Rada Zasoby

Rzecznictwo z perspektywy salezja?skiej

Wytyczne: Rzecznictwo z perspektywy salezja?skiej

pdf

 

1. Czym jest rzecznictwo?

Proces wspierania / umo?liwiania ludziom:

 • Wyra?enia swoich pogl?dów / obaw
 • Uzyskania dost?pu do informacji i us?ug
 • Promowania i chronienia swoich praw / obowi?zków
 • ukazanie mo?liwo?ci wyboru / opcje.

D??y do tego, aby ludzie, szczególnie ci najbardziej wra?liwi mogli:

 • By? upewnieni ?e ich g?os zostanie wys?uchany w wa?nych dla nich kwestiach
 • Chroni? / zabezpieczy? swoje prawa
 • By? upewnieni ?e ich pogl?dy / pragnienia s? autentycznie brane pod uwag? przy podejmowaniu decyzji dotycz?cych ich ?ycia.

Podsumowuj?c, rzecznictwo to udzielanie g?osu osobom wra?liwym, w tym dzieciom i m?odzie?y oraz ich spo?eczno?ciom poprzez:

 • Podnoszenie ?wiadomo?ci na temat potrzebnych reform rz?dowych, w tym us?ug i ochrony socjalnej
 • Prowadzenie kampanii z koalicjami i spo?ecze?stwem obywatelskim
 • Proponowanie rozwi?za? jako zaufany partner rz?du.

Wa?ne jest odró?nienie rzecznictwa od innych podobnych terminów, u?ywanych czasem, jako synonimów, które maj? ró?ne konotacje.

Lobby: praktyka rzecznictwa, której celem jest wp?yni?cie na cia?o kierownicze. Dlatego w kontek?cie salezja?skim, dobr? zasad? jest unikanie u?ywania tego terminu, poniewa? jeste?my zwolennikami wspólnego dobra.

Kampania: suma dzia?a?, które organizacja planuje / wykonuje, aby wp?yn?? na polityk? i podnie?? ?wiadomo?? na temat konkretnego problemu.

 

2. Dlaczego rzecznictwo?

Dzia?amy w systemie, który przyj?? / skonsolidowa? niektóre wytyczne, dlatego istnieje wyra?na potrzeba rzecznictwa. Te wytyczne nie podchodz? ca?o?ciowo do osoby ludzkiej oraz nie dotykaj? korzeni problemów ?yciowych.

Je?li chcemy zapewni? aby nasz wk?ad by? zgodny z charyzmatem Ksi?dza Bosko i wielkim do?wiadczeniem, które powsta?o od lat na ca?ym ?wiecie, poprzez System Prewencyjny, musimy uprawia? rzecznictwo tak jak on nas nauczy?: tzn. ró?nica polega na zmianie przyczyn le??cych u podstaw problemów, a nie tylko ?agodzenie skutków dyskryminuj?cych zasad.

 

3. Podstawowe warto?ci dla organizacji Ks. Bosko w prowadzeniu rzecznictwa

Aby skutecznie wstawia? si? za kim?, konieczne jest posiadanie jasnej wizji. W oparciu o nasze ponad stu letnie do?wiadczenie edukacyjne opracowali?my liste podstawowych warto?ci wymienionych poni?ej:

 • Dzieci i prawa m?odych ludzi s? w centrum Misji Ks. Bosko.
 • Salezjanie Ksi?dza Bosko i ich organizacje s? rozpoznawani na ca?ym ?wiecie ze wzgl?du na ich zaanga?owanie w pomoc najbardziej potrzebuj?cym oraz ze wzgl?du na ich efektywn? prac? i szerokie do?wiadczenie w pracy w terenie obejmuj?ce wiele sektorów, w których s? zaanga?owani na pierwszej linii dzia?ania.
 • To bogate dziedzictwo i wiedza powinny zosta? wprowadzone do istniej?cych strategii i wytycznych, aby przyczyni? si? do przekszta?cenia ich s?abo?ci strukturalnych i deficytów.
 • Jednym z celów Ks. Bosko dla m?odych ludzi by?o "stawanie si? dobrymi Chrze?cijanami i uczciwymi obywatelami". W XXI wieku przek?ada si? to na promowanie uczestnicz?cego i aktywnego obywatelstwa w?ród dzieci i m?odzie?y, zach?caj?c ich do ?ycia w sensowny sposób.
 • Nasz system edukacyjny nie pozostawia dzieci i m?odzie?y samym sobie. S? oni cz??ci? spo?eczno?ci edukacyjnej, która towarzyszy im osobi?cie, dlatego te? wspieramy rozwój spo?eczno?ci lokalnej która jest kluczowym czynnikiem integracji spo?ecznej m?odych ludzi.

