnego
Dane | 11-04-2022 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2022
Watykan – ARTEMIDES ZATTI: ?WI?TY
Dane | 09-04-2022 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime
2022
MI?DZY BÓLEM A NADZIEJ?
Dane | 08-04-2022 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2022
2022
Gwinea Równikowa – Prze?o?ony Generalny z Malabo: „?aden m?ody cz?owiek nie powinien nigdy przesta? marzy?”
Dane | 29-03-2022 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2022
2022
Gwinea Równikowa – Obecno?? Prze?o?onego Generalnego odnawia Rodzin? Salezja?sk?
Dane | 28-03-2022 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2022
Gwinea Równikowa – Drugi dzie? wizyty Prze?o?onego Generalnego
Dane | 27-03-2022 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2022
Gwinea Równikowa – Powitanie Prze?o?onego Generalnego
Dane | 26-03-2022 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime
2022
Gwinea Równikowa – Wielkie oczekiwanie na przybycie Prze?o?onego Generalnego
Dane | 25-03-2022 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2022
Kamerun – Dialog ks. Á.F. Artime z cz?onkami Rad inspektorialnych Afryki-Madagaskaru
Dane | 23-03-2022 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2022
Kamerun – Prze?o?ony Generalny prowadzi refleksj? nad to?samo?ci? i misj? salezja?sk?
Dane | 21-03-2022 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2022
Uwagi dotycz?ce wizyty: Prze?o?ony Generalny w Kamerunie
Dane | 21-03-2022 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2022
Kamerun – Czas ?aski dla regionu Afryka-Madagaskar
Dane | 20-03-2022 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2022
Kamerun – Rady inspektorialne z ca?ego regionu Afryka-Madagaskar gromadz? si? wokó? Prze?o?onego Generalnego
Dane | 18-03-2022 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2022
Kamerun – Prze?o?ony Generalny odbiera ?luby wieczyste siedmiu salezjanów
Dane | 17-03-2022 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2022
Kamerun – Ks. Á.F. Artime do salezjanów: serce oratoryjne, aby by? szcz??liwym
Dane | 16-03-2022 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2022
Kamerun – Prze?o?ony Generalny, który przebywa w Jaunde, kieruje my?l ku Ukrainie
Dane | 15-03-2022 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2022
SG – Wielkie oczekiwanie na wizyt? Prze?o?onego Generalnego w Kamerunie
Dane | 14-03-2022 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2022
SG – Wojna i dramat uchod?ców: list Prze?o?onego Generalnego o wojnie w Ukrainie
Dane | 13-03-2022 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2022
SG – 2020 -11 marca- 2022: kolejne dwa lata ojcowskiego towarzyszenia
Dane | 11-03-2022 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2022
SG – List Prze?o?onego Generalnego dotycz?cy sytuacji na Ukrainie
Dane | 04-03-2022 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2022
Brazylia – Spotkanie Prze?o?onego Generalnego online z przedstawicielami salezja?skich stacji radiowych Brazylii
Dane | 25-02-2022 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2022
2022
Ekwador – Wizyta Prze?o?onego Generalnego w Inspektorii Ekwadoru
Dane | 17-02-2022 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2022
Ekwador – Wizyta Prze?o?onego Generalnego zach?t? do dalszej realizacji snu Ksi?dza Bosko
Dane | 14-02-2022 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2022
PRZES?ANIA PRZE?O?ONEGO GENERALNEGO - ?W. FRANCISZEK SALEZY: WIELKI DAR
Dane | 11-02-2022 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2022
Ekwador – Ks. Ángel Fernández Artime: “Jako Rodzina Salezja?ska jeste?my wezwani do przekazywania nadziei”
Dane | 11-02-2022 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime
2022
Ekwador – Zako?czenie rekolekcji z Prze?o?onym Generalnym
Dane | 10-02-2022 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2022
2022
Hiszpania – Odnowa By?ych Wychowanków Salezja?skich
Dane | 07-02-2022 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2022
Ekwador – Rekolekcje regionu Interameryka
Dane | 05-02-2022 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2022
2022
SG – Prze?o?ony Generalny wyja?nia, dlaczego Ksi?dz Bosko wybra? na patrona ?w. Franciszka Salezego
Dane | 01-02-2022 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2022
PRZES?ANIE DO M?ODZIE?Y Z OKAZJI ?WI?TA KSI?DZA BOSKO W 400. ROCZNIC? ?MIERCI ?W. FRANCISZKA SALEZEGO, naszego Patrona
Dane | 31-01-2022 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2022
W?ochy – Spogl?daj?c na Ksi?dza Bosko: pozdrowienia papie?a Franciszka i homilia Prze?o?onego Generalnego
Dane | 31-01-2022 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2022
SG – Prze?o?ony Generalny uczestniczy w Walnym Zgromadzeniu IUS
Dane | 25-01-2022 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2022
W?ochy – Spotkanie delegatów ds. Rodziny Salezja?skiej
Dane | 24-01-2022 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime
2022
Hiszpania – Prze?o?ony Generalny: “B?d?my parafiami o drzwiach otwartych, budujmy mosty”
Dane | 24-01-2022 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2022
Hiszpania – Prze?o?ony Generalny spotka? si? z 300 animatorami z o?rodków m?odzie?owych
Dane | 24-01-2022 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2022
Hiszpania – Prze?o?ony Generalny otwiera obchody stulecia “Salesianos Estrecho” w Madrycie
Dane | 24-01-2022 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2022
2022
W?ochy – Wizyta Prze?o?onego Generalnego i jego Rady w salezja?skiej wspólnocie na Testaccio
Dane | 21-01-2022 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2022
W?ochy – Msze ?w. w salezja?skiej Bazylice Naj?w. Serca PJ: program najbli?szych celebracji
Dane | 20-01-2022 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2022
W?ochy – DDRS 2022: “Nie bójcie si? ?ycia wewn?trznego, poniewa? ono bardziej przybli?a ludzi m?odych do Boga”
Dane | 17-01-2022 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2022
W?ochy – GSFS 2022, Prze?o?ony Generalny: “Tylko w wolno?ci mo?emy zbli?y? si? do Boga”
Dane | 13-01-2022 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime
2022
SG – Oficjalna prezentacja dokumentu o parafiach i sanktuariach powierzonych salezjanom
Dane | 12-01-2022 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2022
SG – Na ANSChannel dost?pny jest wideokomentarz do Wi?zanki Prze?o?onego Generalnego na rok 2022
Dane | 08-01-2022 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2022
2022
SG – Oficjalna prezentacja dokumentu dotycz?cego parafii i sanktuariów powierzonych salezjanom
Dane | 04-01-2022 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2021
SG – Wywiad z Prze?o?onym Generalnym dotycz?cy Wi?zanki 2022
Dane | 29-12-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2021
W?ochy – Prezentacja Wi?zanki 2022: wywiad z Prze?o?onym Generalnym
Dane | 27-12-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2021
SG – Prezentacja Wi?zanki 2022
Dane | 24-12-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2021
SG – Prze?o?ony Generalny spotyka si? z ust?puj?cym prezesem ?wiatowej Konfederacji BWS
Dane | 20-12-2021 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2021
SG – Apel Misyjny 2022 Prze?o?onego Generalnego
Dane | 20-12-2021 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2021
„POZWÓLMY, NIECH NAS ZADZIWI U?MIECH BOGA”
Dane | 14-12-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2021
SG – Prze?o?ony Generalny mówi o to?samo?ci wspó?czesnego salezjanina
Dane | 13-12-2021 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2021
SG – Uroczysto?? Niepokalanego Pocz?cia NMP i kr?g maryjny z Prze?o?onym Generalnym
Dane | 09-12-2021 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2021
SG – Zimowa sesja plenarna Rady Generalnej
Dane | 07-12-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime
2021
Polska – Salezjanie Inspektorii Warszawskiej promuj? wolontariat jako drog? do praworz?dno?ci
Dane | 02-12-2021 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2021
SG – Zjazd Walny ?wiatowej Konfederacji By?ych Wychowanków i Wychowanek Salezja?skich
Dane | 29-11-2021 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime
2021
W?ochy – Spotkanie Inspektorów Europy w Turynie-Valdocco
Dane | 29-11-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2021
SG – Ksi?dz Bosko nadal w grze: plakat Wi?zanki Prze?o?onego Generalnego na rok 2022
Dane | 24-11-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, STRENNA
2021
W?ochy – Rekolekcje rad inspektorialnych regionu ?ródziemnomorskiego
Dane | 23-11-2021 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2021
W?ochy – Wyruszy?a 152. Salezja?ska Wyprawa Misyjna!
