Rada Zasoby

CS Newsletter in 2019-07

 

Biuletyn nr 101 – lipiec 2019

Drodzy Bracia i Przyjaciele,

Rzym coraz bardziej rozpala ?ar letni, przybli?aj?c nas do okresu zwanego ferragosto. Dla wielu z was jest to czas letnich akcji duszpasterskich i towarzyszenia m?odzie?y. Jest to te? czas powo?aniowego siania i zbierania. Naprawd? zazdroszcz? wam tego. Jak mniemam, b?dzie to dotyczy? ca?ej Pó?nocy naszej planety, podczas gdy Po?udnie cieszy si? urokliw? zim?. Sze?? miesi?cy ciep?a i sze?? miesi?cy zimna dla wszystkich. Takie jest ?ycie.

Pisz? do was w czasie gdy odbywaj? si? intensywne sesje, podczas których wiele czasu po?wi?ca si? refleksji dotycz?cej 28 KG. Tak trzeba. Mowa tu o najwa?niejszym wydarzeniu historycznym i charyzmatycznym dla Zgromadzenia, które odbywa si? co sze?? lat. My wszyscy znajdujemy si? wewn?trz tego wydarzenia, poniewa? chodzi tu o nasz charyzmat, o nasze salezja?skie ?ycie. St?d te? b?d? kontynuowa? temat KG28 pod k?tem komunikacji spo?ecznej.

Niedawno przes?ali?my, wraz z listem motywacyjnym i wyja?nieniem ca?ej procedury, pierwsz? cz??? programu komunikacji spo?ecznej KG28, tj. to, co dotyczy etapu przedkapitulnego.

Ponownie zach?cam was do tego, aby?cie motywowali salezjanów, ?wieckich wspó?pracowników i m?odzie? z naszych placówek, czyni?c to z przekonaniem i kreatywno?ci?, do prze?ywania kapitulnego wydarzenia, odbywaj?cego si? na Valdocco w Turynie, w waszej wspólnocie i dziele. Tak wi?c nadarza si? sposobno??, aby stworzy?, wraz z ANS, mediami ko?cielnymi i spo?ecznymi, dzie?ami i wspólnotami, inspektorialn? sie? informacyjn?, która pozostanie po KG28. W ten sposób zostanie wzmocniona organizacja i struktura przekazu spo?ecznego twojej inspektorii.

Analizuj i wdra?aj, wraz ze swoj? ekip? i referentami ds. komunikacji spo?ecznej wspólnot i dzie?, program komunikacji spo?ecznej KG28, który ci przes?ali?my. Wa?ne jest tak?e bycie w sta?ym kontakcie z odpowiedzialnymi za ANS, gdyby potrzebne by?o jakie? wyja?nienie: José Luis Muñoz (direttore@infoans.org) i Jacob Iruppakkaattu (jacob@sdb.org).

Istotne jest, aby? pomóg? zrozumie? i da? odczu? salezjanom, ?wieckim wspó?pracownikom i m?odzie?y z twojej inspektorii, ?e my wszyscy uczestniczymy w tej Kapitule, a nie tylko ojcowie kapitulni, którzy si? gromadz? w Turynie. Pomó? im wej?? w temat pos?usze?stwa Bogu i nadziei, powo?aniowego i duchowego dzielenia si? salezjanów i ?wieckich, realizowanego dla chwa?y Bo?ej i zbawienia m?odzie?y, zw?aszcza najubo?szej.

W??cz silnik i zacznij przemierza? drog?, wszystko jest gotowe. Wspomo?ycielka niech b?dzie dla ciebie, podobnie jak dla Ksi?dza Bosko: Matk?, Nauczycielk? i Przewodniczk?.

Pozdrawia Ci? ca?a ekipa Dykasterii.

Ks. Filiberto González Plasencia