Rada Zasoby

Seminarium, Kierownictwa duchowego z salezja?skiej perspektywy, 16 - 20 listopada 2016

Kierownictwa duchowego z salezja?skiej perspektywy

  lettre Scarica il file zip       brossure  Scarica il file zip       videoScarica il file zip       photo

Najdro?szy Ksi??e Inspektorze!
Najdro?szy Delegacie ds Duszpasterstwa M?odzie?owego!

Przede wszystkim gor?ce pozdrowienia ode mnie i ca?ej ekipy Dykasterii ds Duszpasterstwa M?odzie?owego.

W sze?cioleciu 2008-2014, Dykasteria ds Duszpasterstwa M?odzie?owego zorganizowa?a seri? 4 seminariów na temat kierownictwa duchowego, w których uczestniczyli niektórzy eksperci w tym temacie (od 2010 do 2013; Towarzyszenie duchowe, Itinerarium pedagogiczno-duchowe w stylu salezja?skim w s?u?bie m?odym).

Po pozytywnych do?wiadczeniach tych spotka?, wielu salezjanów poprosi?o, aby móc wzi?? udzia? w tym procesie, dotycz?cym tak wa?nego aspektu naszego duszpasterstwa. Z tego powodu Dykasteria ds Duszpasterstwa M?odzie?owego oferuje nowe wydarzenie w s?u?bie salezja?skiej dzia?alno?ci wychowawczo-duszpasterskiej.

Odbiorcami tego nowego przedsi?wzi?cia maja by? salezjanie i ?wieccy zaanga?owani w indywidualne towarzyszenie m?odym oraz inne osoby maj?ce konkretne do?wiadczenie w wychowaniu do ?ycia modlitw? wewn?trz Salezja?skiego Duszpasterstwa M?odzie?owego.

W li?cie jaki Wam przesy?amy znajdziecie cele tego seminarium, proponowane tre?ci oraz metody pracy.

Seminarium odb?dzie si? w Salesianum w Rzymie w terminie 16 - 20 listopada 2016 (rozpocznie si? 16 listopada o godz. 20.00 a zako?czy obiadem w niedziel? 20). Koszt seminarium to 200 Euro.
Poniewa? seminarium pomy?lane jest dla osób, które ju? maj? do?wiadczenie w indywidualnym towarzyszeniu m?odym, uprzejmie prosimy, aby zaproponowa? osob? z waszej inspektorii, która mog?aby w nim uczestniczy?. Byliby?my wdzi?czni, je?li dane tych osób dotar?yby do nas przed 1 pa?dziernika 2016.

Na koniec pragniemy doda?, ?e podczas seminarium b?d? równie? warsztaty, podczas których zostan? zaprezentowane niektóre do?wiadczenia zwi?zane z towarzyszeniem w ?yciu modlitwy. Je?li w waszej inspektorii istniej? takie do?wiadczenia, to prosimy o mo?liwo?? podzielenia si? nimi z uczestnikami seminarium (patrz modu? 3).

B?dzie nam mi?o je?li otrzymamy wasze odpowiedzi i propozycje.

W Chrystusie
Fabio


 

Seminarium robocze nt.

Kierownictwa duchowego z salezja?skiej perspektywy:

Towarzyszenie ?yciu modliTw?

Dy k a s t e r i a D u s z pa s t e r s t w a M ? o Dz i e ?o w e g o ( r z y m )