Dane | 22-11-2021 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2021
W?ochy – Ceremonia ko?cz?ca “DBGYFF” i og?oszenie zwyci?zców na Valdocco
Dane | 22-11-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime
2021
Peru – Otwarcie wystawy “Ks. Luis Bolla: Katedra z Limy zbli?a si? do Amazonii”
Dane | 19-11-2021 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2021
«TU Z WAMI CZUJ? SI? DOBRZE»
Dane | 17-11-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2021
Ekwador – M?odzi cz?onkowie MGS budowniczymi dróg nadziei
Dane | 12-11-2021 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2021
SG – Kurs formacyjny dla nowych misjonarzy
Dane | 09-11-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime
2021
SG – Konferencja prasowa prezentuj?ca “Don Bosco Global Youth Film Festival”
Dane | 08-11-2021 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2021
2021
W?ochy – Prze?o?ony Generalny po raz pierwszy w Nizza Monferrato
Dane | 29-10-2021 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2021
W?ochy – 12 prze?o?onych inspektorii i wizytatorii na spotkaniu w po?owie swojej kadencji
Dane | 22-10-2021 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2021
W?ochy – Zako?czy?a si? XVIII Kapitu?a Generalna Sióstr Mi?o?ci Jezusa
Dane | 22-10-2021 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2021
Hiszpania – Prze?o?ony Generalny: “G?osi? Ewangeli? ze smakiem salezja?skim”
Dane | 18-10-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2021
Hiszpania – Prze?o?ony Generalny inauguruje Park im. Ksi?dza Bosko w mie?cie Valladolid
Dane | 18-10-2021 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2021
Hiszpania – Wizyta Prze?o?onego Generalnego w Hiszpanii
Dane | 18-10-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2021
“Czyj? si? jak w domu”
Dane | 16-10-2021 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2021
W?ochy – Rozpocz?cie nowego roku akademickiego Papieskiego Uniwersytetu Salezja?skiego (UPS)
Dane | 15-10-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime
2021
PO TSUNAMI
Dane | 15-10-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2021
SG – Zako?czy? si? kurs formacji i animacji dla inspektorów ostatnio mianowanych: dzielenie si? i komunia
Dane | 14-10-2021 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2021
W?ochy – Prze?o?ony Generalny spotyka si? z nowicjuszami z Genzano
Dane | 13-10-2021 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2021
W?ochy – Rozpocz?cie XVIII Kapitu?y Generalnej Sióstr Mi?o?ci Jezusa
Dane | 07-10-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2021
W?ochy – Spotkanie z inspektorami w po?owie ich kadencji
Dane | 22-09-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Rettor Maggiore
2021
SG – “Czas Kapitu?y 28”. Prze?o?ony Generalny obja?nia czwart? lini? programow? sze?ciolecia
Dane | 15-09-2021 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2021
2021
W?ochy – Prze?o?ony Generalny z salezjanami z Pordenone
Dane | 15-09-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2021
A? DO ODDANIA ?YCIA
Dane | 14-09-2021 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2021
W?ochy – Wr?czenie “Piecz?ci Miasta Pordenone” Prze?o?onemu Generalnemu
Dane | 14-09-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2021
W?ochy – Uroczysta ceremonia otwarcia w Szkole “Edoardo Agnelli” z udzia?em Prze?o?onego Generalnego
Dane | 13-09-2021 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2021
2021
Hiszpania – Ks. Luis Manuel Moral mianowany dyrektorem “Misiones Salesianas”
Dane | 10-09-2021 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2021
W?ochy – “S?ucha?, czyta?, wzrasta?”: Pordenone czeka na Prze?o?onego Generalnego
Dane | 09-09-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime
2021
2021
Paragwaj – 50 lat szko?y parafialnej “Domingo Savio”
Dane | 03-09-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2021
W?ochy – Prze?o?ony Generalny otrzyma Piecz?? Miasta Pordenone
Dane | 23-08-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2021
W?ochy – Obchody 206. rocznicy urodzin Ksi?dza Bosko
Dane | 17-08-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2021
2021
SG – “S?ówko na dobranoc” Prze?o?onego Generalnego na zako?czenie letniej sesji plenarnej Rady Generalnej
Dane | 28-07-2021 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2021
Belgia – “Don Bosco International” przyst?puje do “Pact for Skills”
Dane | 23-07-2021 łowo kluczowe | STRENNA, Rettor Maggiore
2021
SG – “Don Bosco Global Youth Film Festival”: to jest twój festiwal!
Dane | 19-07-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Rettor Maggiore
2021
W?ochy – Salezja?ski charyzmat w instytucjach cywilnych. Burmistrz Andrii z wizyt? u Prze?o?onego Generalnego
Dane | 15-07-2021 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2021
W?ochy – Wizyty znamienitych go?ci w Bazylice ?w. Jana Bosko w Rzymie zach?caj? do dalszej s?u?by na rzecz m?odzie?y
Dane | 15-07-2021 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2021
W?ochy – Sympozjum na temat ubóstwa edukacyjnego i otwarcie rodzinnego domu dziecka dla nieletnich: “Casa Gio”
Dane | 06-07-2021 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2021
2021
SG – Minister turystyki Malty z wizyt? u Prze?o?onego Generalnego
Dane | 28-06-2021 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2021
SG – ?wi?to Prze?o?onego Generalnego
Dane | 25-06-2021 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2021
SG – Przes?anie Prze?o?onego Generalnego do uczestników XII Mi?dzynarodowego Kongresu BWS Regionu Azja i Oceania
Dane | 24-06-2021 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2021
List p?yn?cy z wdzi?cznego serca
Dane | 15-06-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2021
W?ochy – Uroczysto?? Naj?wi?tszego Serca Pana Jezusa w Bazylice “Sacro Cuore” wzniesionej przez Ksi?dza Bosko
Dane | 14-06-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore
2021
Stany Zjednoczone – Salezjanie i Mi?dzynarodowy Dzie? Niewinnych Dzieci B?d?cych Ofiarami Agresji
Dane | 04-06-2021 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2021
W?ochy – Tom z listami okólnymi ks. Cháveza do salezjanów
Dane | 04-06-2021 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime
2021
Obchody ku czi Maryi Wspomo?ycielki na ?wiecie
Dane | 28-05-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2021
W?ochy – Prze?o?ony Generalny: “Rodzina Salezja?ska jest prowadzona przez Ducha ?wi?tego”
Dane | 25-05-2021 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2021
W?ochy – Uroczysto?? Maryi Wspomo?ycielki 2021: w umiarkowaniu i w nadziei
Dane | 25-05-2021 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2021
W?ochy – Msza ?w. w Uroczysto?? Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 25-05-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2021
TOTA PULCHRA ES MARIA (CA?A PI?KNA JESTE?, MARYJO)
Dane | 14-05-2021 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2021
SG – Uroczysto?? Maryi Wspomo?ycielki: dost?pne s? teksty z Nowenn? ?wiatow? w 5 j?zykach, potwierdzony zosta? program tury?ski
Dane | 13-05-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2021
W?ochy – ?luby wieczyste o?miu salezjanów w obecno?ci Prze?o?onego Generalnego
Dane | 07-05-2021 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2021
2021
W?ochy – ?luby wieczyste o?miu salezjanów
Dane | 07-05-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2021
Watykan – “Christmas Contest” oddaje g?os m?odym i ich muzyce
Dane | 04-05-2021 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2021
W?ochy – ?wi?to Wdzi?czno?ci 2021
Dane | 26-04-2021 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore
2021
Kenia – Spotkanie “Don Bosco Tech Africa”
Dane | 31-03-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2021
PRAWDZIWE ZMARTWYCHWSTANIE
Dane | 31-03-2021 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2021
W?ochy – Prze?o?ony Generalny odwiedza wspólnot? salezja?skiego postnowicjatu w Nave
Dane | 23-03-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime
2021
2021
TO LUDZKIE SERCE ZDOLNE DO NADZWYCZAJNYCH CZYNÓW
Dane | 12-03-2021 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2021
SG – Spotkanie online z prze?o?onymi inspektorii regionu Azja Wschodnia-Oceania
Dane | 11-03-2021 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime
2021
SG – Rocznica, która jednoczy i zobowi?zuje
Dane | 11-03-2021 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore
2021
PANIE, SPRAW, ABYM NIE PRZESTA? SI? ZDUMIEWA?
Dane | 12-02-2021 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2021
Brazylia – ?luby wieczyste dwóch salezjanów
Dane | 09-02-2021 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2021
Watykan – Wspó?czesny ?wiat widziany oczyma Ksi?dza Bosko: s?owo Prze?o?onego Generalnego
Dane | 02-02-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime
2021
SG – Nadzwyczajne rozes?anie misjonarzy
Dane | 02-02-2021 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2021
W?ochy – Oficjalna prezentacja wystawy po?wi?conej ks. Paw?owi Alberze
Dane | 01-02-2021 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2021
SG – Przes?anie Prze?o?onego Generalnego z okazji ?wi?ta Ksi?dza Bosko: “Radujcie si? zawsze w Panu”(Flp 4,4)
Dane | 01-02-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2021
SG – Bogaty program spotka? Prze?o?onego Generalnego w kontek?cie ?wi?ta Ksi?dza Bosko
Dane | 01-02-2021 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2021
SG – ?wi?to Ksi?dza Bosko: Msza ?w. na “Sacro Cuore”, po raz pierwszy transmitowana w Rai1
Dane | 29-01-2021 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2021
Wenezuela – Prze?o?ony Generalny pozdrawia Salezja?ski Ruch M?odzie?owy
Dane | 29-01-2021 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2021
W?ochy – Salezjanie, pandemia, nagl?ca potrzeba wychowania. Prze?o?ony Generalny: “Ksi?dz Bosko? Zawsze aktualny”
Dane | 28-01-2021 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2021
SG – “S?ówko na dobranoc” Prze?o?onego Generalnego na zako?czenie zimowej sesji plenarnej Rady Generalnej
Dane | 28-01-2021 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2021
SG – ?wi?to Ksi?dza Bosko: Msza ?w. na Rai1 i wywiady z Prze?o?onym Generalnym
Dane | 25-01-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime
2021
W?ochy – Prze?o?ony Generalny zaprezentuje wystaw? po?wi?con? ks. Paw?owi Alberze
Dane | 21-01-2021 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2021
SG – Rok po?wi?cony ks. Paw?owi Alberze
Dane | 11-01-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Rettor Maggiore
2021
Demokratyczna Republika Konga – Prezentacja Wi?zanki 2021
Dane | 07-01-2021 łowo kluczowe | STRENNA
2020
2020
SG – Prze?o?ony Generalny prezentuje ?wiatu Wi?zank? na rok 2021
Dane | 28-12-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime
2020
W?ochy – Prze?o?ony Generalny przedstawia Córkom Maryi Wspomo?ycielki Wi?zank? na rok 2021
Dane | 28-12-2020 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2020
W?ochy – Kolejna edycja “Bo?onarodzeniowego koncertu”, by pomóc ubogim w czasie kryzysu zwi?zanego z pandemi?
