Przełożony Generalny

Wskaza? z Prze?o?onym Generalnym na SYM Don Bosco 2015

Wskaza? z Prze?o?onym Generalnym na “SYM Don Bosco 2015

epub   doc   pdf   zip  

1.   Ksi??e Generale, rozpoczniemy prostym pytaniem. Czym dla Ksi?dza s? te obchody urodzin Ksi?dza Bosko?  

Jak mo?ecie si? domy?le?, drodzy m?odzi, wydaje mi si?, ?e s? to wspania?e obchody, z uwagi na to, ?e jeste?cie tutaj wy wszyscy, ludzie m?odzi pochodz?cy z 58 krajów.

Jestem pod wra?eniem tego pi?knego spotkania i wspania?ej postawy, jak? zajmujecie wy, m?odzi. Wzrusza mnie wasza rado?? i szcz??cie, w towarzystwie których przechodzicie od muzyki i ta?ca do refleksji i modlitwy. Jestem wzruszony wasz? wra?liwo?ci? w odniesieniu do grup mniejszo?ciowych, które tutaj przyby?y.

A poza tym, chc? wam powiedzie?, ?e obchodzimy uroczysto?? urodzin, która musia?a by? zrobiona. Dlaczego to mówi?? Czyni? to z dwóch powodów:

a. poniewa? nie mogli?my przemilcze? urodzin Ksi?dza Bosko (Dwusetlecia jego urodzin), gdy? Ksi?dz Bosko nie jest nasz? w?asno?ci?, ale jest, jak ju? to mówi?em wielokrotnie w tym roku, darem Ducha ?wi?tego dla Ko?cio?a i dla ?wiata, b?d?c wci?? aktualnym i nie przestaj?c budzi? podziw tak jak wczoraj, tak i dzisiaj na ca?ym ?wiecie jako “Ojciec i Nauczyciel M?odzie?y”- jakim jest i jakim zosta? og?oszony przez Jana Paw?a II w 1988 roku;

       b. drug? racj? jest to, ?e w ?rodowisku salezja?skim i jako Rodzina Salezja?ska nie mo?emy obchodzi? urodzin Ksi?dza Bosko tylko Z M?ODYMI I W?RÓD M?ODYCH. To, czego nie mo?na by?o przyj?? to dla przyk?adu zorganizowanie kongresu po?wi?conego zarz?dzaniu i organizacji pracy, który by?by punktem centralnym obchodów w dniu 16 sierpnia 2015. To by?o niemo?liwe. Natomiast zosta?o zorganizowane ?wiatowe Spotkanie M?odzie?y.  

Dlatego te?, powtarzam, wydaje mi si?, ?e jest to wspania?a forma obchodów Dwusetlecia.

2.   W jaki sposób mo?emy pomóc my, m?odzi, zw?aszcza Salezjanom i Córkom Maryi Wspomo?ycielki?

       Pierwsza rzecz, jaka mi przychodzi na my?l, dopuszczaj?c tak?e do g?osu nie tylko umys?, ale i serce, jest ta: 
-> Moi drodzy m?odzi, pomó?cie nam by? takimi, jakimi byli Ksi?dz Bosko i Matka Mazzarello.
-> Pomó?cie nam by? coraz bardziej wspania?omy?lni i po?wi?ci? wam ca?kowicie nasze ?ycie, jak to oni uczynili.
? Przypominajcie nam w ka?dej chwili, wasz? obecno?ci? w?ród nas, ?e ludzie m?odzi byli zawsze w sercu Ksi?dza Bosko i Matki Mazzarello.
? Pro?cie o towarzyszenie wam we wspólnej modlitwie, ??dajcie z naciskiem naszego bycia w?ród was, naszego towarzyszenia wam na drodze ?ycia, zw?aszcza gdy tego najbardziej potrzebujecie. Nie bójcie si? nam naprzykrza?. NIE MO?E BY? MOWY O ?ADNYM SPRAWIANIU K?OPOTU W PRZYPADKU SALEZJA?SKIEGO SERCA.

