Przełożony Generalny

Prze?o?ony Generalny: Apel o pokój, Wielkanoc 2016

Arabo | Belorusian | ?esky | Chinese | Deutsch | Hrvatski | Indonesian | Korean | Magyarul | Mongolian | Vi?t Nam | Român? | Samoan | Slovensky | Tetun | Në Gjuhë Shqipe | Thai | Ucraino | Khmer


video   

 

Drodzy bracia salezjanie, drogie siostry i bracia z ca?ej Rodziny Salezja?skiej na ?wiecie, drodzy m?odzi, znajduj?cy si? w najró?niejszych miejscach salezja?skiego ?wiata, przekazuj? wam serdeczne pozdrowienia u progu Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy.
Zabieraj?c g?os, chc? was wszystkich zaprosi?, w jakimkolwiek miejscu salezja?skiego ?wiata przebywacie, do jak najlepszego prze?ycia tego intensywnego czasu wiary i modlitwy.
A powód tego jest nast?puj?cy: ogrom bólu, jakiego jeste?my ?wiadkami w wielu cz??ciach ?wiata, którego do?wiadczaj? liczne osoby ró?nych religii i wyzna?, które doznaj? prawdziwego m?cze?stwa.
W naszym Ko?ciele wielka liczba chrze?cija?skich m??czyzn i kobiet jest prze?ladowanych z powodu ich wiary w Jezusa.
Ostatni dramat, jak to dobrze wiemy, rozegra? si? w Jemenie, gdzie zosta?o zamordowanych wiele osób, w?ród nich cztery siostry Misjonarki Mi?o?ci Matki Teresy,  które zgin??y jako m?czennice, i inni ?wieccy, ktorzy oddali swoje ?ycie za wiar?, tylko dlatego, ?e tam si? znajdowa?y, staj?c si? równie? m?czennikami, ofiarami bezsensownej przemocy.
?ledzimy ca?y czas z bólem i wielkim niepokojem to, co przytrafi?o si? naszemu bratu, Tomowi, Salezjaninowi Ksi?dza Bosko, który zagin?? i o którym nic nie wiemy. Pragn? zapewni? tak?e o naszej blisko?ci i naszej solidarno?ci rodzin?, prosz?c Pana o g??bokie ukojenie dla niej w prze?ywaniu tego trudnego momentu, ufaj?c Panu Jezusowi.
St?d te? zach?cam was do intensywnego prze?ywania tego czasu na modlitwie w wieczór Wielkiego Czwartku, kiedy b?dziemy towarzyszy? Jezusowi w bólu i samotno?ci Getsemani.
?ywi? g??bok? nadziej?, ?e ca?a nasza Rodzina Salezja?ska na ?wiecie i nasi m?odzi zjednocz? si? w ró?nych miejscach i o ró?nej godzinie w tej jedynej modlitwie: o pokój.
??czymy si? z Papie?em Franciszkiem, który nieustannie b?aga o ten pokój.
Pro?my Pana o pokój i wypraszajmy pokój wieczny dla m?czenników oraz nadzwyczajn? si?? Zmartwychwsta?ego dla tych wszystkich, którzy cierpi? z powodu ogromnego bólu i prze?ladowania.
I pami?tajmy równie? o naszym bracie, Tomie.
Dzi?kuj? za przyj?cie tej inicjatywy, niech was Pan b?ogos?awi. Serdecznie pozdrawiam.