Dane | 22-12-2020 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2020
SG – Pierwsza ?wiatowa prezentacja Wi?zanki Prze?o?onego Generalnego na rok 2021
Dane | 21-12-2020 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2020
SG – 26 grudnia Pierwsza ?wiatowa Prezentacja Wi?zanki Prze?o?onego Generalnego na rok 2021
Dane | 21-12-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime
2020
SG – 26 grudnia Pierwsza ?wiatowa Prezentacja Wi?zanki Prze?o?onego Generalnego na rok 2021
Dane | 21-12-2020 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2020
SG – 26 grudnia Pierwsza ?wiatowa Prezentacja Wi?zanki Prze?o?onego Generalnego na rok 2021
Dane | 21-12-2020 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2020
2020
Hiszpania – “Droga, któr? Zgromadzenie pod??a, pozostaje w ca?kowitej harmonii z tym, czego chcia? Ksi?dz Bosko”
Dane | 15-12-2020 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2020
MOCNI SI?? NADZIEI. BO?E NARODZENIE W CZASIE PANDEMII
Dane | 11-12-2020 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2020
SG – Zimowa sesja Rady Generalnej
Dane | 11-12-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2020
2020
2020
2020
SG – Dni Duchowo?ci Rodziny Salezja?skiej 2021: szczególne, innowacyjne, globalne
Dane | 04-12-2020 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2020
W?ochy – Rozpocz?cie roku akademickiego 2020/2021 Papieskiego Wydzia?u Nauk o Wychowaniu “Auxilium”
Dane | 26-11-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2020
Wielka Brytania – Zaproszenie salezjanów na Adwent 2020: “do??czcie do nas!”
Dane | 25-11-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime
2020
Wielka Brytania – Zaproszenie salezjanów na Adwent 2020: “do??czcie do nas!”
Dane | 25-11-2020 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2020
Meksyk – ?wi?to i nadzieja w regionie Interameryka z udzia?em Prze?o?onego Generalnego
Dane | 16-11-2020 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2020
SG – Drodzy wspó?bracia, “Ksi?dz Bosko czeka, aby?my wyruszyli w drog? duchow? i wewn?trzn?”
Dane | 06-11-2020 łowo kluczowe | Cari Confratelli, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2020
Brazylia – M?odzi misjonarze w czasie pandemii
Dane | 04-11-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2020
SG – Przywróci? “duchowo?? apostolsk?” dzi?ki “?asce jedno?ci”. Tekst ks. Viganò komentuje ks. Sala
Dane | 04-11-2020 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2020
SG – Spotkanie inspektorów regionu Ameryka Cono Sud
Dane | 03-11-2020 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2020
W?ochy – ?luby wieczyste 11 salezjanów w obecno?ci Prze?o?onego Generalnego
Dane | 22-10-2020 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2020
Kolumbia – Spotkanie inspektorów regionu Interameryka
Dane | 21-10-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime
2020
W?ochy – Rozpocz?cie nowego roku akademickiego UPS pod znakiem “wspólnych i zbie?nych bada?”
Dane | 16-10-2020 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2020
Rwanda – “Missio Belgium” przekazuje 9 rowerów do salezja?skiego postnowicjatu w Kabgayi
Dane | 14-10-2020 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2020
W?ochy – Rozpocz?cie dochodzenia diecezjalnego w procesie beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym ks. Silvio Gallego
Dane | 13-10-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2020
W?ochy – Prze?o?ony Generalny odwiedza wspólnot? Studentatu Teologicznego w Turynie
Dane | 07-10-2020 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2020
W?ochy – Scoop” w miesi?cu dedykowanym Ksi?dzu Rua
Dane | 06-10-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2020
2020
SG – Plakat Wi?zanki na rok 2021
Dane | 28-09-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2020
W?ochy – Trzy dni obchodów inauguracji Muzeum-Domu Ksi?dza Bosko
Dane | 25-09-2020 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2020
Ekwador – Rodzina Salezja?ska z Ekwadoru: wyzwanie dotycz?ce wspólnej drogi w obecnym czasie
Dane | 16-09-2020 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2020
M?ODZI PROROCY BEZ L?KU
Dane | 14-09-2020 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2020
W?ochy – Obj?cie urz?du przez nowego wizytatora Papieskiego Uniwersytetu Salezja?skiego: ks. Kanag?
Dane | 09-09-2020 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore
2020
W?ochy – ?luby wieczyste dwóch salezjanów z Bia?orusi
Dane | 09-09-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2020
W?ochy – “?y? Ksi?dzem Bosko – trasy wizyt i duchowo?ci”
Dane | 02-09-2020 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2020
W?ochy – Obchody 205. rocznicy urodzin Ksi?dza Bosko
Dane | 17-08-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2020
2020
„Miejcie marzenia i pozwólcie innym marzy?”
Dane | 07-08-2020 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2020
W?ochy – 148. rocznica Instytutu Córek Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 06-08-2020 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2020
Meksyk – O?rodek-jad?odajnia “Padre Chava” w pracy tak?e w czasie pandemii Covid-19
Dane | 05-08-2020 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2020
SG – Prezentacja tematu Wi?zanki 2021: «O?ywia nas nadzieja: “Oto uczyni? wszystko nowe” (Ap 21,5)»
Dane | 04-08-2020 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Ángel Fernández Artime, STRENNA, STRENNA, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore
2020
W?ochy – 150. rocznica urodzin ks. Piotra Ricaldone
Dane | 30-07-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2020
W?ochy – Prze?o?ony Generalny odwiedza dom salezja?ski w Sesto San Giovanni
Dane | 28-07-2020 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2020
W?ochy – Wizyta Prze?o?onego Generalnego w Sondrio z okazji stulecia urodzin ks. Viganò
Dane | 27-07-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Ángel Fernández Artime, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore
2020
W?ochy – ?egnaj, przyjacielu m?odzie?y. Ostatnie po?egnanie ks. Carlo Nanniego
Dane | 23-07-2020 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore
2020
SG – Zako?czy?y si? obrady letniej sesji Rady Generalnej: wyraz wdzi?czno?ci w czasie kryzysu humanitarnego
Dane | 13-07-2020 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2020
SG – Pos?uga salezja?skiego dyrektora: busola dla wspólnoty
Dane | 06-07-2020 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2020
SG – Propozycje pozwalaj?ce pozna? dokument “Animacja i zarz?dzanie wspólnot? – Pos?uga salezja?skiego dyrektora”
Dane | 03-07-2020 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2020
W?ochy – Prze?o?ony Generalny na obchodach 50. rocznicy Papieskiego Wydzia?u Nauk o Wychowaniu “Auxilium”
Dane | 30-06-2020 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2020
SG – ?wi?to Prze?o?onego Generalnego we wspomnienie imienin Ksi?dza Bosko
Dane | 25-06-2020 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2020
SG – Po 150 latach zosta? powtórzony dar dla... obecnego “Ksi?dza Bosko”
Dane | 25-06-2020 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2020
SG – Uroczysto?? Naj?wi?tszego Serca PJ na podwórzu Siedziby Generalnej Salezjanów
Dane | 22-06-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Rettor Maggiore
2020
2020
CO ZROBIMY BEZ M?ODZIE?Y?
Dane | 12-06-2020 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2020
SG – Nowi Delegaci Prze?o?onego Generalnego ds. Rodziny Salezja?skiej
Dane | 05-06-2020 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2020
W?ochy – Obchody ku czci “Madonny trudnych czasów” w czasie kryzysu
Dane | 25-05-2020 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore
2020
W?ochy – O?tarz „p?aczu Ksi?dza Bosko” i Eucharystia pod przewodnictwem Prze?o?onego Generalnego
Dane | 18-05-2020 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2020
Brazylia – 400 osób uczestniczy w spotkaniu regionalnym przedstawicieli dzie? spo?ecznych z Sao Paulo
Dane | 18-05-2020 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2020
SG – Zako?czy?y si? posiedzenia Rady Generalnej ze zmianami i mianowaniami ze strony Prze?o?onego Generalnego
Dane | 11-05-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore
2020
SG – Mi?dzy koronawirusem a do?wiadczeniem paschalnym: spojrzenie na KG28 w kontek?cie charyzmatu
Dane | 04-05-2020 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2020
SG – Przysz?o?? Zgromadzenia nakre?lona przez Prze?o?onego Generalnego ks. Ángela Fernándeza Artime
Dane | 22-04-2020 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2020
2020
SG – “Obecno?? m?odzie?y wnios?a ?wie?o??, ?ywotno??, rado??”: refleksja Prze?o?onego Generalnego
Dane | 20-04-2020 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2020
JAK BALSAM I OGIE?
Dane | 17-04-2020 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2020
2020
S?owenia – Programy duszpasterstwa m?odzie?owego przeniesione do sieci spo?eczno?ciowych
Dane | 10-04-2020 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2020
SG – Nie przygl?daj si?, zrób co?, nie przesta? marzy?
Dane | 10-04-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime
2020
Przes?ania Prze?o?onego Generalnego na zako?czenie GC28
Dane | 10-04-2020 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2020
SG – Przes?anie wiary i nadziei Prze?o?onego Generalnego
Dane | 01-04-2020 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore
2020
SG – Wideoprzes?anie Prze?o?onego Generalnego na zako?czenie Nadzwyczajnej Nowenny do Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 27-03-2020 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2020
SG – Akt zawierzenia Maryi Wspomo?ycielce
Dane | 24-03-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime
2020
SG – 24 marca 2020: Akt zawierzenia Rodziny Salezja?skiej Maryi Wspomo?ycielce
Dane | 23-03-2020 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore
2020
SG – Przes?anie Prze?o?onego Generalnego po zako?czeniu XXVIII Kapitu?y Generalnej
Dane | 23-03-2020 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2020
POLITYKA „OJCZE NASZ”
Dane | 19-03-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime
2020
SG – Zako?czenie XXVIII Kapitu?y Generalnej: “Opcja Valdocco”
Dane | 16-03-2020 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore
2020
SG – Nadzwyczajna Nowenna do Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 12-03-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Rettor Maggiore
2020
Chronologia Prze?o?onych Generalnych
Dane | 12-03-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2020
SG – Ksi?dz Angel Fernandez Artime ponowiony na stanowisku Prze?o?onego Generalnego
Dane | 11-03-2020 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore
2020
SG – Ksi?dz Angel Fernandez Artime ponowiony na stanowisku Prze?o?onego Generalnego
Dane | 11-03-2020 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2020
Italia – CG28: Apertura ufficiale dei lavori a Torino – Valdocco.