? Na koniec, uzasadni? dlaczego to wszystko wam przed chwil? zasugerowa?em: poniewa? nie mo?emy zapomina?, ?e tak?e ch?opcy z Valdocco i dziewcz?ta z Mornese uczyni?y wi?kszym serce Ksi?dza Bosko i Matki Mazzarello. Nie zapominajmy, ?e ci m?odzi, swoj? obecno?ci?, swoim wejrzeniem, swoj? modlitw?... sprawili, ?e serce Ksi?dza Bosko i Matki Mazzarello wzros?o z up?ywem czasu.

I to mo?ecie tak?e uczyni? w stosunku do tych wszystkich, którzy ?yj? tym cennym, wspania?ym, pi?knym wyzwaniem bycia wspó?czesnym Ksi?dzem Bosko i Matk? Mazzarello, tj. wszystkich Salezjanów (SDB) i Córek Maryi Wspomo?ycielki (CMW) z ca?ego ?wiata.  

3. Ksi??e Ángelu, co zdaniem Ksi?dza, jako Prze?o?onego Generalnego, powiedzia?by i o co poprosi?by dzisiaj Ksi?dz Bosko m?odych tutaj obecnych i m?odych z ca?ego ?wiata?

? Niew?tpliwie powiedzia?by to, co zawsze mówi? swoim ch?opcom: aby wybrali Jezusa jako sens ?ycia, jako centrum swojego ?ycia. Aby nigdy Go nie porzucili, nie odstawili Go nigdy na bok w swoim ?yciu. Aby mieli zawsze Maryj? w swoim sercu, poniewa? Ona uczyni wszystko dla was.

? I powiedzia?by wam, tak jak ja mówi? to wam teraz, ?e wierzymy w was, ?e rzeczywi?cie wierzymy, ?e jeste?cie dobrzy, i ?e w sercu ka?dego cz?owieka m?odego znajduj? si? zawsze ziarna dobroci, dobra.

?Powiedzia?by wam, ?e nigdy nie przestaniecie by? prawdziwymi protagonistami waszego ?ycia.

? I przypominaj?c wam, ?e macie by? uczciwymi obywatelami i dobrymi chrze?cijanami, znaj?c dzisiejszy ?wiat, powiedzia?by wam, ?e macie by? m??czyznami i kobietami dobra, ?e macie by? uczciwi, ?e macie uczciwie pracowa?, ?e macie by? sprawiedliwi wzgl?dem innych, ?e nigdy nie mo?ecie wykorzystywa? innych. Powiedzia?by wam, ?e macie by? mi?osierni wzgl?dem tych, którzy cierpi?, którzy maj? mniej, imigrantów i bezbronnych... JESTEM PRZEKONANY, ?E TAKIE S?OWA WYPOWIEDZIA?BY DZISIAJ KSI?DZ BOSKO.

4.   A nawi?zuj?c do Ksi?dza Bosko, jakie marzenie Prze?o?ony Generalny ?ywi wzgl?dem nas, wspó?czesnej m?odzie?y?  

Musicie wiedzie?, ?e wiele razy zadaj? sobie to pytanie, spotykaj?c si? z m?odymi na ?wiecie. W sercu pojawia mi si? wtedy taka my?l:

1. ?ni?, jakby powiedzia? to Ksi?dz Bosko, aby Bóg by? zawsze obecny w ?yciu ka?dego cz?owieka m?odego, który znajduje si? w domu salezja?skim, a potem przez ca?e jego ?ycie. Moi drodzy m?odzi, to, co nalepszego mo?emy wam ofiarowa? to TO, CO WYPE?NI?O NASZE ?YCIE GDY ZDECYDOWALI?MY SI? ZOSTA? SALEZJANAMI I CÓRKAMI MARYI WSPOMO?YCIELKI;  

