Przełożony Generalny

Prze?o?ony Generalny: Komunikaty Nalate 2016

 

video   

 

 

 

 

 

 

ANSchannel

>  ES  <       >  IT  <       >  EN  <       >  FR  <       >  PT  <       >  PL  <

 

Przes?anie na Bo?e Narodzenie 2016
Moi drodzy Wspó?bracia Salezjanie, moja droga Rodzino Salezja?ska,
Przyjaciele i przyjació?ki Ks. Bosko na ?wiecie oraz wszyscy, którzy mo?ecie w ka?dej chwili wej?? ze mn? w kontakt za po?rednictwem sieci spo?eczno?ciowych, w imieniu Salezjanów Ksi?dza Bosko i ca?ej naszej Rodziny Salezja?skiej, pragn? Wam ?yczy? radosnego Bo?ego Narodzenia i szcz??liwego roku 2017.
Jest to szczególne i pi?kne prze?ycie, kiedy zbli?amy si? do tych dat, poniewa? ?wi?tujemy wspania?? tajemnic?, spogl?daj?c na? oczyma wiary.
T? rzeczywisto??, w której Bóg bezwarunkowo kocha, chce dzieli? nasz? w?asn? histori?, sta? si? jednym z nas. 
Ojciec z Duchem wysy?a Swojego Syna, czyni?c to w tym roku, w którym tak wiele mówili?my o rodzinie.
Czyni to nie tylko w odniesieniu do wspania?ej Matki, Maryi z Nazaretu, ale i w ?onie rodziny.
Bóg szuka? rodziny, mówi? w pewnym momencie, aby ucz?owieczy? Swojego Syna... to nadzwyczajne.
Tak wi?c moje przes?anie na to Bo?e Narodzenie chce by? takie:
Po pierwsze, przyjaciele i przyjació?ki, zach?cam was do wzrastania w cz?owiecze?stwie.
Nasz ?wiat potrzebuje cz?owiecze?stwa.
Potrzebuje, aby?my wzrastali we wzajemnym poszanowaniu.
Chc?, chocia? nie mam na to ?adnego wp?ywu, aby wojny si? zako?czy?y.
Zach?cam do wzrastania z sercem coraz bardziej ludzkim, poniewa? tam spotykamy tak?e Boga, gdy? On uczyni? nas takimi.
I w ko?cu, zach?cam was do czynienia wszystkiego, co mo?liwe, aby da? wyraz naszej komunii i naszego braterstwa wzgl?dem tych, którzy nas najbardziej potrzebuj?; czasem s? nam oni bardzo bliscy.
A poza tym, chc? prosi? o specjaln? modlitw? o ustanie wszystkich wojen na ?wiecie.
Znamy dobrze dramat Syrii, zach?cam was do modlitwy za Syri?.
Zach?cam was do modlitwy o wygaszenie innych 27 ognisk wojennych, które si? pal? w t? wigili? Bo?ego Narodzenia.
Prosz? was o modlitw? w intencji naszego wspó?brata salezjanina, Thomasa, który zagin?? osiem miesi?cy temu i o którym nic nie wiemy.
Drodzy przyjaciele i przyjació?ki, droga Rodzino Salezja?ska, drodzy wspó?bracia, droga m?odzie?y z ca?ego ?wiata, prze?ywanie Bo?ego Narodzenia jest tak wspania?e, poniewa?  oznacza, ?e rzeczywi?cie pozwalamy, by Bóg w nas zamieszka?, by rozbi? w?ród nas swój namiot, a kiedy jest On, z pewno?ci? wzrastamy w cz?owiecze?stwie.
Radosnego Bo?ego Narodzenia! Szcz??liwego 2017 Roku! Do zobaczenia wkrótce!