Dane | 22-02-2020 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore
2020
W?ochy – KG28: Prze?o?ony Generalny na zdj?ciu z salezjanami koadiutorami
Dane | 21-02-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2020
Brazylia – Praca w sieci i odpowied? salezjanów dla m?odych pozostaj?cych w konflikcie z prawem
Dane | 19-02-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime
2020
W?ochy – KG28, “Kapitu?a od wewn?trz”: wywiad z Prze?o?onym Generalnym ks. Ángelem Fernándezem Artime
Dane | 19-02-2020 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2020
SG – KG28: Raport Prze?o?onego Generalnego na ?ywo na Facebooku
Dane | 17-02-2020 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2020
SI?A MI?O?CI
Dane | 14-02-2020 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2020
Wenezuela – Wizyta Prze?o?onego Generalnego: “Przyby?, aby umocni? swoich braci w wierze; to gest godny Ojca”
Dane | 10-02-2020 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2020
Wenezuela – Prze?o?ony Generalny ponownie z wizyt?: “Twoja obecno?? niesie zach?t?, pociech? i nadziej?”
Dane | 07-02-2020 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2020
SG – Prze?o?ony Generalny z wizyt? animacji w Wenezueli
Dane | 05-02-2020 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2020
PRZES?ANIE PRZE?O?ONEGO GENERALNEGO DO M?ODZIE?Y Z WSZYSTKICH PLACÓWEK SALEZJA?SKICH NA ?WIECIE
Dane | 31-01-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Rettor Maggiore
2020
W?ochy – Prze?o?ony Generalny: “Niech Ksi?dz Bosko pomo?e nam, by?my nie zawiedli oczekiwa? m?odzie?y”
Dane | 31-01-2020 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2020
SG – Obchody ?wi?ta Ksi?dza Bosko 2020 na Valdocco
Dane | 29-01-2020 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2020
2020
W?ochy – Podpisano protokó? ustale? mi?dzy Papieskiem Uniwersytetem Salezja?skim i Policj? Finansow?
Dane | 22-01-2020 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2020
SG – Salezjanie na ?wiecie przed 28. Kapitu?? Generaln?
Dane | 20-01-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2020
W?ochy – Zako?czy?y si? XXXVIII Dni Duchowo?ci Rodziny Salezja?skiej: konkretno??, odwaga i zaanga?owanie
Dane | 20-01-2020 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2020
W?ochy – Ruszaj? XXXVIII Dni Duchowo?ci Rodziny Salezja?skiej
Dane | 17-01-2020 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2020
CZWÓRKA CH?OPCÓW I „SEN”
Dane | 14-01-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2020
D.R. Konga – Prezentacja Wi?zanki Prze?o?onego
Dane | 14-01-2020 łowo kluczowe | STRENNA, Rettor Maggiore
2020
W?ochy – Pierwsze pomieszczenie wybudowane przez Ksi?dza Bosko
Dane | 08-01-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Rettor Maggiore
2019
SG – Prezentacja Wi?zanki Prze?o?onego Generalnego na rok 2020: polityka “Ojcze nasz”
Dane | 27-12-2019 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore
2019
2019
SG – Nowy prze?o?ony wizytatorii Angoli: ks. Martín Lasarte
Dane | 20-12-2019 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2019
SG – Ostatnie wspólne spotkanie Rad Generalnych SDB i CMW
Dane | 20-12-2019 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime
2019
2019
2019
SG – Ks. Joseph Pauria nowym prze?o?onym inspektorii Kalkuty
Dane | 16-12-2019 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2019
BÓG SI? RODZI W AGARTALI
Dane | 12-12-2019 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime
2019
2019
SG – Apel misyjny Prze?o?onego Generalnego na rok 2020
Dane | 09-12-2019 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2019
Formowanie dobrych chrze?cijan i uczciwych obywateli
Dane | 06-12-2019 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2019
W?ochy – Sympozjum krajowe nt. “Ekonomia w s?u?bie charyzmatu i misji”
Dane | 28-11-2019 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2019
Wielka Brytania – Zako?czy?a si? wizyta Prze?o?onego Generalnego w Anglii
Dane | 25-11-2019 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime
2019
Wielka Brytania – Prze?o?ony Generalny kontynuuje wizyt? animacji w Anglii
Dane | 22-11-2019 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2019
Wielka Brytania – Prze?o?ony Generalny w Thornleigh, “domu, ko?ciele, szkole i podwórku”
Dane | 21-11-2019 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2019
Wielka Brytania – Prze?o?ony Generalny rozpocz?? wizyt? w salezja?skiej Anglii
Dane | 20-11-2019 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2019
?wi?to?? jest tak?e dla ciebie: statystyki strony
Dane | 20-11-2019 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, STRENNA, STRENNA
2019
SG – Wizyta Prze?o?onego Generalnego w Wielkiej Brytanii
Dane | 18-11-2019 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2019
SG – Plakat Wi?zanki Prze?o?onego Generalnego na rok 2020
Dane | 15-11-2019 łowo kluczowe | STRENNA, STRENNA
2019
Argentyna - Spotkanie Prze?o?onego Generalnego z m?odzie??
Dane | 11-11-2019 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2019
Indie - Prze?o?ony Generalny do salezjanów z Shillong: “Nie przestajcie by? latarni? nadziei dla m?odzie?y”
Dane | 31-10-2019 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime
2019
SG - Skierowa? wzrok ku Niebu, aby spokojnie ?y? na ziemi
Dane | 31-10-2019 łowo kluczowe | Strenna 2019
2019
Indie - Ks. Á.F. Artime: wspó?cze?ni ludzie m?odzi chc? odkry? w salezjanach “czu?o?? Boga”
Dane | 30-10-2019 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2019
Indie - Prze?o?ony Generalny do salezjanów: “Ubodzy maj? tylko nas. Nie mo?emy si? od nich odwróci?”
Dane | 29-10-2019 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2019
Indie - “Poznajcie lepiej Jezusa... to sekret udanego ?ycia”
Dane | 28-10-2019 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2019
Indie - Prze?o?ony Generalny zosta? powitany na granicy Nepalu z Indiami
Dane | 25-10-2019 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2019
Nepal - Kontynuowana jest wizyta Prze?o?onego Generalnego
Dane | 24-10-2019 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2019
SG - Prze?o?ony Generalny z wizyt? w Nepalu i Indiach
Dane | 22-10-2019 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2019
Polska - “Z wdzi?czno?ci? spogl?damy w przesz?o??, aby budowa? przysz?o??”
Dane | 21-10-2019 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2019
SG - Wizyta Prze?o?onego Generalnego w stolicy Polski z okazji 100-lecia Inspektorii Warszawskiej
Dane | 18-10-2019 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2019
Meksyk - Spotkanie salezjanów wspó?pracowników z regionu Interameryka: odpowiedzialni za pos?annictwo
Dane | 16-10-2019 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2019
SG - Prze?o?ony Generalny przyjmuje kard. Rodrígueza Maradiag?, salezjanina
Dane | 15-10-2019 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2019
W?ochy - Nowa dziekan Papieskiego Wydzia?u Nauk o Wychowaniu “Auxilium”
Dane | 11-10-2019 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2019
SG – Wizyta przysz?ego kard. Cristóbala Lópeza, salezjanina
Dane | 04-10-2019 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime
2019
W?ochy – Prze?o?ony Generalny odwiedza studentat teologiczny “Crocetta”
Dane | 26-09-2019 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2019
Indie – M?odzie? i Rodzina Salezja?ska ?egnaj? Prze?o?onego Generalnego
Dane | 16-09-2019 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2019
Indie – Prze?o?ony Generalny: “Musimy odkry? i zrobi? to wszystko, co Jezus ka?e nam uczyni?”
Dane | 13-09-2019 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2019
Indie – Ks. Ángel Fernández Artime z wizyt? w inspektorii Dimapur
Dane | 12-09-2019 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2019
Indie – Wizyta Prze?o?onego Generalnego w salezja?skiej inspektorii Dimapur
Dane | 11-09-2019 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2019
Delegatury inspektorialne
Dane | 11-09-2019 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2019
Indie – Prze?o?ony Generalny ko?czy wizyt? w inspektorii Madrasu
Dane | 10-09-2019 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2019
Indie – Prze?o?ony Generalny w inspektorii Madrasu, “ziemi salezjanów”
Dane | 09-09-2019 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2019
SG – “Drodzy wspó?bracia salezjanie, potrzebujemy was!”
Dane | 06-09-2019 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Cari Confratelli
2019
Indie – Przybycie Prze?o?onego Generalnego do Madrasu
Dane | 06-09-2019 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2019
SG – Podró? Prze?o?onego Generalnego do Indii: Madras
Dane | 05-09-2019 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2019
SG – Kurs formacyjny dla misjonarzy 150. Salezja?skiej Ekspedycji Misyjnej
Dane | 05-09-2019 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2019
Pakistan – Rodzina Akasha Bashira otrzymuje od Prze?o?onego Generalnego figur? Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 04-09-2019 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2019
Hongkong – Zako?czy?a si? wizyta Prze?o?onego Generalnego
Dane | 19-08-2019 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime
2019
Hongkong – Prze?o?ony Generalny przyby? do Hongkongu
Dane | 16-08-2019 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2019
2019
Makau – Drugi dzie? wizyty Prze?o?onego Generalnego
Dane | 13-08-2019 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2019
Makau – Wizyta Prze?o?onego Generalnego w inspektorii pw. Maryi Wspomo?ycielki (CIN)
Dane | 12-08-2019 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2019
SG – Wizyta Prze?o?onego Generalnego w Makau, na Tajwanie i w Hongkongu
Dane | 09-08-2019 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2019
W?ochy – Prenowicjusze z Europy spotykaj? si? z Prze?o?onym Generalnym na Colle Don Bosco
Dane | 07-08-2019 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2019
W?ochy – ?wi?to Zgromadzenia Córek Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 06-08-2019 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2019
Panama – ?wi?to?? jest tak?e dla ciebie i dla wspó?ma??onka
Dane | 30-07-2019 łowo kluczowe | Strenna 2019
2019
SG – “Dobrzy chrze?cijanie i uczciwi obywatele”: Wi?zanka na miar? wyzwa? w ?wiecie, który si? zmienia
Dane | 26-07-2019 łowo kluczowe | STRENNA, Ángel Fernández Artime, STRENNA, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime
2019
Zako?czenie Rady Generalnej: podj?te decyzje
Dane | 26-07-2019 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2019
TRZY STU?Y, TRZY WSPANIA?E HISTORIE i serce, które nie zapomina
Dane | 15-07-2019 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2019
Kolumbia – Kurs komunikacji spo?ecznej dla nowicjuszy z La Ceja
Dane | 11-07-2019 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2019
SG – Rozpoczyna si? nowe ?ycie dla salezja?skiego domu w Maynooth, w Irlandii
Dane | 10-07-2019 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2019
Nepal – Charakterystyczne cechy salezja?skiej wspólnoty w Nepalu
Dane | 04-07-2019 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2019
SG – Czas wdzi?czno?ci w ?wi?to dedykowane Prze?o?onemu Generalnemu
Dane | 25-06-2019 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2019
Paragwaj – Uczniowie ze szko?y rolniczej “Carlos Pfannl” zasadzili 600 drzewek
Dane | 20-06-2019 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime
2019
TAM, GDZIE PRZELANA KREW RODZI ?YCIE
Dane | 18-06-2019 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2019
2019
W?ochy – Uroczysto?? Maryi Wspomo?ycielki w Turynie
Dane | 27-05-2019 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2019
W?ochy – Mi?dzynarodowe spotkanie redaktorów naczelnych Biuletynu Salezja?skiego: pierwszy dzie?
