Przełożony Generalny

Prze?o?ony Generalny: komunikaty Don Bosco 2017

Prze?o?ony Generalny: komunikaty Don Bosco 2017

 

video   

 

 

 

 

 

ANSchannel

 

Prze?o?ony Generalny: komunikaty Don Bosco 2017

Moi drodzy m?odzi, naprawd? jestem bardzo zadowolony, ?e mog? zapuka? do drzwi waszych serc z okazji tego ?wi?ta Ksi?dza Bosko Teraz, podczas gdy mnie ogl?dacie, znajduj? si? w Republice Dominika?skiej, gdzie obchodz? ?wi?to Ksi?dza Bosko: w tym roku na kontynencie ameryka?skim, natomiast w ubieg?ym roku by?o to w Afryce, w Sierra Leone.

Zawsze doznaj? rado?ci, kiedy mog? wam powiedzie? to, co napisa? papie? Franciszek w li?cie, który kilka dni temu skierowa? do m?odzie?y, aby poinformowa? o przygotowaniach do Synodu 2018 roku na temat: “M?odzie?, wiara i rozeznanie powo?ania”.

Popie? powiedzia?: “Moi drodzy m?odzi, pisz? do was, bo nosz? was w swoim sercu”. Mog? was zapewni?, ?e wiem, co oznacza to do?wiadczenie, poniewa? kiedy my?l? o m?odych z ca?ego salezja?skiego ?wiata, czuj? si? bardzo blisko was wszystkich. Kiedy my?l? o tym, co móg?by powiedzie? wam Ksi?dz Bosko, przychodzi mi na my? wiele rzeczy, wiedz?c, ?e ta rzeczywisto?? jest bardzo odmienna dla ka?dego z was.

Wielu z was uczy si? ró?nych materii, przedmiotów w liceach i szko?ach, inni ucz? si? w szko?ach zawodowych, a jeszcze inni studiuj? na uniwersytetach albo nie maj? takiej sposobno?ci.

Niektórzy z was maj? ?rodki do rozwoju swoich umiej?tno?ci, wielu innych, przebywaj?cych w domach salezja?skich na ?wiecie, nie ma tak wielu mo?liwo?ci.

A jednak zawsze jest co?, co pozwala mi czu? si? bardzo dobrze, jest to u?wiadomienie sobie, ?e serca wszystkich m?odych czuj? w ten sam sposób. Istnieje m?odzie?owa wra?liwo??, która jest wspólna.

I to sprawia, ?e mog? przekaza? wam jako przes?anie co?, o czym przy innej okazji powiedzia? papie? Franciszek, a co wydaje mi si? bardzo odpowiednie.

Nie tak dawno powiedzia? do was: „Drodzy m?odzi, ja pok?adam ufno?? w was i modl? si? za was. Miejcie odwag? i?? pod pr?d”.

To jest przes?anie, które chcia?bym do was skierowa? i rozwin??. Drodzy m?odzi, tak?e ja podk?adam ufno?? w was i modl? si? za was, i zach?cam was do bycia sob?, do odpowiedzi na idea?y, jakie odczuwacie w sercu, i odwagi, kiedy w najwi?kszej g??bi waszych serc do?wiadczycie, ?e Jezus ??da czego? dobrego i wielkiego od ka?dego z was.

Zach?cam was do zaanga?owania, hojno?ci “a? do bólu”, jak to mawia?a Matka Teresa z Kalkuty, dzisiaj ?wi?ta: “Kocha? i s?u?y? a? do bólu”. A poza tym, moi drodzy przyjaciele i przyjació?ki, jako ?e blisko was s? tak?e liczni m?odzi, którzy s? zm?czeni, którzy nie maj? marze? i idea?ów, którzy nie spodziewaj? si? wielkich rzeczy, w?a?nie tam, gdzie jeste?cie obecni jako koledzy, jako przyjaciele, jako uczniowie misjonarze, bardzo istotne i bardzo wa?ne jest ukazanie im, ?e w ?yciu nie mog? nie podj?? wa?nych decyzji, ??cznie z towarzyszeniem na drodze, która mo?e ich zaprowadzi? do Jezusa. Jezusa, który nigdy nie oszukuje, zw?aszcza was, m?odych.

Jezusa, który ofiarowa? samego siebie, i który zaprasza do bycia z Nim. To tyle. Ko?cz? s?owami Papie?a, którymi zaprasza was do otwarcia si? na to, co Duch mówi do ka?dego z was, do odwa?nego s?uchania tego, co mówi wam Nauczyciel. Drodzy m?odzi, przyjaciele i przyjació?ki na ca?ym naszym salezja?skim ?wiecie: “Dobrego ?wi?ta Ksi?dza Bosko!” Ksi?dz Bosko chce, aby?cie byli w pe?ni szcz??liwi teraz, tutaj, i pewnego dnia w wieczno?ci.

Z pewno?ci? Ksi?dz Bosko chce, aby?cie byli dog??bnie ludzkimi, uczciwymi obywatelami; aby?cie umieli rozwin?? wszystkie wasze zdolno?ci i byli zawsze przyjació?mi Jezusa.

Dobrego ?wi?ta, prze?yjcie pi?kne dni, nadal przekazuj?c najlepsz? cz?stk? nas samych tym, którzy s? blisko nas.

Moi drodzy przyjaciele, do zobaczenia wkrótce!