SDB Zasoby

Temat KG 27: Swiadkowie ewangelicznej radykalnosci

Temat KG 27: „Świadkowie ewangelicznej radykalności”

1

DIREZIONE GENERALE OPERE DON BOSCO
Via della Pisana 1111 - 00163 Roma

Il Rettor Maggiore

Prot. 12/0115
Rzym, 4 kwietnia 2012

 

Do Współbraci salezjanów
w Zgromadzeniu

 

Drodzy Współbracia,

dziś, w Wielką Środę 4 kwietnia, zakończyliśmy sesję plenarną Rady Generalnej, poświęconą tematowi i celom najbliższej Kapituły Generalnej. Już przed wizytami di Insieme, cała Rada Generalna zapoznała się dogłębnie z wyzwaniami wewnątrz Zgromadzenia. Wizyty di Insieme dostarczyły kolejnych informacji do zrozumienia tych sytuacji. Wybór tematu KG jest odpowiedzią na te wyzwania. Ma pomóc Zgromadzeniu kroczyć drogami, które Duch Święty wskazuje nam w aktualnym kontekście historycznym.

Temat KG 27: „Świadkowie ewangelicznej radykalności”
Temat KG27 dotyczy świadectwa ewangelicznej radykalności, które w słowach „praca i umiarkowanie” (Konst. 18) wyraża program życia Księdza Bosko, „da mihi animas cetera tolle”. Temat, rozbudzając w nas świadomość powołania do wierności w życiu apostolskiemu programowi Księdza Bosko, ma nam pomóc w pogłębieniu tożsamości charyzmatycznej.
Zagadnienie jest obszerne, dlatego podczas KG27 zamierzamy skoncentrować się na czterech obszarach tematycznych: żyć w łasce jedności i w radości naszego salezjańskiego powołania konsekrowanego, które jest darem Boga i osobistym programem życia; rozwijać głębokie życie duchowe, przyjmując postawę i sposób postępowania Jezusa posłusznego, ubogiego i czystego i stając się ludźmi poszukującymi Boga; budować braterstwo we wspólnotach życia i pracy; poświęcić się wielkodusznie dla misji, towarzysząc młodzieży na ścieżkach życia, by dać światu nadzieję.

Główny cel KG 27
Celem KG27 jest udzielenie wsparcia każdemu współbratu i każdej wspólnocie na drodze życia w wierności programowi apostolskiemu Księdza Bosko. Dlatego, kontynuując działania podjęte przez KG26, KG27 pragnie jeszcze bardziej wzmocnić naszą tożsamość charyzmatyczną. Cel ten zapisany jest w początkowych artykułach Konstytucji: my, salezjanie, jesteśmy wezwani „przez określoną formę życia zakonnego do realizowania programu apostolskiego Założyciela”[1] ; ponadto  „posłannictwo apostolskie, wspólnota braterska i pełnienie rad ewangelicznych są nieodłącznymi elementami naszej konsekracji, przeżywanymi w jednym i tym samym nurcie miłości Boga i braci”[2] we właściwej nam formie życia.
Owoce KG 27

Inne zadania KG 27
Oprócz pogłębienia tematu, KG27 wyznaczono inne, szczegółowe zadania. Przede wszystkim wybór Księdza Generała i członków Rady Generalnej na okres 2014-2020. 
Kolejne to wykonanie i weryfikacja zadań wyznaczonych przez KG25 i KG26 lub wprowadzonych przez nie zmian.

  • Najważniejsze zadanie KG27 to przede wszystkim przemyślenie organizacji i struktury dykasteriów naszej misji salezjańskiej: duszpasterstwa młodzieżowego, misji, komunikacji społecznej (por. KG26, 117-118).
  •  Następnie podjęcie refleksji na temat kształtu trzech Regionów Europy (por. KG25, 124.126.129); zadanie coraz bardziej naglące, wskutek decyzji o nowym podziale terytorialnym Inspektorii w Hiszpanii, których liczba zmniejszona zostanie po KG27 z sześciu do dwóch.
  • Ponadto, po przeprowadzonej zmianie konstytucyjnej, dostrzeżono konieczność dokonania oceny powierzenia Rodziny salezjańskiej Wikariuszowi Księdza Generała (por. KG25, 133 i KG26, 116).
  • „Przegląd ten zwraca uwagę na całą strukturę Rady Generalnej”. Dla KG27 oznacza to konieczność dokonania weryfikacji struktur animacji i zarządzania Zgromadzeniem.

Rozpoczęcie KG 27
Co prawda list zwołujący KG27 zostanie wysłany w maju, jednak już teraz, tytułem zapowiedzi, pragnę poinformować, że KG27 rozpocznie się w sobotę, 22 lutego 2014 w Turynie, kolebce naszego charyzmatu. Następnie prace kontynuowane będą w Rzymie, w Domu Generalnym.

Moderator KG 27
Moderatorem Kapituły Generalnej został mianowany ks. Francesco Cereda; dziękuję mu za gotowość podjęcia się tego zadania.

Komisja techniczna KG 27
Dnia 2 kwietnia, zgodnie z art. 112 Regulaminów, mianowałem Komisję techniczną na KG27, w skład której wchodzą następujący Współbracia: ks. Fabio Attard, ks. Pierfausto Frisoli, ks. Filiberto Gonzalez, ks. Maria Arokiam Kanaga, ko. Jean Paul Muller, ks. José Miguel Nuñez. Zadaniem komisji jest opracowanie wytycznych, które zostaną opublikowane w DRG 413: programu przygotowania do KG27; punktów wyjścia do refleksji i pracy wokół tematu KG27; wskazówek odnośnie przygotowania i przebiegu Kapituł inspektorialnych; norm prawnych wyborów.
Drodzy Współbracia,

na zakończenie tej mojej zapowiedzi KG27 chciałbym zaprosić każdego z Was z osobna, każdą wspólnotę i inspektorię, aby już od dziś rozwijały w praktyce „pracę i umiarkowanie” w osobistych postawach salezjanów i atmosferze panującej we wspólnotach. Proszę też o otoczenie przygotowań do Kapituły Generalnej modlitwą do Księdza Bosko, którą przekazałem Wam na rozpoczęcie trzyletniego okresu przygotowań do obchodów Dwustulecia jego urodzin.

Dziś, tak jak kiedyś, Bóg wzywa nas w naszym salezjańskim życiu do świętości. Możemy ją osiągnąć, jeśli żyjemy jak Chrystus i nasz ukochany założyciel i ojciec; Ksiądz Bosko żył bardzo radośnie, życzliwie, z promiennym obliczem, ale z wielką ewangeliczną radykalnością, którą wyrażają słowa „praca i umiarkowanie”.

Zbliżamy się do obchodów Dwustulecia jego urodzin. Do tego czasu musimy odzyskać radość, entuzjazm i dumę bycia salezjanami, tak, by z przekonaniem i uczciwością móc zaproponować dzisiejszej młodzieży piękno naszego powołania.

Najświętszej Maryi Pannie, Niepokalanej Wspomożycielce, zawierzam KG27 a zwłaszcza Was wszystkich i każdego z osobna, drodzy Współbracia, których miłuję z sercem Jezusa Chrystusa,

2
Ksiądz Pascual Chávez V., SDB
Przełożony Generalny