Dane | 27-05-2019 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2019
Panama – Dar ks. Ángela Fernándeza Artime dla „Valdocco Ameryki”
Dane | 22-05-2019 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2019
SG – Rusza ?wiatowa Konsulta Rodziny Salezja?skiej
Dane | 20-05-2019 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2019
Demokratyczna Republika Konga – Prze?o?ony Generalny: “Ka?dy z nas ma prawo by? kochanym”
Dane | 20-05-2019 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2019
Demokratyczna Republika Konga – Prze?o?ony Generalny w wizytatorii Afryki Konga-Kongo
Dane | 16-05-2019 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2019
WIATR WCI?? WIEJE
Dane | 15-05-2019 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2019
Demokratyczna Republika Konga – Czwarty dzie? wizyty Prze?o?onego Generalnego
Dane | 15-05-2019 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2019
S?owenia – Rodzina Salezja?ska spotyka si? z Prze?o?onym Generalnym
Dane | 10-05-2019 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2019
2019
Maroko – Zako?czy?a si? wizyta animacji Prze?o?onego Generalnego w Kenitrze: ?wiadectwo braterstwa
Dane | 06-05-2019 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2019
Maroko – Prze?o?ony Generalny w Kenitrze: “starajmy si? pracowa? razem na rzecz szcz??cia m?odzie?y”
Dane | 03-05-2019 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2019
Maroko – Pierwsze oficjalna wizyta Prze?o?onego Generalnego w tym kraju: “To wiara pozwala nam ?y?”
Dane | 02-05-2019 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2019
Brazylia – “Przelana krew nadal rodzi ?ycie w Bogu”: Prze?o?ony Generalny na ziemi m?czenników
Dane | 26-04-2019 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2019
SG – 150. rocznica ADMA: wideoprzes?anie Prze?o?onego Generalnego
Dane | 17-04-2019 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2019
SG – Prze?o?ony Generalny przewodniczy uroczysto?ciom Niedzieli Palmowej
Dane | 15-04-2019 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2019
B?OGOS?AWIE?STWA RODZINY SALEZJA?SKIEJ
Dane | 12-04-2019 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2019
SG – Spotkanie salezjanów z kursu dla formatorów na UPS-ie
Dane | 10-04-2019 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2019
Hiszpania – 75 lat w s?u?bie edukacji i wiary: “Central Catequística Salesiana” (CCS)
Dane | 08-04-2019 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2019
Hiszpania – Wydawnictwo “CCS” obchodzi 75 lat swojej dzia?alno?ci
Dane | 05-04-2019 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2019
Indie – Ks. Á.F. Artime do Rodziny Salezja?skiej: “Nasz? misj? jest dawanie ?wiadectwa”
Dane | 02-04-2019 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime
2019
Indie – Prze?o?ony Generalny: “Edukacja to wspania?e odzienie lepszej przysz?o?ci dla m?odzie?y”
Dane | 01-04-2019 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2019
Kolumbia – Mi?dzyinspektorialne spotkanie salezjanów koadiutorów
Dane | 01-04-2019 łowo kluczowe | Strenna 2019
2019
Indie – Salezjanie z inspektorii Panaji przyjmuj? w Goa X Nast?pc? Ksi?dza Bosko
Dane | 28-03-2019 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2019
Indie – Prze?o?ony Generalny ko?czy wizyt? animacji w inspektorii Mumbaju
Dane | 27-03-2019 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime
2019
Indie – Prze?o?ony Generalny zach?ca m?odych salezjanów
Dane | 26-03-2019 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2019
Indie – Prze?o?ony Generalny: “Wyobra?cie sobie przez chwil?, ?e Rodzina Salezja?ska nie istnieje…”
Dane | 25-03-2019 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2019
SG – Prze?o?ony Generalny w inspektorii Indii-Mumbaju
Dane | 21-03-2019 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2019
W?ochy – Zako?czy?a si? wizyta Prze?o?onego Generalnego w inspektorii W?och Pó?nocno-Wschodnich
Dane | 19-03-2019 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime
2019
W?ochy – Prze?o?ony Generalny na ?wi?cie M?odzie?y i ca?ej Inspektorii W?och Pó?nocno-Wschodnich
Dane | 18-03-2019 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2019
UCZMY SI? PATRZE? „OCZYMA BOGA”
Dane | 15-03-2019 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2019
SG – Wizyta Prze?o?onego Generalnego w inspektorii W?och Pó?nocno-Wschodnich
Dane | 15-03-2019 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2019
Lesotho – Wizyta Prze?o?onego Generalnego w Maputsoe
Dane | 12-03-2019 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2019
2019
SG – Wizyta Prze?o?onego Generalnego w Afryce Po?udniowej
Dane | 06-03-2019 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2019
Austria – Rada ks. Á.F. Artime: “Patrze? na ka?dego tak, jak patrzy?by Bóg”
Dane | 04-03-2019 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime
2019
Uganda – Protagoni?ci “125 dolarów” ksi?dza Ángela Fernándeza Artime
Dane | 27-02-2019 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2019
Francja – Prze?o?ony Generalny z wizyt? w ?rodku Europy: Francja, Belgia, Luksemburg i Austria
Dane | 27-02-2019 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2019
Francja – Prze?o?ony Generalny kontynuuje wizyt? animacji
Dane | 22-02-2019 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2019
Francja – Rozpocz??a si? wizyta Prze?o?onego Generalnego
Dane | 21-02-2019 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2019
SG – Wizyta Prze?o?onego Generalnego w inspektorii Francji-Belgii Po?udniowej
Dane | 19-02-2019 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2019
D.R. Konga – M?odzi z MGS i sens prawdziwej mi?o?ci
Dane | 18-02-2019 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2019
Irlandia – Prze?o?ony Generalny z wizyt? w Dublinie
Dane | 18-02-2019 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2019
Irlandia – Wizyta animacji Prze?o?onego Generalnego z okazji 100. rocznicy obecno?ci salezjanów
Dane | 15-02-2019 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2019
125 DOLARÓW WI?CEJ. NAJBARDZIEJ WSPANIA?E I CENNE PIENI?DZE, JAKIE KIEDYKOLWIEK WIDZIA?EM
Dane | 15-02-2019 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2019
Irlandia – Prze?o?ony Generalny odwiedza Pallaskenry
Dane | 14-02-2019 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2019
Irlandia – Rozpocz??a si? wizyta Prze?o?onego Generalnego
Dane | 13-02-2019 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2019
W?ochy – Prze?o?ony Generalny odwiedza postnowicjat „San Tarcisio”
Dane | 12-02-2019 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2019
SG – Obchody 100-lecia salezja?skiej Irlandii z udzia?em znamienitego go?cia: Prze?o?onego Generalnego
Dane | 11-02-2019 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2019
SG – ?wi?to?? jest tak?e dla ciebie... umie?? swoj? twarz!
Dane | 11-02-2019 łowo kluczowe | Strenna 2019
2019
Syria – Nowy teren pod budow? O?rodka Ksi?dza Bosko: rozrasta si? dzie?o salezja?skie w Damaszku
Dane | 07-02-2019 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2019
Panama – Prze?o?ony Generalny i Prezydent Republiki zapoznali si? ze stanem realizacji projektu w Colón
Dane | 01-02-2019 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime
2019
2019
Panama – Przes?anie Prze?o?onego Generalnego: “B?d?cie aposto?ami misjonarzami dla innych m?odych na ?wiecie”
Dane | 31-01-2019 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2019
W?ochy – Post?puj? badania naukowe UPS, tak?e dzi?ki wsparciu Prze?o?onego Generalnego
Dane | 30-01-2019 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2019
Panama – ?wi?to MGS w Panamie: “Drodzy m?odzi, nie l?kajcie si? tego, czego Bóg od was ??da”
Dane | 25-01-2019 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2019
Panama – Prze?o?ony Generalny ks. Ángel Fernández Artime przyby? do Panamy
Dane | 22-01-2019 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2019
W?ochy – ?wi?to Rodziny Salezja?skiej Lacjum pod znakiem ?wi?to?ci i nadzwyczajnej szczodro?ci
Dane | 21-01-2019 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2019
W?ochy – Wspólne spotkanie Rad Generalnych CMW i SDB
Dane | 21-01-2019 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime
2019
SG – Sie? IUS: wyzwanie ze strony Synodu po?wi?conego m?odzie?y i 28 KG
Dane | 16-01-2019 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2019
W?ochy – Dni Duchowo?ci. Prze?o?ony Generalny przekazuje “7 b?ogos?awie?stw Rodziny Salezja?skiej”
Dane | 14-01-2019 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2019
Wi?zanka 2019
Dane | 11-01-2019 łowo kluczowe | Strenna 2019
2019
Chile – Nigdy nie jest za pó?no, by sta? si? ?wi?tym
Dane | 08-01-2019 łowo kluczowe | Strenna 2019
2018
SG – Wideokomentarz do Wi?zanki 2019 jest dost?pny w ró?nych j?zykach
Dane | 31-12-2018 łowo kluczowe | Strenna 2019
2018
SG – Ostatecznie “Sacro Cuore” b?dzie Siedzib? Generaln? Salezjanów
Dane | 18-12-2018 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2018
W?ochy – Bazylika “Sacro Cuore” w Rzymie go?ci Papieski Chór Kaplicy Syksty?skiej “Sistina”
Dane | 14-12-2018 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2018
W?ochy – Prze?o?ony Generalny przyjmuje zarz?d Federacji By?ych Wychowanków i Wychowanek Salezja?skich W?och
Dane | 12-12-2018 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime
2018
W?ochy – Prze?o?ony Generalny z wizyt? w Foggii z okazji inauguracji nowego podwórka oratoryjnego
Dane | 10-12-2018 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Rettor Maggiore
2018
SG – Apel dotycz?cy 150. ekspedycji misyjnej
Dane | 07-12-2018 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2018
SG – Kurs formacyjny dla nowych inspektorów
Dane | 05-12-2018 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2018
W?gry – Wspomnienie wci?? ?ywe: wizyta Prze?o?onego Generalnego
Dane | 04-12-2018 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2018
W?ochy – VII Spotkanie Salezja?skich Inspektorów Europy
Dane | 03-12-2018 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2018
W?ochy – Prze?o?ony Generalny w Messynie z okazji 50. rocznicy Instytutu “San Tommaso d’Aquino”
Dane | 29-11-2018 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2018
W?ochy – Spotkanie Salezja?skiego Instytutu Historycznego
Dane | 23-11-2018 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime
2018
2018
Korea Po?udniowa – Dzie? w klimacie rodzinnym: Prze?o?ony Generalny ze wszystkimi salezjanami
Dane | 16-11-2018 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2018
Korea Po?udniowa – Prze?o?ony Generalny modli si? o zjednoczenie Korei
Dane | 15-11-2018 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2018
Japonia – “Serdecznie dzi?kujemy, Ksi??e Ángelu, do zobaczenia wkrótce!”