WPROWADZENIE
?ycie duchowe czerpie ze S?owa, by rozeznawa?; jego celebracj? jest liturgia i sakramenty, a karmi si? modlitw?. Dlatego w drodze rozwoju w wierze towarzyszenie duchowe musi troszczy? si? o wymiar modlitewny osoby. Naszym pragnieniem jest pomóc wszystkim m?odym otworzy? si? na pytanie pochodz?ce od Boga, uczy? si? dostrzega? Jego plan, rozpoznawa? jego G?os przebijaj?cy si? przez ró?ne zdarzenia. Salezja?ska modlitwa m?odzie?y jest ?yw? rzeczywisto?ci?, która pomaga patrze? na swoj? osobist? histori? w optyce Pana, oczami Boga; widzie? j? tak, jak widzi j? Bóg, wyobra?a? j? sobie tak, jak wyobra?a j? sobie Bóg.
W formacji m?odzie?y trzeba znale?? miejsce na wychowanie do modlitwy. Mimo ?e modlitwa liturgiczna i wspólnotowa jest wa?na, trzeba na nowo potwierdzi? znaczenie osobistej modlitwy – „stanu autentyczno?ci” – jak powiedzia? Pawe? VI.
Wychowywanie do modlitwy to co? wi?cej ni? wyk?adanie doktryny. Salezja?ski kierownik duchowy, mimo ?e jest narz?dziem dzia?ania Boga, zanim zacznie pomaga? w modlitwie, sam musi mie? jej do?wiadczenie. Przede wszystkim musi otrzyma? na modlitwie ?wiat?o Boga, by wspiera? wewn?trzne dzia?anie Mistrza. M?odzie? sama b?dzie mog?a dostrzec i doceni? dar Boga poprzez tych, którzy potrafi? uzna? absolutny prymat dzia?ania Boga w formacji osób.
Po 4 wcze?niejszych seminariach, zorganizowanych przez Dykasteri? Duszpasterstwa M?odzie?owego od 2010 do 2013 («Towarzyszenie duchowe. Droga pedagogiczna i duchowa w salezja?skim kluczu na s?u?bie m?odzie?y”), proponujemy now? przestrze?, która ma s?u?y? salezja?skiemu dzia?aniu wychowawczo-duszpasterskiemu.
ODBIORCY
Salezjanie i ?wieccy zaanga?owani w osobiste towarzyszenie m?odzie?y
i osoby, które maja konkretne do?wiadczenie w wychowaniu do ?ycia modlitw? w Salezja?skim Duszpasterstwie M?odzie?owym.
CELE
1 Odkrywanie wychowawczego znaczenia i roli modlitwy w ?ród?ach duchowo?ci salezja?skiej.
2 Dyskusja na temat praktyki towarzyszenia w modlitwie z dzie?mi i m?odzie?? w ró?nym wieku.
3 Zastanowienie si? nad ró?nymi metodami i sposobami modlitwy, aby w salezja?skim stylu i z praktycznym nastawieniem znale?? najbardziej adekwatny do danej osoby.

Tre?ci
MODU? 1 Modlitwa w salezja?skiej duchowo?ci
1
1 Modlitwa u ks. Bosko: jak rozumie modlitw?? Jak wychowuje do modlitwy? ?ród?a modlitwy.
MODU? 2 Modlitwa i towarzyszenie duchowe
2
1 Pilna potrzeba modlitwy kierownika duchowego.
1 Wychowanie do osobistej modlitwy m?odzie?y w towarzyszeniu duchowym: jak dostrzega? przeszkody, jak wychowywa? do potrzeby modlitwy i jak dostrzega? niebezpiecze?stwa na drodze modlitwy.
1 Powo?anie i modlitwa w towarzyszeniu duchowym: historia ka?dego powo?ania jest histori? modlitwy.
MODU? 3 Modlitwa
3
1 Osobista modlitwa: dziennik duchowy; modlitwa w szczególnym czasie; modlitwa
symbolami, ikonami, muzyk?, ta?cem.
1 Modlitwa S?owem: modlitwa psalmami i Lectio Divina.
1 Eucharystia, modlitwa Ko?cio?a.
1 Wprowadzanie dzieci do modlitwy: przeszkody, zasoby, priorytety.
1 Ró?ne formy i przejawy modlitwy w grupie: do?wiadczenia szko?y modlitwy i social
networks.
1 Inne.
MODU? 4 Czas modlitwy i rozmowy
4
1 Modlitwa w oparciu o Mt 6 (Lectio Divina)
METODY PRACY
Podczas seminarium zostan? wyg?oszone odczyty i b?d? odbywa?y si? warsztaty praktyczne, umo?liwiaj?ce nauczenie si? sposobów wychowania do modlitwy.
Metoda relacji i feedbacku (modu? 1 i 2): w ramach modu?u zostan? zrealizowane dzia?ania formacyjne w oparciu o konkretny temat oraz dyskusje i analiza w gronie uczestników, z udzia?em prowadz?cego. Chodzi zatem o metod? zak?adaj?c? aktywne uczestnictwo.
Metoda warsztatu do?wiadcze? lub symulacji (modu? 3): chodzi o spotkanie z udzia?em ograniczonej liczby uczestników oraz jednego lub dwojga prowadz?cych, posiadaj?cych konkretne do?wiadczenie modlitwy. Ta metoda pozwala unikn?? akademickiego wyk?adu, gdy? celem warsztatu jest praktyczne zg??bienie wybranego zagadnienia. Metoda modlitwy (modu? 4): grupa zostanie zaproszona do udzia?u w Lectio Divina, b?d?cej okazj? do modlitewnego s?uchania w grupie i drog? S?owa Bo?ego.
Praca osobista i grupy robocze (w oparciu o pytania): g?ównym celem tego rodzaju pracy jest uwypuklenie wyzwa? i mo?liwo?ci, jakie wynikaj? z poruszanych zagadnie? dla towarzyszenia w modlitwie w salezja?skich kontekstach.
DATA I MIEJSCE
Rzym, 16 -20 listopada 2016 (rozpocz?cie w ?rod? o godzinie 20:00; zako?czenie obiadem w niedziel?, 20.).
Dykasteria ds
Duszpasterstwa M?odzie?owego