Rada Zasoby

CS Newsletter in 2019-06

 

Biuletyn nr 100 – czerwiec 2019

Drodzy Bracia i Przyjaciele,

pozdrawiam was z obrad Rady Generalnej i z odbywaj?cego si? w mi?dzyczasie w Rzymie na “Sacro Cuore” kursu formacyjnego dla nowych inspektorów.

Przede wszystkim chc? was poinformowa?, ?e spotkanie redaktorów naczelnych Biuletynu Salezja?skiego (BS) dostarczy?o nowego bod?ca do rozwoju tego instytucyjnego pisma za?o?onego przez Ksi?dza Bosko w pocz?tkach Zgromadzenia Salezja?skiego. Stanowi ono dla nas szczególny znak i historyczny dorobek. Temat: “Biuletyn Salezja?ski: informowa?, aby w??czy? w misj?; mi?dzy drukiem a kultur? cyfrow?” by? rozpatrywany pod ró?nym k?tem przez specjalistów, potwierdzaj?c to?samo?? i misj? tego pisma i staraj?c si? odpowiedzie? na zapotrzebowania nowych odbiorców w kontek?cie kultury, która pos?uguje si? nowymi j?zykami i nowymi technologiami. Mo?emy tak to podsumowa?: “Z Ksi?dzem Bosko i z duchem czasu”. Przes?a?em wnioski ko?cowe z tego spotkania Inspektorom, wam, Delegatom inspektorialnym ds. komunikacji spo?ecznej oraz redaktorom naczelnym BS i ich ekipom.

Obserwuj?c znaki czasu, b?d?c wa?nymi protagonistami w kszta?towaniu nowej kultury i otwieraj?c si? na nowe pokolenia m?odzie?y, KG28 zach?ca nas do przemy?lenia naszego osobistego i wspólnotowego powo?ania salezja?skiego. W kontek?cie tematu najbli?szej Kapitu?y: “Jacy salezjanie dla wspó?czesnej m?odzie?y?” Dykasteria i wszyscy delegaci/delegatki ds. komunikacji spo?ecznej Zgromadzenia powa?nie zastanawiaj? si? nad kwesti?, która dotyka tre?ci i sposobów formacji: “Jacy ‘komunikatorzy’ dla m?odzie?y z cyfrowego ?wiata?”. Wybrali?my zbiór dokumentów, które b?d? stanowi? przedmiot naszego studium, dzielenia si? i dyskusji w siedmiu regionach Zgromadzenia, odnosz?c si? do takich obszarów, jak: wspó?-?ycie, bycie, poznanie, dzia?anie. Rezultat tego procesu b?dzie naszym wk?adem w formacj? nowych pokole? salezjanów i ?wieckich po?wi?caj?cych swoje ?ycie ludziom m?odym, którzy, podobnie jak my, ?yj? w ?rodowisku cyfrowym.

Trzecim punktem, który anga?uje bezpo?rednio wszystkich delegatów, jest przekazywanie informacji o KG28. Kapitu?a Generalna jest najwa?niejszym wydarzeniem, które co sze?? lat gromadzi: Prze?o?onego Generalnego, jego Rad?, wszystkich prze?o?onych okr?gów salezja?skich na mocy przys?uguj?cego im prawa, a tak?e wybranych przedstawicieli poszczególnych inspektorii, stanowi?c jednocze?nie najbardziej wyra?ny znak jedno?ci Zgromadzenia obecnego w 132 krajach w jego ró?norodno?ci. Poprzez to braterskie i mi?dzykulturowe spotkanie salezjanie potwierdzaj? swoj? wierno?? Ewangelii i charyzmatowi za?o?yciela, rozpoznaj?c w tym momencie historii wol? Bo??, by lepiej s?u?y? Ko?cio?owi i m?odzie?y. Aby te informacje mog?y dociera? do wszystkich inspektorii, a samo prze?ycie KG by?o jak najlepsze, Dykasteria opracowa?a plan, na który sk?adaj? si? trzy etapy: przygotowanie, przebieg, kontynuacja. W tym wszystkim Ty odgrywasz g?ówn? rol?. Odno?nie do ka?dego z tych etapów ANS przeka?e Ci odpowiednie informacje, materia?y i zalecenia, które b?dziesz musia? uwzgl?dni?. Ju? teraz dzi?kuj? Ci za wspó?prac?.

Pozdrawiam Was w imieniu ekipy Dykasterii i ?ycz? Wam radosnego ?wi?ta Naj?wi?tszego Serca Pana Jezusa, które jest g??bokim i jasnym wyrazem naszej duchowo?ci urzeczywistnionej w systemie prewencyjnym.

Z serdecznym pozdrowieniem w Ksi?dzu Bosko,

Ks. Filiberto González Plasencia