Dane | 13-11-2018 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2018
Korea Po?udniowa – Rozpocz??a si? wizyta Prze?o?onego Generalnego
Dane | 13-11-2018 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2018
Japonia – Prze?o?ony Generalny do Rodziny Salezja?skiej: “Sta? si? czym? jednym dla innych”
Dane | 12-11-2018 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2018
Portugalia – Wizyta Prze?o?onego Generalnego Ks. Ziggiottiego
Dane | 12-11-2018 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2018
Japonia – Prze?o?ony Generalny: “Dzi?kuj?, czuj? si? jak w domu!”
Dane | 09-11-2018 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime
2018
Japonia – Przybycie Prze?o?onego Generalnego
Dane | 08-11-2018 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2018
SG – Wi?zanka 2019: od dzisiaj dost?pny jest poster
Dane | 07-11-2018 łowo kluczowe | Strenna 2019
2018
SG – Prze?o?ony Generalny z wizyt? animacji w Japonii i Korei Po?udniowej
Dane | 06-11-2018 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2018
W?gry – Prze?o?ony Generalny rozpocz?? wizyt? animacji w Budapeszcie
Dane | 02-11-2018 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2018
SG – Wizyta animacji Prze?o?onego Generalnego na W?grzech
Dane | 31-10-2018 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime
2018
W?ochy – Salezjanie wspó?pracownicy: zawsze i wsz?dzie w obronie m?odzie?y
Dane | 26-10-2018 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2018
Watykan – Synod. Prze?o?ony Generalny: “Wszyscy m?odzi s? naszymi m?odymi”
Dane | 19-10-2018 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2018
2018
Watykan – Papie? Franciszek spotyka si? z ks. Ángelem Fernándezem Artime
Dane | 11-10-2018 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2018
Uczestnicy Synodu
Dane | 09-10-2018 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2018
SG – Wyj?tkowi go?cie u Prze?o?onego Generalnego i we wspólnocie ?w. Józefa
Dane | 04-10-2018 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2018
W?ochy – 149. Salezja?ska Ekspedycja Misyjna wyruszy?a!
Dane | 01-10-2018 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2018
W?ochy – Prze?o?ony Generalny i jego wikariusz z inspektorami w miejscach salezja?skich
Dane | 27-09-2018 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime
2018
W?ochy – “Jeste?my Ko?cio?em, jeste?my rodzin?, jeste?my dla m?odzie?y i to jest w?a?nie nasza misja”
Dane | 24-09-2018 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2018
2018
Meksyk – Prze?o?ony Generalny ponownie w mie?cie Tijuana, na spotkaniu z salezjanami ze Stanów Zjednoczonych
Dane | 11-09-2018 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2018
Kanada – Wizyta stoj?ca pod znakiem rado?ci
Dane | 11-09-2018 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2018
2018
SG – Przemierzaj?c drog? wierno?ci. S?owa pozdrowienia przed KG28
Dane | 08-09-2018 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2018
Kanada – Rozpocz??a si? wizyta Prze?o?onego Generalnego w tym kraju
Dane | 05-09-2018 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2018
2018
SG – Wizyta Prze?o?onego Generalnego w inspektoriach SUE-Kanada i SUO
Dane | 03-09-2018 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2018
W?ochy – 203. rocznica urodzin Ksi?dza Bosko: Prze?o?ony Generalny ?wi?tuje na Colle
Dane | 16-08-2018 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2018
2018
Brazylia – Prze?o?ony Generalny z Rad? inspektorialn? Belo Horizonte
Dane | 10-08-2018 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2018
2018
Brazylia – Prze?o?ony Generalny: “Uobecniajcie Ksi?dza Bosko w?ród m?odzie?y”
Dane | 07-08-2018 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime
2018
Brazylia – “Dzi?kujemy, Ksi??e Generale, za twoj? ojcowsk? obecno?? i ?wiadectwo ?ycia”
Dane | 06-08-2018 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2018
Brazylia – Wizyta Prze?o?onego Generalnego w Porto Alegre i Viamão
Dane | 03-08-2018 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2018
SG – Wizyta Prze?o?onego Generalnego w inspektoriach Porto Alegre i Belo Horizonte
Dane | 30-07-2018 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2018
SG – Nowy filmik wideo z cyklu “Drodzy Wspó?bracia” – 28. Kapitu?a Generalna
Dane | 30-07-2018 łowo kluczowe | Cari Confratelli, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2018
Watykan – Prze?o?ony Generalny dzi?kuje kardyna?owi Angelo Amato
Dane | 23-07-2018 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2018
SG – List Prze?o?onego Generalnego z okazji og?oszenia kard. Augusta Hlonda czcigodnym s?ug? Bo?ym
Dane | 18-07-2018 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime
2018
Meksyk – Solidarno?? Syrii i Meksyku: “Wiemy, ?e równie? wasza sytuacja nie jest ?atwa”
Dane | 17-07-2018 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2018
SG – Wi?zanka 2019: “Aby rado?? moja w was by?a (J 15,11). ?wi?to?? jest tak?e dla ciebie”
Dane | 13-07-2018 łowo kluczowe | Strenna 2019, Rettor Maggiore
2018
SG – W dniu imienin Ksi?dza Bosko obchodzono ?wi?to Prze?o?onego Generalnego na “Sacro Cuore”
Dane | 25-06-2018 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2018
WIDZIA?EM I PRZE?Y?EM MISYJNY SEN KSI?DZA BOSKO
Dane | 13-06-2018 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime
2018
Czarnogóra – Integracja i ?wiadectwo: przes?anie Prze?o?onego Generalnego dla Podgoricy
Dane | 04-06-2018 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2018
SG – Prze?o?ony Generalny odwiedzi Czarnogór?
Dane | 01-06-2018 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime
2018
Watykan – Prze?o?ony Generalny z wizyt? u salezjanów na Watykanie
Dane | 01-06-2018 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2018
Chorwacja – Prze?o?ony Generalny: “Ko?ció?, spo?ecze?stwo i m?odzi potrzebuj? salezjanów”
Dane | 30-05-2018 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2018
SG – List Prze?o?onego Generalnego po zako?czeniu II Seminarium po?wi?conego salezja?skiej ?wi?to?ci
Dane | 30-05-2018 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2018
Chorwacja – Prze?o?ony Generalny: “Niech komunia z Bogiem b?dzie w centrum waszego ?ycia”
Dane | 29-05-2018 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2018
SG – “Jacy salezjanie dla wspó?czesnej m?odzie?y?”
Dane | 28-05-2018 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2018
W?ochy – Bazylika Maryi Wspomo?ycielki: “otwarty i go?cinny dom rodziny, która wychodzi na zewn?trz”
Dane | 25-05-2018 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2018
SG – Wizyta animacji Prze?o?onego Generalnego w Chorwacji
Dane | 24-05-2018 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime
2018
W?ochy – Prze?o?ony Generalny: “Je?li zmienimy ?ycie chocia? jednego m?odego cz?owieka, wykonamy wielk? prac?”
Dane | 23-05-2018 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2018
2018
SG – Prze?o?ony Generalny na ziemi Ksi?dza Bosko
Dane | 16-05-2018 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2018
Urugwaj – Prze?o?ony Generalny: “Zaanga?owanie i ?ycie przechodz? przez osobiste i g??bokie do?wiadczenie Boga”
Dane | 11-05-2018 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2018
Urugwaj – Prze?o?ony Generalny: “Dzisiaj Ksi?dz Bosko by?by szcz??liwy”
Dane | 10-05-2018 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2018
Urugwaj – Prze?o?ony Generalny spotyka si? z biskupami Urugwaju
Dane | 10-05-2018 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2018
Urugwaj – Prezydent Urugwaju przyj?? Prze?o?onego Generalnego
Dane | 10-05-2018 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2018
W?ochy – “Miasto Ksi?dza Bosko”
Dane | 09-05-2018 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime
2018
Urugwaj – Prze?o?ony Generalny: “Przybywamy tutaj z wielkim entuzjazmem”
Dane | 09-05-2018 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2018
Urugwaj – Prze?o?ony Generalny po raz pierwszy w tym kraju: “Zjednoczeni dla m?odzie?y”
Dane | 08-05-2018 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2018
Paragwaj – Prze?o?ony Generalny kontynuuje swoj? wizyt? i animuje Rodzin? Salezja?sk?
Dane | 07-05-2018 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2018
Paragwaj – Prze?o?ony Generalny do m?odzie?y: “Nie bój si? odkry?, czego Bóg chce od ciebie”
Dane | 03-05-2018 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime
2018
SG – “?wiatowa” nowenna do Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 03-05-2018 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore
2018
2018
Paragwaj – Wizyta Prze?o?onego Generalnego: “Kroczymy zjednoczeni z Ksi?dzem Bosko i m?odzie??”