4. Tradycja rzecznictwa w Rodzinie Salezja?skiej

 • Ksi?dz Bosko wskaza? nam drog?. Niektóre historyczne odniesienia do Ksi?dza Bosko ukazuj? nam wyra?nie, w jaki sposób broni? on praw m?odych ludzi, w czasach kiedy prawa dzieci nie zosta?y ustalone i sprecyzowane (np. Umowa o sta? lub kontakty z organami publicznymi w celu "dobrego traktowania" m?odych ludzi itp.)
 • Wizja Ks. Bosko antycypowa?a znaki czasu. By? on i jest nawet dzisiaj "motorem" wizji wci?? ?ywej i aktualnej w dzisiejszych czasach. Ta wizja mocno wierzy w potencjalne dobro ka?dego m?odego cz?owieka i jego zdolno?? do transformacji osobistej i otaczaj?cego spo?ecze?stwa.

 

5. Zasady przewodnie rzecznictwa salezja?skiego

 • Pracuj?c nad zmianami w polityce promocji i ochrony praw dziecka, powinni?my pami?ta?, ?e dzia?amy nie jako aktywistyczna organizacja pozarz?dowa, ale jako "partnerzy" lokalnych, regionalnych i krajowych rz?dów w harmonii z innymi podmiotami.
 • Nasze przekazy s? oparte na konkretnych do?wiadczeniach z tej dziedziny. Ruch Ksi?dza Bosko inwestuje swoje zasoby g?ównie w dzia?ania oparte na praktycznych do?wiadczeniach zebranych w bezpo?rednim dialogu z dzie?mi i m?odzie?? oraz z ich rodzinami i spo?eczno?ciami.
 • Pracujemy z najbardziej wra?liw? i zmarginalizowan? m?odzie?? i z tego do?wiadczenia czerpiemy informacje oparte na praktyce, a nie na teoretycznych deklaracjach;
 • Partnerstwa z zewn?trznymi zainteresowanymi stronami (instytucjami i innymi organizacjami pozarz?dowymi) maj? kluczowe znaczenie i s? oparte na dialogu i wspólnej realizacji celów;
 • Mi?kkie i skuteczne podej?cie do zmian z instytucjami na wszystkich szczeblach, budowanie dialogu bardziej ni? konfrontacja, dla pozytywnego rozwi?zania problemów
 • G?os dla tych którzy go nie maj? jest nasz? wiod?c? koncepcj? z podej?ciem oddolnym, podtrzymuj?cym nasze dzia?ania, stawiaj?c m?odych ludzi w centrum uwagi, s?uchaj?c ich i towarzysz?c im w promowaniu i ochronie ich praw;
 • ?cis?a wspó?praca i zaanga?owanie tak?e grup ?wieckich Rodziny Salezja?skiej, zgodnie z praktyk? Ksi?dza Bosko, dostarcza nam innego spojrzenia na te zagadnienia i przyczynia si? do wspólnego budowania synergii, która jest bardziej skuteczna i ma wi?kszy wp?yw na trudn? sytuacj?.

 

6. G?ówne dziedziny rzecznictwa

Prawa cz?owieka jako uniwersalne, niezbywalne, niepodzielne, wspó?zale?ne i powi?zane, koncetruj?c si? na:

 1. Prawach dziecka (dzieci i m?odzie?)
 2. Edukacji: w tym edukacji technicznej i zawodowej, formalnej i nieformalnej
 3. Walce z ubóstwem i promocji integracji spo?ecznej
 4. Rozwóju spo?eczno?ci
 5. Równych szansach dla m??czyzn i kobiet, dziewcz?t i ch?opców
 6. M?odzie?y jako promotorów pokoju

Agenda ONZ 2030 z jej celami zrównowa?onego rozwoju (CZR) wraz ze szczegó?owym programem i podzia?em na poszczególne cele stanowi dzi? wa?ne t?o dla ka?dej interwencji. W tym kierunku mo?na uwzgl?dni? wiele innych tematów dotycz?cych rzecznictwa, takich jak migracja, handel lud?mi, wspó?praca na rzecz rozwoju itp.

Ponadto promowanie i ochrona paradygmatu praw cz?owieka, w którym wszystkie prawa cz?owieka s? niepodzielne, wspó?zale?ne i wzajemnie powi?zane, pomaga nam rozpozna? ?cis?y zwi?zek mi?dzy sze?cioma wymienionymi powy?ej makrokategoriami i prowadzi nas do jasnego zrozumienia powi?za? istniej?cych pomi?dzy prawami dziecka / migracj?, dzie?mi ?yj?cymi na ulicy / ubóstwem, dzie?mi bez opieki itd.

 

7. ?rodki

Poniewa? zaanga?owanie wszystkich organizacji Ksi?dza Bosko jest niezwykle rozleg?e i bogate, istnieje potrzeba koordynacji. Aby przekaza? okre?lone wspólne przes?anie zgodnie z tym, co zosta?o ustalone powy?ej, opracowali?my nast?puj?ce ?rodki koordynacji.

