Rada Zasoby

CS Newsletter in 2019-05

 

Biuletyn nr 99 – maj 2019

 

 
Drodzy Bracia i Przyjaciele,

miesi?c maj jest czasem szczególnie intensywnym dla Dykasterii ds.

komunikacji spo?ecznej. W dniach 2-5 maja, w Monachium, w Niemczech, odby?o si? spotkanie odpowiedzialnych za wydawnictwa salezja?skie w Europie. Prze?o?ony Generalny skierowa? do nich swoje przes?anie, w którym czytamy: “?wiadomi ?wiatowego kryzysu, jaki dotkn?? sektor wydawniczy, zach?cam was do przeprowadzenia, z nadziej?, kreatywno?ci? i profesjonalno?ci?, odpowiedniej refleksji. Starajcie si? stawi? czo?a zw?aszcza trudno?ciom ekonomiczno-finansowym (samowystarczalno??), wyzwaniom zwi?zanym z nowymi technologiami (?wiat cyfrowy), kultur? (nowy czytelnicy cyfrowi) i sta?ym podnoszeniem kwalifikacji personelu, kieruj?c si? wizj? ?cis?ej wspó?pracy mi?dzy wami, salezjanami i osobami ?wieckimi. Sektor wydawniczy pomóg? Ksi?dzu Bosko nie zamyka? si? w murach swoich dzie?; s?owem pisanym towarzyszy? ludziom m?odym, nios?c dobre przes?anie w spo?ecze?stwie poprzez swoje ksi??ki, encyklopedie, pisma. Chodzi bowiem o to, aby czyni? dobro ludziom m?odym i ich rodzinom, rozwijaj?c i motywuj?c ich wiar?”.

Drugie spotkanie, które mia?o miejsce w dniach 9-12 maja równie? w Monachium, zgromadzi?o delegatów ds. komunikacji spo?ecznej z inspektorii Europy. G?ównym tematem spotkania by? temat Kapitu?y, ale rozpatrywany pod k?tem komunikacji spo?ecznej: Jacy salezjanie ‘komunikatorzy’ dla m?odzie?y z cyfrowego ?wiata? Wnioski, do jakich doszli uczestnicy spotkania, s? bardzo zadawalaj?ce; te pó?niej zostan? do??czone do propozycji delegatów z innych regionów. Dzielenie si? dobrymi praktykami przez delegatów i zagadnienie, jakie omówi?a teolog Sonja Pohl: “M?odzie? i Ko?ció? w ?wiecie cyfrowym”, podsun??y wiele dobrych my?li i wskaza?y na wyzwania, które stoj? przed nasz? misj? m?odzie?ow?, realizowan? w ?wiecie cyfrowym. Bardzo dzi?kuj? Inspektorii niemieckiej i wspó?braciom z “Salesianum” w Monachium, którzy przyj?li nas w obu tych przypadkach z wielk? dobroci?.

W ubieg?ym roku ANS, “IME Comunicazioni” i specjalnie powo?ana ekipa wspó?pracowników zrealizowa?a wideo-nowenn? do Maryi Wspomo?ycielki, co równie? powtórzy?o si? w tym roku. W przekonaniu, ?e Maryja Wspomo?ycielka ??czy si? bardziej z charyzmatycznym wymiarem ni? z osobistym nabo?e?stwem, w tym roku wspomniana ekipa postanowi?a uwzgl?dni? w Nowennie tak?e komentarze Prze?o?onego Generalnego i ?wiadectwa licznych przedstawicieli Rodziny Salezja?skiej, skupiaj?ce si? na mi?o?ci, która przemienia ?wiat. Nale?y do nas, Delegatów, promowanie jej wewn?trz i poza Rodzin? Salezja?sk?, motywuj?c w ten sposób i szerz?c wiar? ludu Bo?ego, czyni?c to z t? sam? pasj? apostolsk? co Ksi?dz Bosko. Wiem, ?e liczne wspólnoty, rodziny, oratoria i dzie?a j? ogl?daj? i wspólnie potem komentuj?, promuj?c j? z entuzjazmem. Przyczynia si? to do wzrostu w wierze i w poczuciu przynale?no?ci do Zgromadzenia.

Ko?cz?, informuj?c, ?e w dniach 25-29 maja w Rzymie odb?dzie si? mi?dzynarodowe spotkanie dyrektorów (redaktorów naczelnych) Biuletynu Salezja?skiego, którego g?ównym tematem b?dzie: “Biuletyn Salezja?ski: komunikowa?, aby w??czy? w misj?; mi?dzy drukiem a kultur? cyfrow?”. Biuletyn Salezja?ski jest pismem instytucjonalnym w Zgromadzeniu; jako takie powsta?o i takim by?o w zamy?le Ksi?dza Bosko. ?wiadomi, ?e ?yjemy w spo?ecze?stwie, które bardzo ró?ni si? od tego sprzed lat, chcemy na nowo dowarto?ciowa? i ulepszy? Biuletyn Salezja?ski, zachowuj?c stale jego to?samo??, nie trac?c znaczenia w spo?ecze?stwie w sieci, hiperpoinformowanym i zdominowanym przez rzeczywisto?? cyfrow?. Eksperci w dziedzinie historii, dziennikarstwa, mediów spo?eczno?ciowych, pism instytucjonalnych i komunikacji cyfrowej pomog? nam w dalszej realizacji procesu odnowy tego pisma Ksi?dza Bosko.

Wraz z Ekip? Dykasterii ?ycz? wszystkim pogodnego ?wi?ta Maryi Wspomo?ycielki.

Ks. Filiberto González Plasencia