2. marz? o rzeczy, o której Matka Yvonne ju? powiedzia?a wczoraj: aby nic i nikt nie zgasi? lub skrad? waszych marze? o dobru, dobroci, lepszej ludzko?ci;

3. marz?, aby m?odzi z placówek salezja?skich na ca?ym ?wiecie byli zdolni do bycia alternatyw?, sprzeciwi? si? wspó?czesnej kulturze z?a, st?d te? jest wa?ne i konieczne, by i?? pod pr?d. Marz? o m?odych, którzy, w?a?nie dlatego, ?e my?l?, s? sprawiedliwi i maj? wielkie serce, s? zdolni do powiedzenia TAK i powiedzenia NIE, czyniac to w wielkiej wolno?ci.

 

5.   Prze?o?ony Generalny wybra? jako motto Wi?zanki na rok 2015 dewiz? “Jak Ksi?dz Bosko, z m?odymi i dla m?odych” – podobnym tytu?em papie? Franciszek zechcia? opatrzy? swój list do Rodziny Salezja?skiej. Co ma wspólnego z nami, m?odymi uczestnikami SYM DON BOSCO 2015 i z m?odymi z ca?ego ?wiata to przes?anie “Dla m?odych”?

Nie tylko ma wiele, ale WSZYSTKO, poniewa? nie jeste?cie m?odymi z placówek salezja?skich tylko po to, aby otrzymywa?, ale tak?e po to, by DAWA? I DAWA? SIEBIE.

? Jestem przekonany, ?e jeste?cie tutaj dlatego, ?e odznaczacie si? szczególn? wra?liwo?ci?, pozwalaj?c? zrozumie?, ?? tysi?ce ludzi m?odych z ca?ego ?wiata was potrzebuj?.

? Jak wiecie, papie? Franciszek zach?ca nas do bycia chrze?cijanami (podobnie jak ca?y Ko?ció?) WYCHODZ?CYMI na spotkanie innych. Macie wiele do dania i ofiarowania innym m?odym.

? Papie? prosi? nas, jako Rodzin? Salezja?sk?, na Valdocco w dniu 21 czerwca, by?my nie tracili tej zdolno?ci bardzo salezja?skiej, jak? jest bycie KONKRETNYM. Tak?e wy mo?ecie uczyni? bardzo wiele w odniesieniu do tego wyzwania, na które wskaza?, odpowiadaj?c w konkretny i znacz?cy sposób na wyzwnia i potrzeby tak wielu ludzi m?odych i rodzin. Udzieli? NATYCHMIASTOWYCH I KONKRETNYCH odpowiedzi na NAGL?CE I KONKRETNE SYTUACJE.

? Papie? zach?ca wszystkich chrze?cijan, tak?e was, m?odych, do bycia RADYKALNYMI. No wi?c dobrze, wed?ug mnie konkretny salezja?ski sposób bycia radykalnym to “by?-dla-innych”, staraj?c si? dotrze? do tych, którzy s? daleko, podejmuj?c konkretne i znacz?ce wybory na rzecz ubogich, “wyrzutków” naszego spo?ecze?stwa. JEDNYM S?OWEM, MUSIMY CZU? SI? NIESWOJO MAJ?C BIEDNYCH obok nas, a nawet daleko od nas, osoby bezdomne, osoby, które cierpi? z powodu przemocy, osoby wykorzystywane.
NIE PRZYJMUJ? INNEGO SPOSOBU BYCIA M?ODZIE?? ZE ?RODOWISK SALEZJA?SKICH, JAK TEN, KTÓRY WYRA?A SI? W OFIAROWANIU CZEGO? WARTO?CIOWEGO I BYCIU G?OSEM TYCH, KTÓRZY NIE MAJ? G?OSU.

To by?oby wszystko z mojej strony. Dzi?kuj? wam, drodzy m?odzi, za przyj?cie i wys?uchanie. Bardzo dzi?kuj?.