Świętość Salezjańska

Calasanz José, Aparicio Enrico Saiz e 93 C.

B?OGOS?AWIENI JÓZEF CALASANZ, E.SAÍZ APARICIO I 93 TOWARZYSZE


PREGHIERA

Ti ringraziamo, o Dio nostro Padre,
perché hai sostenuto fino alla testimonianza suprema
i Beati Giuseppe Calasanz Marqués e 31 compagni
e i Beati Enrico Saiz Aparicio e 62 compagni,
martiri della Famiglia Salesiana della Spagna.
Essi hanno versato il loro sangue
per amore tuo e della Chiesa.
Ti preghiamo, concedici,
per il loro esempio e la loro intercessione,
di rispondere generosamente alla tua chiamata,
fino al dono totale della nostra vita.
Per loro intercessione ti chiediamo la grazia di...
Per Cristo nostro Signore. Amen.

 

vita Scarica il file zip

ARCHIVIO:
Risorse
Liturgia   
Documenti
Immagini
Links

Enrico Sáiz Aparicio e 62 compagni

                                                               

 Beatyfikacja: 11.03.2001

Wojna domowa w Hiszpanii

W latach 1936-1939 wybuch?a w Hiszpanii krwawa i dramatyczna w skutkach wojna domowa: by? to konflikt, wzniecony przez wrogów ideologicznych, zako?czony walk? pomi?dzy demokracj? i faszyzmem, pomi?dzy republikanami a rebeliantami dowodzonymi przez Genera?a Franco. Równie? Ko?ció? hiszpa?ski musia? ponie?? konsekwencje, jako ofiara anarchicznego wojska oraz gwa?townych prze?ladowa?.

Cz?onkowie Rodziny Salezja?skiej ofiarami wojny

Tysi?ce kap?anów, zakonników, zakonnic oraz osób ?wieckich zosta?o ofiarami wojny tylko dlatego, ?e byli Chrze?cijanami. W?ród nich by?o wielu cz?onków Rodziny Salezja?skiej: 39 kap?anów, 22 kleryków, 24 koadiutorów, 2 Siostry Salezjanki, 4 Salezjanów Wspó?pracowników, 3 Aspirantów oraz 1 ?wiecki wspó?pracownik; w sumie 95 osób. Zosta?y wszcz?te
3 procesy beatyfikacyjne, lecz ostatecznie zosta?y one zredukowane do dwóch.

 Dwa procesy beatyfikacyjne

Grupa z Walencji – 32 m?czenników- z ks. Giuseppe Calasanz na ich czele oraz dwie grupy z Sewilli i Madrytu – 63 m?czenników – z ks. Enrico Saiz Aparicio na czele. Pierwsza grupa zosta?a beatyfikowana 11.03.2001 wraz z innymi m?czennikami
z diecezji w Walencji, druga za? 28.10.2007.

Ks. Giuseppe Calasanz

Ks. Giuseppe Calasanz (1872-1936) urodzi? si? w Azanuy. W 1886 roku spotka? w Sarrià zm?czonego ju? i cierpi?cego ks. Bosko. Zosta? Salezjaninem w 1890 roku. ?wi?cenia kap?a?skie przyj?? pi?? lat pó?niej. By? sekretarzem ks. Rinaldi a nast?pnie prze?o?onego Inspektorii Perù-Bolivia. Po powrocie do Hiszpanii zosta? Inspektorem Inspektorii Terraconense (Barcellona – Valenza).  By? cz?owiekiem o wielkim sercu, który równie? ci??ko pracowa?.
Od samego pocz?tku swej pos?ugi mia? na uwadze zbawienie wspó?braci. Wraz ze wspó?bra?mi zosta? aresztowany podczas g?oszenia rekolekcji w Walencji. Zosta? zamordowany poprzez strza? w g?ow?.

Kap?ani:

José Batalla Parramón (1873-1936); José Bonet Nadal (1875-1936); Jaime Bonet Nadal (1884-1936); Antonio María Martín Hernández (1885-1936); Sergio Cid Pazo (1886-1936); Juan Martorell Soria (1889-1936); Julio Junyer Padern (1892-1938); Recaredo de los Ríos Fabregat (1893-1936); Francisco Bandrés Sánchez (1896-1936); Julián Rodríguez Sánchez (1896-1936); José Otín Aquilué (1901-1938); José Castell Camps (1901-1936); José Giménez López (1904-1936); Alvaro Sanjuán Canet (1908-1936); José Caselles Moncho (1907-1936).

Koadiutorzy:

José Rabasa Bentanachs (1862-1936) ; Angel Ramos Velázquez (1876-1936); Gil Rodicio Rodicio (1888-1936); Jaime Buch Canals (1889-1936); Agustín García Calvo (1905-1936); Eliseo García García (1907-1936); Jaime Ortiz Alzueta (1913-1936).

Klerycy:

Miguel Domingo Cendra (1909-1936) ; Félix Vivet Trabal (1911-1936); Pedro Mesonero Rodríguez (1912-1936); Felipe Hernández Martínez (1913-1936); Zacarías Abadía Buesa (1913-1936); Javier Bordas Piferrer (1914-1936).

?wiecki wspó?pracownik

Alexandro Planas Saurí (1878-1936).

Siostry Salezjanki:

Maria Carmen Moreno Benítez (1885-1936, vice provincial, dyrektorka B? S. Eusebii Palomino, która przepowiedzia?a jej m?cze?stwo); Maria Amparo Carbonell Muñoz (1893-1936).

Il decreto di martirio è stato pubblicato il 20 dicembre 1999; beatificati l11 marzo 2001 da Giovanni Paolo II.

Risorse in genere SDL Varia in tutte le lingue Scarica il file doc
Liturgia LA Collecta Download doc file
IT Colletta e Ufficio delle Ore Download pdf file Download zip file
IT Colletta Download doc file
Documenti ES Beatificazione 11 marzo 2001 (76 KB) Scarica il file doc
Beatificazione 11 marzo 2001 (8.1 MB) Scarica il file pdf
IT Martiri profili e foto (3.8 MB) Scarica il file pdf
Profili Sr Moreno e Sr Carbonell   Scarica il file doc
Beatificazione Omelie del Papa Giovanni Paolo II Scarica il file doc
Immagini   Gruppo di Valencia Download zip file
Gruppo di Barcelona Download zip file
Gruppo generale Download zip file
Links: IT I martiri Spagnoli di Mario Scudu in "Maria Ausiliatrice"  
ES Liturgia Beatificazione 11 marzo 2001