Dane | 27-04-2018 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2018
Meksyk – Prze?o?ony Generalny: “Dzielimy cenne pos?annictwo na rzecz m?odzie?y”
Dane | 20-04-2018 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2018
Meksyk – “Ks. Bosko wci?? ?yje”: pierwszy dzie? wizyty Prze?o?onego Generalnego
Dane | 18-04-2018 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime
2018
Egipt – Zako?czenie wizyty Prze?o?onego Generalnego na Bliskim Wschodzie
Dane | 16-04-2018 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2018
SG – Meksyk jest gotów na ponowne przyj?cie Prze?o?onego Generalnego
Dane | 16-04-2018 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2018
W?ochy – Seminarium po?wi?cone ?wi?to?ci salezja?skiej: silne do?wiadczenie dzia?ania Ducha ?wi?tego
Dane | 16-04-2018 łowo kluczowe | Strenna 2018, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2018
Mozambik – “Co maj? ze sob? wspólnego wszystkie te imiona?”. Ks. Martín Lasarte prowadzi formacj? misyjn?
Dane | 11-04-2018 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2018
Syria – Prze?o?ony Generalny z Aleppo: “to wida?, jest wielka nadzieja!”
Dane | 10-04-2018 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2018
Syria – Prze?o?ony Generalny niesie u?miech Damaszkowi
Dane | 09-04-2018 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2018
Liban – Prze?o?ony Generalny: “jaka? si?a, wytrzyma?o??, godno?? w tych osobach, które spotka?em!”
Dane | 05-04-2018 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2018
Liban – Wizyta Prze?o?onego Generalnego
Dane | 04-04-2018 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2018
Italia – “Abba Filippo”: salezjanin misjonarz na ziemi pierwszej ewangelizacji
Dane | 29-03-2018 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2018
SG – Ustalenia odno?nie do 28. Kapitu?y Generalnej
Dane | 29-03-2018 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime
2018
Uganda – Zako?czy?a si? wizyta animacji Prze?o?onego Generalnego
Dane | 19-03-2018 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2018
Rwanda – S?owa zach?ty Prze?o?onego Generalnego do Rodziny Salezja?skiej
Dane | 16-03-2018 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2018
Rwanda – Prze?o?ony Generalny: “cz?owiek m?ody, który nie ma w sobie Boga, nie mo?e by? naprawd? szcz??liwy”
Dane | 15-03-2018 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2018
Burundi – Prze?o?ony Generalny: “Id?cie i ?wiadczcie o duchu, którego otrzymali?cie od Ksi?dza Bosko”
Dane | 14-03-2018 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2018
Burundi – Prze?o?ony Generalny odwiedza salezja?skie dzie?o w Ngozi
Dane | 13-03-2018 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2018
Burundi – “Wy, m?odzi, jeste?cie racj? naszej obecno?ci, jeste?cie racj? salezja?skiego pos?annictwa”
Dane | 12-03-2018 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2018
Maroko – ?wi?cenia biskupie ks. Cristóbala Lópeza, salezjanina: “G?ówna pos?uga... pos?ug? mi?o?ci”
Dane | 12-03-2018 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2018
CUD TRWA NADAL
Dane | 12-03-2018 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2018
Togo – Zako?czenie wizyty Prze?o?onego Generalnego
Dane | 07-03-2018 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2018
Togo – Kolejny etap na drodze animacji ?wiatowej
Dane | 05-03-2018 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2018
Burkina Faso – Wielkie ?wi?towanie z racji przybycia Nast?pcy Ksi?dza Bosko
Dane | 02-03-2018 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2018
Mali – Rozpocz??a si? wizyta animacji Prze?o?onego Generalnego a Afryce Zachodniej Francuskoj?zycznej
Dane | 28-02-2018 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2018
Kenia – Znajdowa? wci?? nowe sposoby, by nada? oblicze Ksi?dza Bosko regionowi Afryka-Madagaskar
Dane | 26-02-2018 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2018
Kenia – “Opcja na rzecz m?odzie?y ubogiej jest w naszym salezja?skim DNA”
Dane | 22-02-2018 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2018
Kenia – Salezja?ska Afryka z obliczem Ksi?dza Bosko
Dane | 21-02-2018 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2018
Kenia – Rozpoczyna si? Wizyta d’Insieme dla salezja?skiego regionu Afryka-Madagaskar
Dane | 20-02-2018 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2018
Indonezja – “Czujemy si? mocno zach?ceni i odczuwamy g??bok? wi?? z Ksi?dzem Bosko!”
Dane | 09-02-2018 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2018
Indonezja – Wskazówki Prze?o?onego Generalnego dla salezjanów w tym kraju
Dane | 07-02-2018 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2018
Timor Wschodni – Zach?ta Prze?o?onego Generalnego: przyjmijcie ubogich z wielk? salezja?sk? serdeczno?ci?
Dane | 06-02-2018 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2018
Timor Wschodni – Prze?o?ony Generalny na ziemi przesi?kni?tej salezja?sko?ci?
Dane | 02-02-2018 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2018
Meksyk – Uwaga! Fa?szywe konto na Facebooku przypisywane Prze?o?onemu Generalnemu
Dane | 01-02-2018 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2018
Timor Wschodni – Najwa?niejszy moment wizyty animacji Prze?o?onego Generalnego
Dane | 01-02-2018 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime
2018
Dom Generalny – “Moi drodzy m?odzi, ?wiat z wami ma pi?kny dar i b?dzie mie? przysz?o?? pe?n? nadziei”
Dane | 31-01-2018 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2018
Timor Wschodni – Prze?o?ony Generalny: “Przyby?em tutaj, poniewa? was kocham!”
Dane | 30-01-2018 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2018
Timor Wschodni – Pocz?tek wizyty Prze?o?onego Generalnego
Dane | 30-01-2018 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2018
Dom Generalny – Wizyta Prze?o?onego Generalnego w salezja?skiej Wizytatorii Indonezji-Timoru Wschodniego (ITM)
Dane | 26-01-2018 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2018
W?ochy – Prze?o?eni Generalni w Turynie
Dane | 25-01-2018 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2018
W?ochy – Ks. Ángel Fernández Artime po?wi?ci? Krypt? Bazyliki Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 22-01-2018 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2018
2018
W?ochy – Rozpocz??y si? Dni Duchowo?ci Rodziny Salezja?skiej 2018
Dane | 18-01-2018 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2018
W?ochy – Prze?o?ony Generalny pod adresem IUS: “O wiele wa?niejszy jest w?a?ciwy kierunek ni? szybko??”
Dane | 15-01-2018 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2018
«KSI?DZ BOSKO UCZY? NAS, ?E BÓG CHCE, BY?MY ZAWSZE BYLI SZCZ??LIWI»
Dane | 10-01-2018 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2018
W?ochy – Prze?o?ony Generalny z biskupem Bruno Forte na spotkaniu m?odzie?y z archidiecezji Chieti-Vasto
Dane | 08-01-2018 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2017
Dom Generalny – Oficjalna prezentacja Wi?zanki Prze?o?onego Generalnego w Domu Generalnym Córek Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 28-12-2017 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Strenna 2018, Ángel Fernández Artime
2017
Hiszpania – “Z papie?em Franciszkiem Ko?ció? prze?ywa pi?kn? wiosn?”: ks. Ángel Fernández Artime
Dane | 06-12-2017 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2017
BO?E NARODZENIE WED?UG KSI?DZA BOSKO
Dane | 01-12-2017 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2017
2017
Mozambik – Dla Prze?o?onego Generalnego by?y to dni u?miechu
Dane | 27-11-2017 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2017
Mozambik – Prze?o?ony Generalny odwiedza Moatize oraz spotyka si? ze ?wieckimi i salezjanami
Dane | 23-11-2017 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2017
Mozambik – Wizyta animacji Prze?o?onego Generalnego
Dane | 22-11-2017 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2017
Italia – Przeniesienie cia? nast?pców Ksi?dza Bosko na Valdocco
Dane | 22-11-2017 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2017
Angola – Prze?o?ony Generalny z wizyt? w Bengueli i Luandzie
Dane | 20-11-2017 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2017
Dom Generalny – Podró? Prze?o?onego Generalnego do Angoli i Mozambiku
Dane | 15-11-2017 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime
2017
JEDEN MISJONARZ WRACA, INNYCH 34 WYJE?D?A
Dane | 15-11-2017 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2017
Indie – Wielkie uroczysto?ci z udzia?em Prze?o?onego Generalnego w Guwahati i Mumbaju
Dane | 13-11-2017 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2017
Indie – Prze?o?ony Generalny spotyka si? z siostrami misjonarkami Maryi Wspomo?ycielki Chrze?cijan
Dane | 10-11-2017 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2017
Dom Generalny – Poster Wi?zanki Prze?o?onego Generalnego na rok 2018
Dane | 10-11-2017 łowo kluczowe | Strenna 2018
2017
Indie – Guwahati uroczy?cie powita?o Prze?o?onego Generalnego
Dane | 09-11-2017 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime
2017
Argentyna – 25 lat wspólnej misji: salezjanie i ?wieccy w Ramos Mejía
Dane | 07-11-2017 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2017
Indie – Prze?o?ony Generalny: “Kristu Jyothi College to chluba Zgromadzenia”
Dane | 07-11-2017 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2017
Indie – Prze?o?ony Generalny w inspektorii Bangalore
Dane | 06-11-2017 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2017
Dom Generalny – Wizyta Prze?o?onego Generalnego w Indiach
Dane | 03-11-2017 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime
2017
Brazylia – “Ju? t?sknimy za Prze?o?onym Generalnym!”
