Świętość Salezjańska

Zeman Titus

S?UGA BO?Y TYTUS ZEMAN (1915 – 1969)Preghiera per la beatificazione di don Titus Zeman

O Dio onnipotente,
tu hai chiamato don Titus Zeman a seguire il carisma di san Giovanni Bosco.
Sotto la protezione di Maria Ausiliatrice
egli divenne sacerdote ed educatore della gioventù.
Visse secondo i tuoi comandamenti,
e tra la gente fu conosciuto e stimato
per il carattere affabile e la disponibilità per tutti.
Quando i nemici della Chiesa soppressero i diritti umani e la libertà della fede,
don Titus non si perse di coraggio e perseverò nella strada della verità.
Per la sua fedeltà alla vocazione salesiana
e per il suo servizio generoso alla Chiesa fu incarcerato e torturato.
Con audacia resistette ai torturatori e per questo fu umiliato e deriso.
Tutto soffrì per amore e con amore.
Ti supplichiamo, o Padre onnipotente, fa’ che il Beato Tito
sia iscritto nel numero dei tuoi santi
e per sua intercessione concedi a noi la grazia che con fede ti chiediamo.
Per Cristo nostro Signore. Amen!
Amen.Nulla osta: 22 gennaio 2010


 
ARCHIVIO:
http://tituszeman.sk/it/?
https://www.flickr.com/photos/130162259@N04/albums/72157686825998210?
Colletta
Beatificazione
Preghiere
Documenti
Fotografie

Zamkni?cie procesu beatyfikacyjnego
na szczeblu diecezjalnym: 7.12.2012

Historia jego ?ycia jest znakomitym przyk?adem wierno?ci duchowi ksi?dza Bosko, zw?aszcza poprzez zapa? i mi?o?? okazywan? wszystkim ludziom, w celu podtrzymywania
i ochrony powo?ania m?odych Salezjanów w trudnych czasach komunistycznego re?imu.
Ks. Tytus Zeman urodzi? si? 4 stycznia 1915 roku w miejscowo?ci Vajnory niedaleko Bratys?awy. Pochodzi? z wierz?cej rodziny katolickiej. Ju? w wieku zaledwie 10 lat chcia? zosta? ksi?dzem. Ucz?szcza? do Salezja?skiej Szko?y w Šaštín, Hronský Svätý Benedikt  and Frištak
u Holešova. Po jej uko?czeniu, w roku 1931, wst?pi? do nowicjatu salezja?skiego. 7 marca 1938 roku z?o?y? wieczyste ?luby zakonne w Zgromadzeniu Salezja?skim. Uroczysto?? odby?a si? w Bazylice Naj?wi?tszego Serca Jezusowego w Rzymie.
Studia teologiczne odbywa? na Uniwersytecie Gregoria?skim w Rzymie. Po ich uko?czeniu wyjecha?
do Chieri, gdzie ka?d? swoj? woln? chwil? sp?dza? w Oratorium. W Turynie, 23 czerwca 1940 roku, doszed? do d?ugo oczekiwanej chwili, kiedy to z r?k kardyna?a Maurilio Fossati przyj?? ?wi?cenia kap?a?skie. Msz? ?wi?t? Prymicyjn? w swojej rodzinnej miejscowo?ci odprawi? 4 sierpnia tego? samego roku.
Dziesi?? lat pó?niej, w kwietniu 1950 roku, kiedy rozpocz?? si? re?im komunistyczny w Czechos?owacji, wielu kap?anów i osób konsekrowanych zosta?o wywiezionych do obozów koncentracyjnych. Nasta?a wówczas konieczno?? potajemnego wysy?ania m?odych salezjanów do Turynu, aby tam mogli bez przeszkód kontynuowa? rozpocz?te studia. Bez chwili namys?u ks. Zeman zaoferowa? swoj? pomoc w organizowaniu ryzykownych wypraw.
Ks. Tytusowi uda?o si? zorganizowa? dwie takie wyprawy dla ponad 60 m?odych Salezjanów. Niestety podczas organizowania trzeciej wyprawy, ks. Zeman wraz z pozosta?ymi „uciekinierami” zosta? z?apany i aresztowany. Wówczas rozpocz?? si? d?ugi i m?cz?cy proces, podczas którego ks. Tytus zosta? oskar?ony o zdrad? swojego kraju oraz o bycie szpiegiem Watykanu. Kar? za udowodnienie powy?szych oskar?e? by?a ?mier?. Jednak?e 22 lutego 1952 roku, bior?c pod uwag? ró?ne okoliczno?ci ?agodz?ce, w?adze skaza?y go na 25 lat pozbawienia wolno?ci.
Po d?ugich i m?cz?cych 12 latach w wi?zieniu, 10 marca 1964 roku ks. Zeman zosta? wypuszczony na wolno??. Cierpienia, jakie musia? znosi? w wi?ziennych murach by?y dla niego zbyt du?e. Po nieca?ych pi?ciu latach sp?dzonych na wolno?ci, ks. Tytus zmar? 8 stycznia 1969 roku. Wie?? o jego ?wi?to?ci oraz prawdziwym m?cze?stwie podczas pobytu w wi?zieniu, szybko si? rozesz?a.
Prze?ywa? swoje ?ycie pe?ne cierpienia i poni?enia z ogromnym duchem po?wi?cenia, jako ofiara dl Pana: „Nawet, je?eli strac? swoje ?ycie, nie uwa?am, ?e by?o stracone czy ?le prze?yte. Jestem pewien, ?e nawet je?eli jeden z tych, którym pomog?em ocali? stanie si? ksi?dzem, zajmie on moje miejsce.


Colletta   Colletta e seconda Lettura Scaricare il file zip
Beatificazione   2017.09.30 Zeman Tito Omelia del Card. Amato Scaricare il file zip
2017.10.01 Omelia del Rettor Maggiore don Ángel Fernández Artime Scaricare il file zip
Preghiere   Don Titus Zeman (2 kB) Scaricare il file zip
Documenti   Don Titus Zeman (230kB) Scaricare il file     Scaricare il file
Don Titus Zeman (12 kB) Scaricare il file     Scaricare il file
siti WEB   Titus bio summary
www.tituszeman.sk/it
www.tituszeman.sk/en
www.tituszeman.sk/es
Scaricare il file zip
Fotografie   Don Titus Zeman (1.2 MB) Scaricare il file zip