7.1 Spotkania grupy ekspertów rzecznictwa

Mi?dzynarodowe sieci salezja?skie dzia?aj?ce w dziedzinie rzecznictwa zainicjowa?y kilka grup ekspertów. G?ównym celem tych grup jest zgromadzenie specjalistów w kilku wybranych tematach, przemy?lenie ich z perspektywy salezja?skiej i wypracowanie ró?nych propozycji wytycznych: o?wiadcze?, dokumentów itp.

Ponadto grupy te maj? efekt kaskadowy, przenosz?c g?ówne wytyczne z forów mi?dzynarodowych do salezja?skiej rzeczywisto?ci lokalnej i krajowej, gdzie wspó?pracuj? z osobami których dotycz? te wytyczne. Przyk?adami takich grup s?: grupa robocza "Don Bosco Network" w zakresie wspó?pracy rozwojowej i edukacji globalnej, grupa "Don Bosco International" EU 2020 zajmuj?ca si?: uczestnictwem, ubóstwem i migracj?, wspólna grupa „Don Bosco Network” i „Don Bosco International” ds. Rzecznictwa itp.

7.2 Dokumenty wytyczne

Przygotowywany jest zestaw dokumentów wytycznych wspieraj?cych dzia?ania rzecznicze cz?onków ruchu salezja?skiego. Zgodnie z wy?ej wymienionymi poj?ciami i tematami opracowano i rozprowadzono nast?puj?ce dokumenty wytyczne

 1. Edukacja: Odpowied? Salezja?ska na Agend? 2030 (wrzesie? 2016)
 2. Migracja: Podej?cie Salezja?skie do Ma?oletnich bez Opieki (grudzie? 2016 r.)
 3. Ubóstwo: Wytyczne w Sprawie Ubóstwa i Wykluczenia Spo?ecznego (pa?dziernik 2017 r.)

7.3 Kampanie u?wiadamiaj?ce

Aby rozpowszechnia? nasze przes?anie w?ród ró?nych zainteresowanych stron, takich jak w?adze publiczne, prywatni ofiarodawcy, organizacje trzeciego sektora i spo?ecze?stwo w ogóle, wiele organizacji salezja?skich pracuje nad kampaniami u?wiadamiaj?cymi obejmuj?cymi kilka tematów.

Kampanie te koncentruj? si? na dwóch g?ównych aspektach:

 • kluczowe jest dzielenie si? sytuacj? posiadaj?cych prawa, których prawa nie s? szanowane, i sprzyjanie promowaniu zmian prawnych w imieniu podmiotów odpowiedzialnych, oraz
 • Wa?ne jest, aby dotrze? do opinii publicznej, aby zaanga?owa? spo?ecze?stwo we wsparcie projektów, które pomagaj? osobom wymagaj?cym szczególnej opieki i potrzebuj?cym.

 

8. Struktury salezja?skie, które s? ju? zaanga?owane w rzecznictwo na forach mi?dzynarodowych:

Do czerwca 2018 r. Salezjanie Ksi?dza Bosko i powi?zane z nimi organizacje s? obecni na nast?puj?cych mi?dzynarodowych forach na poziomie globalnym i regionalnym:

Poziom globalny - Organizacja Narodó Zjednoczonych

   • status ECOSOC Salesian Missions w ONZ w Nowym Jorku
   • status ECOSOC VIS, w ONZ w Genewie i w Nowym Jorku

Poziom regionalny - Europe

   • Rzecznictwo DBI na poziomie europejskim
    • Europejska Agencja Praw Podstawowych
    • Europejski sojusz na rzecz przygotowania zawodowego (organizowany przez Komisj? Europejsk?)
    • Wspólne praktyki CEDEFOP (Agencja UE ds. T-VET)
    • Dialog strategiczny Komisji Europejskiej i fora (DG EMPL, DG EAC, DG JUST)
    • Rada Europy
   • Rzecznictwo DBYN na poziomie europejskim (m?odzie?, integracja spo?eczna i edukacja nieformalna)
    • Europejskie Forum M?odzie?y
    • Europejska Fundacja M?odzie?y (Rada Europy)
    • Partnerstwo m?odzie?owe Unia Europejska - Rada Europy
    • Dialog strategiczny Komisji Europejskiej i fora - DG EAC
   • Rzecznictwo VIS na poziomie europejskim
    • Europejska Agencja Praw Podstawowych
    • Europejska platforma spo?ecze?stwa obywatelskiego przeciwko handlowi lud?mi
    • Rada Europy

W Azji, Afryce i Ameryce kilka inspektorii i organizacji zajmuje si? rzecznictwem na szczeblu krajowym, ale nie ma salezja?skiej obecno?ci na forach regionalnych.