Przełożony Generalny

Równie? ja zwracam si? do was - RM 2015.09.08

epub   doc   pdf   zip  

DIREZIONE  GENERALE  OPERE  DON BOSCO
Via della Pisana 1111 - 00163 Roma
Prze?o?ony Generalny

Prot. 15/0385
Do Inspektorów
Inspektorii EUROPY

Moi drodzy Ksi??a Inspektorzy,

przyjmijcie moje serdeczne pozdrowienia z Argentyny, gdzie przez trzy dni prze?ywali?my wspania?e obchody dwusetlecia urodzin Ksi?dza Bosko, w których uczestniczy?o ponad siedem tysi?cy ludzi m?odych.

W niedziel? po po?udniu mój Wikariusz, ks. Francesco Cereda, poinformowa? mnie o tym, co Papie? Franciszek powiedzia? po modlitwie „Anio? Pa?ski” w odniesieniu do imigrantów w Europie i o jego apelu o okazanie im braterstwa, solidarno?ci i otwarto?ci. Odbyli?my wspóln? rozmow? i jak s?dz? nadszed? w?a?ciwy moment, aby powiedzie? z naszej strony o tym, co mo?na by?oby zrobi?.

Oczywi?cie, ju? od d?ugiego czasu, a w tych dniach w sposób najbardziej dramatyczny, jeste?my ?wiadkami straszliwej tragedii uchod?ców i imigrantów, którzy tysi?cami uciekaj? ze swoich krajów z powodu wojny, zniszczenia, g?odu, prze?ladowa? i docieraj? do Europy, nara?aj?c si? na powa?ne niebezpiecze?stwa zwi?zane z drog? morsk? i szanta?ami przemytników.

Docieraj? z nadziej?, ?e znajd? pokój i bezpiecze?stwo, ?e b?d? mogli zacz?? nowe ?ycie, znale?? schronienie i prac?. Ale cz?sto nie znajduj? odpowiednich warunków przyj?cia, je?li nie spotykaj? si? wr?cz z odrzuceniem. W obliczu tej tragedii nie mo?emy pozosta? oboj?tni. 

Papie? Franciszek po modlitwie “Anio? Pa?ski” skierowa? mocny apel, zwracaj?c si? do Europy: „W obliczu tragedii dziesi?tków tysi?cy uchod?ców uciekaj?cych przed ?mierci?, wojn? i g?odem, b?d?cych w drodze do nadziei ?ycia, Ewangelia wzywa nas do bycia „bli?nimi” najmniejszych i najbardziej opuszczonych, aby da? im konkretn? nadziej?. Nie wystarczy powiedzie?: „Odwagi, cierpliwo?ci!”…. Nadzieja walczy nieust?pliwie jak ci, którzy zmierzaj? do bezpiecznego celu. Dlatego te? przed zbli?aj?cym si? Jubileuszem Mi?osierdzia apeluj? do parafii, wspólnot religijnych, klasztorów i sanktuariów w ca?ej Europie, aby wyrazili konkret Ewangelii i przyj?li rodzin? uchod?ców. Konkretny gest w ramach przygotowa? do Roku ?wi?tego. Ka?da parafia, ka?da wspólnota zakonna, ka?dy klasztor, ka?de sanktuarium Europy niech go?ci rodzin?, pocz?wszy od mojej rzymskiej diecezji. Zwracam si? do moich braci biskupów Europy, prawdziwych pasterzy, aby w ich diecezjach wspierali ten mój apel, pami?taj?c, ?e Mi?osierdzie jest drugim imieniem mi?o?ci: „Cokolwiek uczynili?cie jednemu z tych moich braci najmniejszych, Mnie uczynili?cie (Mt 25,40)”.

Równie? ja zwracam si? do was, Ksi??a Inspektorzy, aby?cie w trybie pilnym ocenili, tak?e z cz?onkami swoich rad, co ka?da inspektoria mo?e uczyni? i czego mo?na za??da? od ka?dej wspólnoty i parafii, aby te mog?y si? otworzy? na przyj?cie do naszych dzie? rodzin imigrantów; zwró?my przy tym szczególn? uwag? na nieletnich b?d?cych bez opieki i m?odzie?. Przyjmijmy nawet jedn? tylko rodzin?, licz?c? cztery, pi?? osób; tym niewiele wszystkich, uczynimy bardzo wiele, tak?e we wspó?pracy z ko?cio?ami lokalnymi i terytorium.
Ksi?dz Bosko, którego obchody dwusetlecia urodzin dopiero co zako?czyli?my, uczy nas konkretno?ci odpowiedzi. O tym przypomnia? nam tak?e Papie? Franciszek w czasie wizyty na Valdocco w dniu 21 czerwca: “Dzi?kuj? wam za wasz? konkretno?? rzeczy... Salezjanin jest konkretny, widzi problem, zastanawia si? i go rozwi?zuje”. 

W imi? ewangelicznej mi?o?ci i braterstwa, w odpowiedzi na wezwanie Pana i apel Papie?a Franciszka, dzi?kuj? wam za wasz? wspania?omy?lno??, z jak? wykorzystacie wszelkie dost?pne ?rodki, by pomóc tym, których dotyczy ten nagl?cy apel. A ponadto, b?d? wdzi?czny, je?li poinformujecie mnie o tym, co zosta?o ustalone w ka?dej Inspektorii, kiedy podejmiecie ju? konkretne, z wyznaczeniem odpowiednich terminów, decyzje w tym wzgl?dzie.

Z braterskim pozdrowieniem

 

P. Ángel Fernández A.,SDB

Buenos Aires, 8  settembre  2015
Festa della Natività della Vergine Maria