Dane | 30-10-2017 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2017
Brazylia – Dla Prze?o?onego Generalnego by?o to zanurzenie si? w dziedzictwo duchowe ksi?dza Cicero
Dane | 27-10-2017 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2017
Brazylia – Wizyta Prze?o?onego Generalnego: pocz?tek tygodnia po?wi?cony salezjanom
Dane | 25-10-2017 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime
2017
Dom Generalny – Sztuka cierpliwo?ci w rodzinie
Dane | 25-10-2017 łowo kluczowe | STRENNA
2017
Brazylia – Prze?o?ony Generalny rozpocz?? wizyt? animacji w inspektorii Recife
Dane | 23-10-2017 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime
2017
Brazylia – M?odzie?, ?wi?to?? i Rodzina Salezja?ska w ostatnich dniach pobytu Prze?o?onego Generalnego w São Paulo
Dane | 20-10-2017 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2017
Republika Czeska – Rozmowa Prze?o?onego Generalnego z m?odzie??
Dane | 19-10-2017 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2017
Brazylia – Prze?o?ony Generalny: “Salezjanie i ?wieccy, mamy wspóln? misj?”
Dane | 18-10-2017 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2017
Dom Generalny – Nowy filmik wideo z cyklu “Drodzy Wspó?bracia”
Dane | 17-10-2017 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Cari Confratelli
2017
Brazylia – Drugi dzie? wizyty Prze?o?onego Generalnego: ?luby wieczyste i II Wystawa po?wi?cona Ksi?dzu Bosko
Dane | 17-10-2017 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2017
Brazylia – Prze?o?ony Generalny rozpocz?? wizyt? animacji w inspektorii Sao Paulo
Dane | 16-10-2017 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2017
W?ochy – Zainaugurowano rok akademicki 2017-2018 na Papieskim Uniwersytecie Salezja?skim
Dane | 13-10-2017 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2017
W?ochy – Kardyna? Rodríguez Maradiaga wyja?nia tre?ci “Laudato Si’”
Dane | 13-10-2017 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2017
MIE? G??BOKIE KORZENIE, BY? ELASTYCZNYM I UBOGACONYM TYM, CO ISTOTNE
Dane | 13-10-2017 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2017
W?ochy – Eucharystia ku czci b?ogos?awionego ks. Titusa Zemana, salezjanina
Dane | 11-10-2017 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2017
Dom Generalny – Wizyta Prze?o?onego Generalnego w Brazylii
Dane | 10-10-2017 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2017
Hiszpania – Prze?o?ony Generalny wyj?tkowym go?ciem obchodów stulecia dzie?a salezja?skiego w Villena
Dane | 09-10-2017 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2017
S?owacja – Ks. Titus Zeman b?ogos?awionym
Dane | 02-10-2017 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2017
Republika Czeska – Zako?czenie wizyty Prze?o?onego Generalnego
Dane | 02-10-2017 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2017
2017
Republika Czeska – Wizyta animacji Prze?o?onego Generalnego
Dane | 28-09-2017 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2017
Dom Generalny – Ks. Tom wraca do domu
Dane | 27-09-2017 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2017
Dom Generalny – Beatyfikacja ks. Titusa Zemana: list Prze?o?onego Generalnego
Dane | 25-09-2017 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2017
W?ochy – 148. Salezja?ska Ekspedycja Misyjna: “Gdyby nie misjonarze, wielu z nas nie by?oby tutaj”
Dane | 25-09-2017 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2017
W?ochy – Spotkanie weryfikacyjne z inspektorami w po?owie sze?ciolecia
Dane | 19-09-2017 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2017
Watykan – Prze?o?ony Generalny ofiarowa? swój salezja?ski krzy? ksi?dzu Tomowi
Dane | 14-09-2017 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2017
Polska – ?luby wieczyste dwóch salezjanów
Dane | 14-09-2017 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2017
Dom Generalny – Przes?anie Prze?o?onego Generalnego z okazji uwolnienia ks. Toma Uzhunnalila
Dane | 13-09-2017 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2017
Malta – Wizyta Prze?o?onego Generalnego. W?ród Rodziny Salezja?skiej, MGS i wspó?braci
Dane | 12-09-2017 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2017
Malta – Spotkanie Prze?o?onego Generalnego z Rodzin? Salezja?sk? na archipelagu malta?skim
Dane | 11-09-2017 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2017
W?ochy – Sekretarze inspektorialni z ca?ego ?wiata s?uchaj? “s?ówka na dobranoc” Prze?o?onego Generalnego
Dane | 18-08-2017 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2017
W?ochy – “Confronto MGS 2017”: pos?ani jako protagoni?ci wizji, pasji i pos?annictwa Ksi?dza Bosko
Dane | 16-08-2017 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2017
W?gry – Zako?czenie Wizyty d’Insieme dla regionu Europa ?rodkowo-Pó?nocna – Sektora Wschodniego
Dane | 14-08-2017 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2017
W?gry – Wizyta d’Insieme: wa?ny moment serdeczno?ci i komunii
Dane | 09-08-2017 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2017
LATO Z MARYJ?
Dane | 02-08-2017 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2017
Dom Generalny – Zako?czenie obrad Rady Generalnej. “S?ówko na dobranoc” Prze?o?onego Generalnego
Dane | 28-07-2017 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2017
Dom Generalny – List Prze?o?onego Generalnego do Salezjanów w perspektywie Synodu po?wi?conego m?odzie?y
Dane | 28-07-2017 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2017
Dom Generalny – “Panie, daj mi tej wody. Piel?gnujemy sztuk? s?uchania i towarzyszenia”. Temat Wi?zanki 2018
Dane | 27-07-2017 łowo kluczowe | Strenna 2018, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2017
Dom Generalny – Uprzejmo??, salezja?ska rado??
Dane | 25-07-2017 łowo kluczowe | STRENNA
2017
Dom Generalny – Budowa? rodzin? w “rytua?ach” ka?dego dnia
Dane | 27-06-2017 łowo kluczowe | STRENNA
2017
Wyrok w procesie karnym dotycz?cym sprawy Gerini
Dane | 26-06-2017 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2017
Polska – Prze?o?ony Generalny: “Dzi?ki wam wróc? bardziej szcz??liwy z powodu mojego salezja?skiego powo?ania”
Dane | 12-06-2017 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2017
JEZUS ZATRZYMA? SI? W KAKUMIE
Dane | 12-06-2017 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2017
Meksyk – Prze?o?ony Generalny: “M?odzi, Ksi?dz Bosko was potrzebuje!”
Dane | 09-06-2017 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2017
Dom Generalny – Podró? Prze?o?onego Generalnego do Poznania
Dane | 09-06-2017 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2017
W?ochy – Zako?czy?a si? wizyta animacji Prze?o?onego Generalnego w inspektorii lombardzko-emilia?skiej
Dane | 05-06-2017 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2017
W?ochy – Wizyta Prze?o?onego Generalnego w inspektorii lombardzko-emilia?skiej
Dane | 02-06-2017 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2017
Dom Generalny – Ks. Á.F. Artime z wizyt? animacji w inspektorii lombardzko-emilia?skiej
Dane | 31-05-2017 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2017
W?ochy – Prze?o?ony Generalny przyjmuje “Damas Salesianas”
Dane | 30-05-2017 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2017
W?ochy – Uroczysto?? Maryi Wspomo?ycielki: zobaczy?, odczu? i dotkn?? mi?o?ci do Mamy Jezusa
Dane | 25-05-2017 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime
2017
W?ochy – Prze?o?ony Generalny spotyka si? z salezja?skimi nowicjuszami
Dane | 25-05-2017 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2017
Dom Generalny – Wyzwania po Wizycie d’Insieme: “krzyk ubogich i m?odzie?y dotyka naszego serca”
Dane | 23-05-2017 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2017
Watykan – Papie? Franciszek przyjmuje na audiencji prywatnej Prze?o?onego Generalnego
Dane | 22-05-2017 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2017
2017
2017
RMG – Work begins at the Team Visit of the Atlantic-German zone of the Central and Northern European region
Dane | 17-05-2017 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2017
W?ochy – Prezentacja ksi??ki “L’Uomo del Mare”
Dane | 16-05-2017 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2017
Meksyk – Prze?o?ony Generalny do m?odzie?y: “darowa? siebie to do?wiadczy? prawdziwego szcz??cia”
Dane | 15-05-2017 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime
2017
2017
POD P?ASZCZEM MARYI
Dane | 12-05-2017 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2017
Meksyk – 125. rocznica obecno?ci salezjanów: wizyta Prze?o?onego Generalnego, która o?ywia salezja?skie ?ycie
Dane | 10-05-2017 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime
2017
Dom Generalny – Wszystko gotowe do podró?y Prze?o?onego Generalnego do Meksyku
Dane | 05-05-2017 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2017
Kenia – Prze?o?ony Generalny: “Valdocco nie znajduje si? tylko w Turynie, jest tak?e tutaj”
Dane | 28-04-2017 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2017
Kenia – Prze?o?ony Generalny w Makuyu
Dane | 27-04-2017 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2017
Dom Generalny – Przes?anie Prze?o?onego Generalnego w zwi?zku z sytuacj? w Wenezueli
Dane | 27-04-2017 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2017
Dom Generalny – Przes?anie Prze?o?onego Generalnego w zwi?zku z sytuacj? w Wenezueli
Dane | 27-04-2017 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2017
Kenia – Wzruszenie Prze?o?onego Generalnego w czasie pobytu w?ród ubogich w obozie w Kakumie
Dane | 26-04-2017 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2017
Kenia – Wizyta Prze?o?onego Generalnego w obozie dla uchod?ców w Kakumie
Dane | 25-04-2017 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2017
Argentyna – Trudne dzieci czy nieobecni rodzice?
Dane | 24-04-2017 łowo kluczowe | STRENNA
2017
Kenia – Pierwszy Kongres Salezjanów Koadiutorów regionu Afryka-Madagaskar
Dane | 24-04-2017 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2017
Tanzania – Podró? Prze?o?onego Generalnego z Tanzanii do Kenii
Dane | 24-04-2017 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2017
Tanzania – Prze?o?ony Generalny do m?odzie?y: “Dajecie mi nadziej? na przysz?o??”
Dane | 21-04-2017 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2017
Tanzania – Prze?o?ony Generalny: “nasze Zgromadzenie jest pi?kne”
Dane | 20-04-2017 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime
2017
Tanzania – Rozpocz??a si? wizyta animacji Prze?o?onego Generalnego
Dane | 19-04-2017 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore
2017
Dom Generalny – Wizyta Prze?o?onego Generalnego w inspektorii Afryki Wschodniej (AFE)
Dane | 18-04-2017 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore